قسمت پنجم پایان نامه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

 

مقدمه

در این فصل تلاش می‌شود تا یافته‌های این پژوهش با یافته‌های قبلی مقایسه شده و بحث و نتیجه‌گیری به عمل آید. در این راستا ابتدا سوال پژوهشی ارائه شده در فصل اول مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان پس از جمع‌بندی، پیشنهادهای پژوهشی و كاربردی ارائه خواهد شد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

دراین پژوهش سوال پژوهشی به این صورت مطرح شد كه آیا بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد.

تحلیل این سوال نشان داد كه بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت معنی‌دار است. به طور كلی تحقیقات زیادی تأثیر نامطلوب اضطراب را بر عملكرد دانش آموزان و دانشجویان تأیید كرده‌اند.

از جمله این پژوهش‌ها  می‌توان به پژوهشی كه هیل و ساراسون انجام دادند اشاره كرد. آنها در مدت چهار سال در یك مطالعه طولانی مدت 713 كودك دبستانی را پیگیری كردند. كودكانی كه اضطراب زیادی داشتند نسبت به آنهایی كه اضطراب كمی داشتند نمرات كمتری گرفتند. تفاوت بین كودكانی كه اضطراب امتحان در آنها بالا بود و آنهایی كه اضطراب كمتری داشتند با بالاتر رفتن سن بیشتر می‌شد.

سماوات 1373 در دانشگاه تبریز، تركیبات خون دانشجویان قبل و بعد از امتحان را مشاهده كرده است، این تركیبات قبل و بعد از امتحان، متفاوت بوده كه می‌تواند اضطراب امتحان باعث تشدید بیماریهای قلبی شود.

خانواده در شدت بخشیدن به اضطراب نقش مهمی دارد. (روش‌های آمرانه، انتظارات دور از توانائیها و استعدادهای فرد). تحقیق جالب بولدوگ 1992، در مورد اینكه آیا فشار پدر یا مادر با میزان اضطراب امتحان ارتباط دارد. پسرانی كه از طرف پدر احساس فشار می‌كرده‌اند اضطراب كمتری نسبت به كسانی كه از طرف مادر تحت فشار بوده‌اند، داشته‌اند.

رابین 1999 معتقد است در اضطراب امتحان به جنبه‌های فرهنگی توجه شود. نوع فرهنگ در اسیا، اروپا و آمریكا تفاوت معنا‌داری را نشان می‌دهد. ارزش‌های فرهنگی بر تشكیل عزت نفس تأثیر می گذارد و این عزت نفس باعث بروز یا عدم بروز اضطراب امتحان می شود.

البته تحقیقات ضد و نقیض دیگری نیز وجود دارد. یان سیچانی(1372) در تحقیقی با عنوان بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات در دروس دانش آموزان به این نتیجه رسید كه بین اضطراب ناشی از امتحانات و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

وكلمر و فیتر(1991) در پژوهشی كه انجام دادند بین تلاش به پیشرفت و آزمون اضطراب ارتباط نیافتند.

 


پیشنهادهای كاربردی

1- ایجاد و گسترش مراكز مشاوره‌ در خوابگاه‌های دانشجویی

2- روان شناسان و متخصصان در زمینه پیشگیری، كنترل و درمان اضطراب، كتاب‌ها و نشریاتی را چاپ كرده‌ و در اختیار دانشجویان قرار دهند.

3- از آن جایی كه تحقیقات زیاد تأیید كرده‌اند كه دانشجویان در شرایط اضطراب كم، بهتر می‌آموزند، توجه به این شرایط می‌تواند در امر یادگیری موثر افتد.

4- برقراری شرایط رقابت سالم بین دانشجویان، اجرای امتحانات آزمایشی و میان ترم قبل از امتحانات اصلی، وقت امتحان متناسب با موضوع باشد. همه این عوامل در كاهش اضطراب دانشجویان نقش بسزایی دارند.

 


پیشنهادهای پژوهشی

1- جهت افزایش اعتبار بیرونی تحقیق، پیشنهاد می‌شود كه این تحقیق روی دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی از هر دو جنس اجرا گردد.

