قسمت چهارم پایان نامه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

دانلود پایان نامه

 

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل سعی شده است، تا ضمن معرفی جامعه آماری تحقیق از نمونه آماری و روش انتخاب آن سخن گفته شود و با ارائه مطالبی در خصوص ابزارهای تحقیق و روش‌ اجرای تحقیق در پایان شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ذكر شود.

 

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانشجویان پسر دانشگاه تبریز در كارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 86-1385 می‌باشد.

 

نمونه آماری

روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی ساده است و چون این تحقیق در خوابگاه دانشجویان اجرا شد، به طور تصادفی 50 اتاق از مجتمع خوابگاه دانشجویی ولیعصر دانشگاه تبریز انتخاب و به هر اتاق دو پرسشنامه اضطراب زونگ ارائه گردید.

تعداد كل نمونه آماری 100 نفر می‌باشد كه در جدول زیر جزئیات بیشتر
مشاهده می‌گردد.

 

جدول 3-1 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب رشته

گروه تحصیلی فراوانی درصد فراوانی
فنی و مهندسی 33 33%
علوم پایه 33 33%
انسانی 34 34%
كل دانشجویان 100 100%

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌گردد حجم كل نمونه آماری 100 نفر می‌باشد كه 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی فنی و مهندسی، 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه و 34 نفر مربوط به گروه تحصیلی انسانی می‌باشد.

با توجه به جدول فوق ملاحظه می‌گردد كه درصد دانشجویان در سه گروه تحصیلی یكسان می‌باشد.

 

 

 

ابزارهای اندازه‌گیری

در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه اضطراب زونگ استفاده شده است.

این پرسش‌نامه دارای 20 سوال می‌باشد. برای تكمیل آن حدوداً 10 دقیقه وقت نیاز می‌باشد. روش نمره‌گذاری به این صورت است كه هر كدام از گزینه‌ها امتیازی بین 4-1 نمره را به خود اختصاص می‌دهد. ارزش گزینه‌ها در برخی سوالات ترتیب 1 تا 4 و در برخی سوالات به طور معكوس یعنی از 4 به 1 می‌باشد. لذا نمرات مقیاس می‌تواند دامنه بین 20 الی 80 را دارا باشد.

روش محاسبه درصد اضطراب آزمودنی به این صورت است :

 

درصد اضطرابی= 100× نمره خام
80

 


 

كلید مقیاس اضطراب زونگ

سوالات 5، 9، 13، 19 (منفی)

بقیه سوالات (مثبت )

 

+ 1 2 3 4
4 3 2 1

 

 

سطح اضطراب درصد اضطراب
طبیعی 49%-0%
خفیف 59%-50%
متوسط 69%-60%
شدید 79%-70%
بسیار شدید 100%-80%

 

 

شیوه اجرای تحقیق

همانطور كه در جدول 3-1 كه مربوط به نمونه آماری پژوهش مورد نظر مشاهده می‌گردد حجم كل نمونه آماری 100 نفر می‌باشد كه 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی فنی و مهندسی، 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه و 34 نفر مربوط به گروه تحصیلی انسانی می باشد. بعد از انتخاب تصادفی دانشجویان از بین دانشجویان مجتمع خوابگاه ولیعصر دانشگاه تبریز به هر یك از آنها یك پرسش‌نامه اضطراب زونگ كه شامل 20 سوال بود ارائه گردید.

در این تحقیق اجرای پرسش‌نامه به صورت انفرادی در بین دانشجویان بومی و غیربومی ساكن در خوابگاه دانشجویی ولیعصر دانشگاه تبریز بود. حتماً دانشجویان قبل از جواب دادن به پرسش‌نامه، به سوالات در حیطه جمعیت شناسی كه در قسمت بالای پرسش‌نامه درج گردیده بود، باید جواب می‌دادند. این سوالات شامل مشخص كردن نام، سن، میزان تحصیلات، جنسیت، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، بومی یا غیر بومی بودن و تعداد اعضای خانواده بود.

 

روش‌های آماری

در این پژوهش برای سازمان دادن، خلاصه نمودن و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

در تحلیل توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، به تجزیه وتحلیل داده‌ها پرداخته شده است.

همچنین در تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی تفاوت میانگین‌ها از آزمون t استفاده شده است.

