قسمت 2 دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.2- سلامت روان یا سلامت روانشناختی
مفهوم سلامت روان یا سلامت روان شناختی، جنبه ای از مفهوم كلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است، كه علی رغم تلاشهایی كه از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسانها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینة تعریف و مصداق كامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. توجه به سلامت فكر و روان پس از جنگ بین الملل اول در برخی از دانشكده های اروپا به تدریج متداول شده است تا آنجا كه در سال 1944، نوزده كشور در اروپا و آمریكا دارای جمعیت های طرفدار بهداشت روانی شدند. ولی پس از جنگ بین الملل دوم و برملا شدن وقایع وحشت انگیز آن موضوع سلامت فكر و بهداشت روانی با تأكید بر كیفیت روابط افراد بشر، مورد توجه جدی و عمیق حكما و فلاسفه پزشكان، كارشناسان، مربیان تعلیم و تربیت، دانشمندان، روحانیون و متفكران علوم اجتماعی قرار گرفت. در سال 1948 با شركت نمایندگان 48 كشور از جمله ایران «فدراسیون جهانی، سلامتی فكر» در لندن تأسیس شد و مقرر شد كه 4 سال یكبار، كنگره جهانی سلامت فكر با حضور نمایندگان كشورها و با اهداف بررسی مسائل مربوط به روابط فرد با خانواده،‌ فرد با اجتماع، فرد با مسایل و مشكلات زندگی مدرن ماشینی و … برگزار و مورد بحث قرار گیرد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد. این كه محیط و عوامل مختلف آن چگونه بر ساختار روانی فرد و سلامت روانی او تأثیر می گذارد و فرد با چه شیوه ای با كشمكش های محیطی مبارزه می كند، موضوعی است كه رویكردهای مختلف روان شناسی هر كدام با توجه به دیدگاه اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی انگیزشی او سلامت روانی انسان را به شیوة خاصی تبیین كرده اند. به عنوان مثال برخی از این رویكردها، سلامت روانی را فرآیندی مستمر دانسته اند و برخی دیگر آن را در قالب هنجارها و پیروی از آداب و سنن اجتماعی جستجو كرده اند و گروهی دیگر به هر دو جنبه توجه نموده اند. به عنوان مثال روانپزشكی و روانشناسی بالینی در آسیب شناسی روانی بر اصل انسان بهنجار تأكید داشته اند و بهنجاری یا سلامت روان را معادل «فقدان علایم بیماری» می پنداشته اند اما وضعیت جاری روانشناسی جهان حاكی از توجه شایان روان شناسان به مفهوم سلامت روانی در قالبی ورای بهنجاری و فقدان علایم بیماری است (خدا رحیمی، 1374).
– بیان مسئله تحقیق
در این تحقیق روابط میان متغیرهای شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر گامی در جهت پی بردن به رابطة شوخ طبعی با سلامت روانی است.
– اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به توسعه زندگی ماشینی و بالا رفتن فشار روانی بر افراد لازم است كه بررسی شود از چه طریقی می توان فشار روانی را كاهش داد بنابراین اهمیت تحقیق حاضر در این است كه اگر مشخص شود كه بین شوخ طبعی و سلامت روانی ارتباط معنی داری وجود دارد می توان در مورد آموزش شیوه های شوخ طبعی، به عنوان یكی از روشهای مقابله با استرس، اقدام كرد تا بدین طریق از شدت فشار روانی بر افراد كاسته شود و افراد به هنگام مواجهه با استرس نیز بتوانند از عهدة آن برآیند.
– اهداف تحقیق
بهترین هدف تحقیق حاضر آن است كه مشخص نماید آیا بین شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان روان شناسی ورودی 80 در دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز ارتباط ای وجود دارد یا نه؟ هدف كاربردی دیگر این تحقیق آن است كه می توان درك عمیق تری از شوخ طبعی به دست آورده و به اهمیت آن به عنوان یكی از راهبردهای مقابله با چالش ها و به تأثیر آن بر سلامت روانی فرد پی برد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment