قسمت سوم پایان نامه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

دانلود پایان نامه

نظریه نو فرویدی :

این نظریه‌‌ها در دهه‌های 1930 و 1940 و عمدتاً نتیجه اختلاف نظر درباره آن چه تاكید افراطی فروید بر اهمیت تكانه‌های بیولوژیكی تلقی می‌شد، خصوصاً تكانه جنسی و تهدیدی كه آن تكانه‌ها بر فرد تحمیل می‌كند، مطرح شدند.

نوفرویدها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجه تأثیرات اجتماعی می‌دانند. آنها بر این باورند كه اضطراب اولیه نه در آغاز تولد بلكه بعدها بروز می‌كند، زمانی كه كودك فهمید به والدین وابسته است. كودك نه تنها برای ارضای نیازهای فیزیولوژیكی اساسی، بلكه برای حفاظت و حمایت نیز به والدین وابسته است. اضطراب در نتیجه ناكامی بالقوه یا واقعی چنین نیازهای ایجاد می‌شود. بر اثر رفتارهای بد كودك، والدین ممكن است عواطف و حمایت خویش را از كودك دریغ كنند. این تهدید، كودك را بر می‌انگیزد تا با انتظارات والدین همنوا[1] شود. با وجود این، نیاز مداوم كودك به واپس زنی این تكانه‌ها، ناكامی و سپس پرخاشگری معطوف به والدین را بوجود می‌آورد. آشكارا اگر كودك این پرخاشگری را ابراز دارد به طرد و اضطراب اولیه منتهی می شود و در غیر این صورت در نتیجه مجبور می‌شود، با استفاده از مكانیسم‌های دفاعی كاملاً تثبیت شده كه در اوان زندگی برای سركوبی اضطراب اولیه به چالش گرفته شوند. بر طبق نظریه نوفرویدیها وقتی كه دفاع‌های اولیه كه علیه اضطراب به كار گرفته می‌شوند منطقی و معقول باشند به آسانی در موقعیت‌های جدیدی مورد تهدید خواهند گرفت. اگر چنین دفاع‌هایی ضعیف باشند یا در نتیجه فشار روانی درازمدت تضعیف گردند، آن گاه دفاع‌های جدیدی شكل می‌گیرند كه اضطراب‌های جدید را دامن می‌زنند و در نتیجه روان نژندی تمام عیار ایجاد می‌شود(پاول و اندایت، 1378).

 

نظریه‌های رفتاری اضطراب

آزمایش‌های اولیه واتسون[2] و رینر[3] اضظراب را بر اساس نظریه رفتاری مورد پژوهش قرار داده. بنابر توصیف آنها، هراس‌ها می‌توانند از طریق شرطی شدن كلاسیك فرا[4] گرفته شوند و این تبیین را از آزمایش‌هایی كه در مورد آلبرت كوچولو انجام داده بودند، به دست آوردند( سیف، 1997).

ماوور[5] در این مورد نظریه دو عاملی را ارائه داده است. در عامل اول، ترس ها همان گونه كه اشاره شد از طریق شرطی‌سازی كلاسیك ایجاد می‌شوند و فرد یاد می‌گیرد كه ترس را به وسیله گریز آموزی كاهش دهد. كاهش ترس از طریق اجتناب یعنی دومین نوع یادگیری شرطی سازی فعال ایجاد می‌شود و پاسخ اجتنابی فرا گرفته می‌شود. مساله آموخته می شود و اضطراب كاهش می‌یابد و تقویت می‌شود. نظریه سلیگمن نیز بر اساس پیوستار از پیش آمادگی، عدم آمادگی می‌تواند بر فهم ترس شرطی شده كمك كند. محرك‌هایی كه ما نسبت به آنها از نظر فیزیولوژیكی آمادگی داریم، با سرعت بیشتری نسبت به محرك‌های غیر آماده، شرطی می‌شود(سیف، 1997).