 

 


 

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

 

مقدمه

در ابتدا لازم است در زمینه پژوهش و نمونه آماری به طور اختصار توصیح داده شود. همانطور كه در فصل اول اشاره شد، هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است كه آیا بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و موقع امتحانات تفاوت وجوددارد. تعداد كل نمونه آماری 100 نفر می‌باشد كه 33 روز مربوط به گروه تحصیلی فنی و مهندسی، 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه و 34 نفر مربوط به گروه تحصیلی انسانی می‌باشد.

ملاحضه می‌گردد كه درصد دانشجویان در سه گروه اصلی تحصیلی یكسان است.

 

 

 

 

 

یافته‌های توصیفی

 

جدول 4-1- مقایسه میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات

 و موقع امتحانات

 

میانگین اضطراب دانشجویان

قبل از امتحانات

میانگین اضطراب دانشجویان

موقع امتحانات

42% 58%

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌گردد، میانگین اضطراب دانشجویان قبل از امتحان 42 درصد است، این میزان اضطراب نشان می‌‌دهد كه اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات طبیعی است، میانگین اضطراب دانشجویان موقع امتحانات 58درصد است، این میزان اضطراب نشان می‌دهد كه اضطراب دانشجویان موقع امتحانات بالاتر رفته است و در طبقه اضطراب خفیف قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

جدول 4-2- بررسی وضعیت سنی دانشجویان

 

حداقل حداكثر میانگین میانه
20 26 22 22

 

همان طور كه در جدول بالا ملاحظه می‌گردد حداقل و حداكثر سن دانشجویان نمونه آماری به ترتیب 20 و 26 سال است. همچنین میانگین سنی نمونه آماری 22 سال و میانه 22 سال است.

 

جدول 4-3- فراوانی و درصد آزمودنی‌ها بر حسب گروه تحصیلی

گروه تحصیلی فراوانی درصد فراوانی
فنی و مهندسی 33 33%
علوم پایه 33 33%
انسانی 34 34%
تعداد كل 100 100%

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌گردد از تعداد كل دانشجویان 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی فنی و مهندسی، 33 نفر مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه و 34 نفر مربوط به گروه تحصیلی انسانی می باشد. درصد دانشجویان در سه گروه تحصیلی یكسان می‌باشد.

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان مجرد و متأهل

وضعیت تأهل فراوانی درصد فراوانی
مجرد 76 76%
متأهل 11 11%
وضعیت نامعلوم 13 13%

 

مطابق جدول بالا 76% از دانشجویان نمونه آماری را افراد مجرد، 11% آنها را متأهلین تشكیل می‌دهند. ضمناً 13% از دانشجویان نیز وضعیت تأهل خود را مشخص نكرده‌اند.

 

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد دانشجویان بومی و غیربومی

شاخص‌های آماری فراوانی درصد فراوانی
بومی 64 64%
غیربومی 31 31%
وضعیت نامعلوم 5 5%

 

بر حسب جدول فوق 64 درصد  از افراد نمونه دانشجویان غیربومی، 31 درصد بومی و 5 درصد نیز وضعیت خود را مشخص ننموده‌اند.

 

جدول 4-6- درصد فراوانی دانشجویان بر اساس تعداد اعضای خانواده[1]

اعضای خانواده فراوانی درصد فراوانی
تعداد كم 38 38%
تعداد متوسط 33 33%
تعداد زیاد 21 21%
تعداد افرادی كه اعضای خانواده خود را مشخص نكرده‌اند. 8 8%

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌گردد 38 درصد از دانشجویان در خانواده‌های كم جمعیت، 33 درصد در خانواده‌های با جمعیت متوسط، 21 درصد در خانواده‌های را جمعیت و حدود 8 درصد از افراد تعداد اعضای خانواده خود را مشخص نكرده‌اند.

 

یافته‌های استنباطی

نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمرات اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

  تعداد n میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد تفاوت میانگین T df p
قبل از امتحانات 100 15/42 64/15 38/1 22/16 7/6 99 001/0
در ایام امتحان 100 37/58 41/17 17/1

 

فرضیه پژوهش :

بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار است.

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون T استفاده شده است. همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود چون T به دست آمده 7/6= T از T جدول  62/2= T بزرگتر است، پس این نتیجه مبین تفاوت در میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات است و این میزان تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار است. بدین ترتیب فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.

[1] – تقسیم‌بندی تعداد اعضای خانواده به صورت كم منظور 3-1، تعداد متوسط 6-4 و تعداد زیاد 6 نفر بالا می‌باشد.

قسمت بعدی در لینک زیر :

http://tahghigh20.ir/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/

Leave a comment