2- با توجه به این كه اضطراب امتحان موضوع مهمی است ضروری است در آینده بیش از پیش بر روی متغیرهای دخیل در اضطراب امتحان مانند عوامل آموزشگاهی، والدین (سطح انتظارات و تحصیلات آنها) و فرهنگ  پژوهش‌هایی صورت گیرد.

3- متغیرهای در این زمینه پیشنهاد می شود كه پژوهشگران علاقمند می‌تواند با تدوین فرضیه‌های مناسب، آنها را مورد بررسی قرار دهند. از جمله بررسی میزان اضطراب دانشجویان با عزت نفس، خودكارآمدی، شیوه‌های فرزند پروری و محوبیت گروهی.

4- با همكاری اساتید محترم در جهت بومی كردن، اعتباریابی و پایایی پرسش‌نامه اضطراب زونگ مطالعات صورت گیرد تا این پرسش‌نامه به عنوان ابزاری معتبر در تحقیقات آینده به كار رود.

5- بررسی ارتباط رشته تحصیلی با اضطراب امتحان.

6- بررسی تفكیكی بین اضطراب امتحان و اضطراب كلی و تأثیر آنها

7- پژوهش در مورد تأثیرگذاری اضطراب بر حافظه

 

محدودیت‌های پژوهش

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بود كه موارد زیر از جمله مهمترین آنها هستند:

1- اجرای تحقیق روی دانشجویان پسر تعمیم‌پذیری و یا به عبارت دیگر اعتبار بیرونی پژوهش را محدود می‌سازد.

2- به دلیل عدم آشنایی برخی از دانشجویان با روح تحقیق، وقت و انرژی زیادی صرف توجیه و توضیح اهمیت اجرای تحقیق و جلب همكاری و مساعدت آنها گردید.

3- پایین بودن اعتبار درونی post test به دلیل خستگی و كسالت دانشجویات در فصل امتحانات

4- عدم وجود فضایی آرام برای اجرای آزمون؛ از آنجا كه آزمون می‌بایست در فضای نسبتاً آرام اجرا شود، یافتن فضای نسبتاً آرام برای اجرای آزمون در محیط خوابگاه دانشجویی امكان‌پذیر نبود، ولی بیشتر سعی شد تا استانداردهای اجرای آزمون رعایت شود.

 

 

 

منابع و ضمائم

1- انجمن روانپزشكی آمریكا، 1373. طبقه‌بندی اختلالات روانی D.S.M.I.V ترجمه نصرالله پورافكاری، انتشارات آزاد.

2- انرایت، سایمون، ج.، پاول، ترور، ج. 1378. كنترل اضطراب و فشار روانی. ترجمه مهرداد پژوهان. تهران. غزل

3- شولتز، دوان شولتز، الن سیدنی. 1381. نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران. ویرایش.

4- پورافكاری، نصرت‌الله. 1373. فرهنگ جامعه روان‌شناسی – روانپزشكی و زمینه‌های وابسته. تهران. فرهنگ معاصر.

5- كاپلان، سادوك و گرب . 1367. خلاصه روانپزشكی علوم رفتاری و روانپزشكی بالینی. ترجمه پورافكاری. تهران. انتشارات شهر آشوب.

6- كاپلان، هارولد و سادوك، بنیامین. 1368. خلاصه روانپزشكی بالینی. ترجمه پورافكاری. تهران. ذوقی.

7- مجد، محمد. 1365. روان پویایی اضطراب، نشریه روان‌شناسی ، سال هفتم ، شماره 13، ص 41.

8- سیف، علی‌اكبر، مقدمه‌ای به روان‌شناسی یادگیری. انتشارات دوران.

9- دادستان، پریرخ. 1375. روان شناسی مرضی – تحولی از كودكی تا بزرگستالی. انتشارات سمت. ج 1.

10- سیف ، علی‌اكبر. 1367. تغییر رفتار در رفتار درمانی – نظریه‌ها و روش‌ها. انتشارات نشر دانا.

11- گلدبرگ، ریچارد. اضطراب. ترجمه نصرالله پورافكاری. 1368. تبریز. انتشارات تابش.

12- كوپر، كاری. 1980. غلبه بر اضطراب. ترجمه ماشاءالله مدیحی. 1373. انتشارات یادآوران .