 

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

این دیدگاه از رفتارگرایی تحول یافت و گسترش آن در نتیجه انتقاد از چیزی بود كه انعطاف‌ناپذیری و عقاید ساده‌گراینه رفتارگرایی محض خوانده می‌شود. بندورا[6] این نظریه را درست می‌داند كه ترس و اضطراب فرا گرفته می‌شوند، ولی برای یادگیری، چهار مكانیسم اجتماعی را بر شمرد: نخست ، ترس ممكن است از طریق شرطی‌سازی كلاسیك دقیقاً به همان شیوه‌ای كه توصیف شده، فرا گرفته شود. دوم بنا به اظهار بندورا تجربه نیابتی[7] می‌تواند با اهمیت تلقی شود. این فرآیند هم سرمشق‌گیری[8] خوانده شده است. سوم، آموزش نمادین كه به یادگیری از طریق آموزش اشاره دارد، خواندن یا گفتن اینكه چیزهایی معین تهدید‍ا، دردزا، یا منع شده[9] هستند. چهارم، بندورا به منطق نمادین[10] كه بالقوه در ایجاد اضطراب مهم می‌باشد نیز اشاره دارد. شخصی ممكن است استنباط كند چیزی خطرناك است. این فرایند ممكن است منطقی یا غیرمنطقی باشد. بنابراین در نظریه‌های یادگیری شناختی اجتماعی بر اهمیت تركیب اصول یادگیری همراه با نقش تفكر و استدلال فردی در ایجاد اختلالات اضطرابی تاكید می‌شود( پاول و اندایت، 1378).

 

نظریه‌های شناختی اضطراب

در نظریه‌های شناختی عقیده بر این است كه عامل بوجود آورنده اضطراب یا فشار روانی رویدادها یا مشكلات نیستند، بلكه تفسیر فرد از رویدادها یا وقایع است كه می‌تواند این مشكلات را به دنبال داشته باشد. نظریه‌های شناختی به عنوان رویكردی برای تبیین و درمان افسردگی توسعه یافته‌اند. اخیراً از این نظریه‌ها در حیطه اضطراب نیز استفاده شده است و نكات مورد تأكید و تلویحات درمانی آنها در این مورد نیز معتبر به شمار می‌روند. با وجود آن كه نظریه‌های مختلف نكات نسبتاً متفاوتی را مورد تاكید قرار می‌دهند، در مجموع می‌توان گفت كه اضطراب به وسیله ارزیابی اشتباه یا نادرست از موقعیت ایجاد می‌شود(پاول و اندایت، 1377). تئوری شناختی بك از اضطراب و افسردگی، مورد بررسی قرار گرفته است. این تئوری مطرح می‌كند كه هر حالت آسیب شناختی یك نیمرخ شناختی خاصی دارد. در وضعیت اضطرابی این نیمرخ شامل موقع تهدید جسمانی یا روانی ادراك شده در حوزه فردی است،‌ نظریه شناختی بك تفاوت میان حالت عاطفی مبتنی بر محتوای شناختی خاص همراه با هر اختلال را مطرح می‌كند(بك، 1992). بك می‌گوید افكار اضطراب‌زا در اثر یك یا چند مورد از 4 نوع معنای فكری ایجاد می‌شود. الیس[11] با طرح این موضوع كه شماری از باورهای غیرمنطقی، عامل اولیه رنج و ناراحتی آدمی هستند به بسط و گسترش نظریه شناختی پرداخت به نظر وی اضطراب از باورهای غیرمنطقی ایجاد می شود. وی محرك‌ها را موجب اضطراب نمی‌داند.بلكه تفسیر فرد از محرك‌ها در ایجاد اضطراب مهم می‌داند و بازده باور غیرمنطقی طرح می‌كند(پاول و اندایت، 1377).

 

اضطراب امتحان

منظور از اضطراب نوعی حالت هیجانی ناخوشایند ومبهم است كه باپریشانی، هراس، تپش قلب، تعریق، سردرد، بی‌قراری و تكرر ادرار همراه است. هنگامی كه فرد نسبت به كارآمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط انسان دچار نگرانی و تردید می‌شود
می‌توان از اضطراب امتحان سخن گفت، در هنگام امتحان، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز( كنكور و امتحان نهایی) بیشتر دانش‌آموزان و دانشجویان اضطراب امتحان را تجربه می‌كنند. وجود اندكی اضطراب در انسان طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تلاش و تكاپو می‌شود، اما اگر از حد اعتدال تجاوز كند موجب كاهش پیشرفت تحصیلی خواهد شد. به عبارت دیگر یكی از دلایل اساسی افت تحصیلی، اضطراب امتحان است كه 15 تا 30 درصد از موارد تجدیدی و مردودی را به آن نسبت می‌دهند. دانشجویی كه اضطراب امتحان دارد احساس می‌كندكه ذهنش خالی شده و هرچه را كه آموخته فراموش كرده است، چنین دانشجویی معمولاً به پرسش ها پاسخ‌های بی‌ربط، نادرست و یا ناقص می‌دهد و با افكاری نامربوط و ناخواسته درمورد پیامدهای امتحان درگیر است.

ساراسون و دیوید سون اضطراب امتحان را این گونه تعریف می‌كنند: اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است كه با خود كم انگاری و تردید درباره توانایی‌های خود بروز پیدا كرده و اكثرا به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمركز حواس، واكنش‌های جسمانی نامطلوب و افت عملكرد تحصیلی منجر می‌گردد.

 

علل اضطراب امتحان

علل و عوامل اضطراب امتحان در دانشجویان بسیار مختلف و متفاوت است، اما آنها را می‌توان به سه دسته كلی تقسیم كرد:

1- عواملی فردی و شخصیتی دانشجو مانند اضطراب عمومی، پایین بودن اعتماد به نفس، هوش، تمركز و به ویژه روش‌های نادرست مطالعه و انتظارات نادرست از خود.

2- عوامل آموزشگاهی و اجتماعی همچون انتظارات اساتید، رقابت، سیستم آموزشی، حاكم بر دانشگاه، نوع درس و مدرك گرایی.

3- عوامل خانوادگی چون شیوه تربیتی والدین، انتظارات سطح بالای والدین، جوعاطفی حاكم بر خانواده، ویژگی‌های شخصیتی والدین و طبقه اقتصادی و اجتماعی والدین.

 

پیشگیری از اضطراب امتحان

اضطراب امتحان به میزان زیادی قابل پیشگیری است. در این جا به برخی از روش‌های پیشگیری از آن اشاره می‌شود. 1- ارزیابی واقع بینانه وبدون اغراق از امتحان: اگر دانشجویان امتحان را امری عادی تلقی كنند و از قوانین و سوالات ترسانده نشوند، كمتر دچار اضطراب می‌شوند. 2- اجتناب از توجه بیش از حد به اضطراب امتحان : هر اندازه كه دانشجویان اضطراب امتحان را بیشتر در معرض توجه قرار دهند، دلهره و نگرانی‌ آنها بیشتر خواهد شد  بهتر است به جای توجه بیش از اندازه به اضطراب امتحان، به تجارب موفقیت‌آمیز قبلی خود توجه كنند. 3- رفتارهای سازنده مانند مشورت و تمرین: پاسخ‌ها و رفتارهای سازنده از قبیل مطالعه بیشتر، مشورت با دیگران، تمرین سوالات امتحانی قبلی و یا سوالات احتمالی فعلی می‌تواند مضر باشد. 4- ایجاد شایستگی برای غلبه بر امتحان: باید در دانشجویان این احساس ایجاد شود كه امتحان مشكلی ندارد و می‌توان بر آن مسلط شود برای این منظور می‌توان موقعیت‌های مشابه امتحان واقعی ایجاد كردتا اضطراب آنان در اثر ترجبه این موقعیت‌های بی‌خطر كاهش یابد. 5- برطرف كردن محرك‌های نامطلوب: محرك‌های نامطلوبی ماند احساس گناه، ناامنی و ترس از گرفتن نمره پایین.

 

روش‌های كنترل اضطراب

آرمیدگی :

یكی از روش‌های موثر در كنترل اضطراب روش آرمیدگی است. در این روش فرد به حالت نشسته یا دراز كش قرار می‌گیرد، سپس چشم‌ها را بسته و به صورت عمیق و آرام تنفس می‌كند. بین دم و بازدم برای مدت كوتاهی نفس را در سینه حبس می‌كند و هنگام بازدم عضلات بدن و چهره را آرام و شل می‌كند.

 

ورزش :

انجام ورزش به طور منظم و مداوم موجب سلامتی جسمانی، كاهش اضطراب و فشار روانی و افزایش عزت نفس می‌شود. نوع ورزش باید متناسب با علاقه و توانایی فرد باشد. ورزش‌هایی مانند دویدن، شنا كردن، و به ویژه یوگا در كاهش اضطراب و افزایش تمركز تأثیر چشمگیری دارند.

 

تغذیه:

مصرف ویتامین‌ها به ویژه ویتامین‌های گروه B در كاهش اضطراب تأثیر بسزایی دارند و می‌توان برای تأمین آنها را در بدن از میوه و سبزی تازه استفاده كرد. یكی از عواملی كه موجب كاهش تمركز در انسان می‌شود، هایپوگلیسمی( كاهش قند خون) است، برای جلوگیری از آن می‌توان قندهای طبیعی مانند خرما، كشمش، انجیر، عسل و مانندآن استفاده كرد و از پرخوری پرهیز كرد، زیرا باعث تجمع خون در اطراف دستگاه گوارش می‌شود و تمركز را كاهش می‌دهد.

 

با اضطراب امتحان چه كنیم؟

اضطراب امتحان نوع خاصی از اضطراب است كه به آن اضطراب عملكردی تظاهری می‌گویند، در اضطراب امتحان، فرد هر بار كه می‌خواهد امتحان بدهد دلشوره گرفته، عرق می‌كند، معده درد می‌گیرد، می‌لرزد و ضربان قلبش سریع می‌شود. گاهی این ماجرا آنقدر جدی است كه فرد حس می‌كند الان است كه غش كند. البته ماجرای اضطراب امتحان از عدم تمركز در شرایط خاص جدا است. مثلاً وقتی عزادار است یا خانواده‌اش دچار بحران جدی شده و یا مسائلی از این قبیل، قطعاً در سر جلسه امتحان تمركز نداشته و نمی‌تواند نتیجه مطلوبی بگیرد.

دو علت عمده برای اضطراب امتحان وجود دارد. یكی اینكه فرد برای امتحان مطالعه كافی و مناسب نداشته است و در سر جلسه امتحان متوجه می شود كه آمادگی لازم را ندارد و همین مسئله باعث ترس و وحشت او می‌شود. دوم نوع نگاه افراد به موضوع است اگر فرد منتظر اضطراب و شكست باشد، به احتمال زیاد همان‌ها را هم تجربه می‌كند. اما اگر طرز برخورد فرد مثبت باشد همه چیز خوب پیش می‌رود. معمولاً وقتی منتظر اتفاقی تنش‌زا و ناراحت كننده باشیم، اضطراب به صورت بك واكنش طبیعی بروز می‌كند، در این شرایط بدن تحت تأثیر قرار می‌گیرد و علائم جسمی اضطراب كه قبلاً ذكر شده بروز می‌كند.

قبل از امتحان زمان‌بندی كنید. تا وقت برای مطالعه كافی باشد. برای این كار از روش‌های مناسب استفاده كنید:

مرور دائم مطالب، تهیه خلاصه درس و مطالعه صحیح زودتر از زمان امتحان. برای اینكه طرز برخوردتان با امتحان صحیح باشد خودتان را توانمند و با مهارت تصور كنید. به امتحان با این دید نگاه كنید كه انگار فرصتی پیدا كرده‌اید تا دانسته‌هاییان را نشان دهید. از استرس به نفع خودتان استفاده كنید، استرس سیستم هشدار دهنده بدن است و نشانه‌ای است كه به شما كمك می‌كند خودتان را برای شرایط مهم آماده كنید، بنابراین از آن به نفع خودتان استفاده كنید. به جای اینكه با ترس، شكایت و غر غر كردن با امتحان برخورد كنید، فقط بگذارید استرش شما را برای امتحان آماده‌تر كند.

