قسمت 3 دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
  • تعریف مفهومی شوخ طبعی

شوخ طبع كسی است كه خلاقیتش منجر به اظهار نظرها، داستانها و نمایش نامه های خنده آور شود. شوخ طبع كسی است كه خود و دیگران را به نحوی فراتر و منفك تر می بیند و قادر است به خود و وقایع زندگی بخندد و در عین حال با مردم و وقایع مرتبط باقی بماند. (تورنس، 1993).

  • تعریف عملیاتی شوخ طبعی

شوخ طبعی عبارت است از نمره ای كه فرد از طریق پرسشنامه هفت ماده ای (مارتین ولفكورت، 1983) به دست می آورد.

  • تعریف مفهومی سلامت روانی

سلامت روانی عبارتست از سازگاری فرد با جهان اطراف به حداكثر امكان به طوری كه باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر از سوی فرد شود (میلانی فر، 1373).

سلامت روانی عبارتست از توانایی افراد برای دست یابی به اهدافی كه برای خود در نظر گرفته است (پاتی، 1994).

  • سلامت روانی عبارتست از حالتی كه كاركردهای روانی افراد و از جمله اندیشه ها، عاطفه، ادراك و رفتار دچار اختلال نباشد و ارتباط آنها با خود، خانواده و اجتماع، ارتباط ای هماهنگ و صمیمانه باشد و وظایف و مسؤلیتهای محوله را در قبال خانواده و جامعه به خوبی انجام دهد (فدایی، 1373).
  • سلامت روانی عبارتست از داشتن سازگاری كافی و احساس خوب بودن از دیدگاه روان شناختی، متناسب با معیارهای قابل قبول روابط انسانی و جامعه (ساعتچی، 1375).
  • سلامت روانی عبارت است از واكنشهای مطلوب، متناسب و مستمر شخصیت انسان در موقعیتهای مختلف كه راهنمای تحولات رفتاری فرد در برابر ناراحتیها و فشار درونی یا بیرونی است (جاهورا، 1982).
  • تعریف عملیاتی سلامتی روانی

سلامت روانی عبارت است از نمره ای كه فرد از طریق جمع ارزشهای عددی درجات انتخابی اش، برای همة سؤالهای پرسشنامه فرم كوتاه فهرست تجدید نظر شدة علایم روانی به دست آورد (نجاریان، 1379).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

مبانی نظری و

یافته های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح

راسكین (1985) در مقاله یی نظریه های روان شناختی مزاح را به اختصار توضیح داده است و سه رویكرد نظری عمده روان شناختی را در تبیین علل روانی مزاح و شوخ طبعی مورد بررسی قرار می دهد.

الف- نظریه اهانت [1]:

خاستگاه این نظریه در آرای قدیم است. براساس نظریه اهانت مزاح در درجه اول روشی است جهت ابزار غضب. بدینسان كه هدف از بذله گویی و مزاح، توهین به مخاطب یا شخص ثالث است. صاحبنظران این رویكرد معتقدند كه مزاح بدان دلیل مثبت و پسندیده تلقی می گردد كه جایگزین مناسبی جهت روشهای خشن تر و غیر مؤدبانه تر ابراز خشم (نظیر توهین و ناسزاگویی) است. اشاراتی از مباحث فوق را می توان در نوشته های افلاطون، ارسطو، سیسرو [2] و هابز یافت (راسكین، 1985). بارون [3]، برن [4] و گریفیت [5] (1974) نشان داده اند كه وادار كردن افراد عصبانی به خندیدن با ایجاد حس سرگرمی و تفنّن، به طور معنی داری تمایلات پرخاشگرانه آنان را تعدیل می كند.

14- Dispargement Theory

15- Cicero

16- Baron

17- Byrne

18- Griffitt

Leave a comment