13- معانی، ایرج. 1370. اضطراب. انتشارات چاپ پخش.

14- دادستان، پریرخ. 1376. سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روان‌شناسی. شماره 1. ص 31.

15- خداپناهی، محمدكریم. 1376. انگیزش و هیجان. تهران. انتشارات سمت.

16- غفوری، منصور. 76-1375. بررسی ارتباط بین انگیزش پیشرفت، منبع كنترل، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های نظام جدید متوسط شهر تبریز. در سال تحصیلی 76-1375. پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

17- آلیانی، زهرا. 1382. بررسی ارتباط پایبندی به دعا با میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامه كارشناسی ارشد. داشگاه تبریز.

18- پناهی شهری، محمود، 1372. بررسی مقدماتی روایی و اعتبار فرم های سیاهه حالت و صفت اضطراب. پایان‌نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

19- آذرنیا، اكبر. 1382. بررسی ارتباط بین سطوح مختلف اضطراب با حافظه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 82-1381 . پایان‌نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.

20- یان سیچانی، كرمعلی. 1372. بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات در دروس دانش آموزان سال دوم دبیرستان‌های اصفهان. پایان‌نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

21- پاول و اندایت. 1378. فشار روانی اضطراب و راههای مقابله با آن. ترجمه دكتر بخشی‌پور و صبوری. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.

 

 

كلید مقیاس اضطراب زونگ

سوالات 5، 9، 13، 19 (منفی)

بقیه سوالات (مثبت)

 

+ 1 2 3 4
4 3 2 1

 

درصد اضطرابی= 100× نمره خام
80

 

 

سطح اضطراب درصد اضطراب
طبیعی %49-%0
خفیف %59-50%
متوسط %69-%60
شدید %79-%70
بسیار شدید %100-%80

 

آزمون اضطراب زونگ

لطفاً جملات زیر را بخانید و متناسب با حس خودتان در یكی از خانه‌های داخل پاسخنامه علامت بگذارید.

1- احساس می‌كنم بیشتر از حدعادی، عصبانی و مضطرب هستم.

2- بدون هیچ دلیلی احساس ترس می‌كنم.

3- زود برآشفته می‌شوم.

4- احساس می‌كنم كه دارم خورد می‌شوم و از هم می‌پاشم.

5- احساس می‌كنم كه همه چیز روبراه است و اتفاق بدی رخ نخواهد داد.

6- دست و پایم می‌لرزد.

7- سردرد، گردن درد و پشت درد اذیتم می‌كند.

8- احساس ضعف می‌كنم و زود خسته می شوم.

9- احساس آرامش كرده و آرامش خود را به راحتی حفظ می‌كنم.

10- احساس می‌كنم قلبم سریع می‌زند.

11- دایم سرم گیج می‌رود.

12- غش می‌كنم یا احساس شبیه به غش كردن دارم.

13- به راحتی نفس می‌كشم.

14- احساس می‌كنم انگشتان دست و پایم كرخت شده و مورمور می‌كند.

15- دل درد و سوء هاضمه آزارم می‌دهد.

16- زیاد ادرار می‌كنم.

17- دستهایم معمولاً گرم و خشك است.

18- صورتم داغ و سرخ می‌شود.

19- به راحتی به خواب می‌روم و شبها خوب می‌خوابم.

20- در خواب كابوس می‌بینم.

 

 

پاسخ نامه آزمون اضطراب زونگ

 

 

نام                     سن                       میزان تحصیلات

جنسیت      مردo                    زن o                    رشته تحصیلی

وضعیت تأهل

مجردo                 متأهلo         بومی o           غیربومی  o

تعداد اعضای خانواده : كم (3-1) o         متوسط (6-3) o    زیاد (6 به بالا) o

 

ردیف اصلاً ، خیلی كم گاهی وقتها بیشتر وقتها اغلب وقتها   ردیف اصلاً، خیلی كم گاهی وقتها بیشتر وقتها همیشه
1           11        
2           12        
3           13        
4           14        
5           15        
6           16        
7           17        
8           18        
9           19        
10           20        

 

 

 

Leave a comment