بعضی از دانشجویان فكر می‌كنند حضور در كلاس برای یادگیری و موفقیت در امتحان كافیست. اما قضیه فقط به كلاس ختم نمی‌شود. باید روش مطالعه شما درست باشد. برای همین است كه فقط در شب امتحان درس خواندن و تا صبح بیدار ماندن هیچ فایده‌ای ندارد. باید از قبل آماده باشید. هر چه مطالب را كاملتر درك كرده باشید اعتماد به نفستان بیشتر شده و اضطرابتان كمتر می‌شود.

 

پیشینه تحقیق

هیجان‌ها چه نقشی را در زدگی ما بازی می‌كند؟ بسیاری از افراد بر این باورند كه هیجان‌های آدمی از زمان‌های قدیم و از نسل‌های اولیه به نسل‌های فعلی منتقل شده‌اند و این به زمانی باز می‌گردد كه رفتار هیجانی با بقای انسان سرو كار داشت. لذا برای انسان امروزی هیجان‌ها نامربوط و حتی مزاحم هستند( سیف، 1997). امروزه برای علم ثابت شده است كه وجود هیجان‌ها برای زندگی ضروری است، این ضرورت از سطح بقای فردی تا سطح دانش اندوزی گستردگی دارد. نورمن معتقد است كه هیجان‌ها در برخورد ما با محیط نقش مهمی ایفا می‌كنند و او آنها را در بین نظام هماهنگ كننده و نظام شناختی قرار می‌دهد. از نظر نورمن، دانستن این نكته كه چگونه تجارب شناختی‌ ما به وسیله هیجان‌ها رنگ می‌گیرند مهم است( سیف، 1997).

به اعتقاد گیورا و لودلو اضطراب امتحان نوعی واكنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و كلاس است. این حالت هیجانی معمولاً با تنش، تشویق، نگرانی، سردرگمی و برانگیختگی سیستم اعصاب خودمختار همراه است. همین طور از نظر كالو اضطراب امتحان عبارت است از نگرانی فرد در مورد عملكرد( انتظار شكست) استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیت‌های ارزیابی.

با این همه بسیاری از متخصصین اضطراب امتحان را از دیدگاهی كلی مثبت ارزیابی كرده و این دو پدیده را  لازم و ملزوم هم و در كل پدیده‌ای مثبت می‌دانند. آنها معتقدند اضطراب علاوه بر امتحان با انتخاب نیز قرین شده كه نشان دهنده سلامت فكر و روان فرد است. كسی كه از میان دو راه و یا چند گزینه باید یك راه و یك گزینه را انتخاب كند، دچار اضطراب و استرس می‌شود. این موقعیت برای او معنای امتحان هم دارد بنابراین طبیعی است كه تا حدودی شخص به دلیل این كه خود را در اضطراب انتخاب و امتحان ببینددچار اضطراب شود. اما آنچه كه به صورت یك بیماری همراه با سرگیجه، خشك شدن آب دهان، بالا رفتن تعداد ضربان قلب، تهوع، سردرد، بی‌خوابی، كم شدن اشتها و … بروز پیدا می‌كند. در یك پژوهش در زمینه علایم و نشانه‌های اضطراب امتحان آمده است: « علایم و نشانه‌های اضطراب امتحان همانند علایم و نشانه‌های اضطراب است. با  توجه به تحقیقات انجام شده، آشفتگی معده، به هم خوردن ساعت‌های خواب و آرامش، تغییراتی در میل به غذا، ضعف، سرگیجه، تغییر در فشار خون، میزان نبض و ترشح هورمون‌های آدرنالین و نورآدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان و یا در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در افراد مستعد به اضطراب را افزایش می‌دهد. همچنین در افراد دارای اضطراب امتحان در امتحانات شفاهی، تپش قلب، پریدگی رنگ صورت، لكنت زبان، حركت‌های غیرارادی دست و پا، تغییر صدا، لرزش بدن و صدا، تغییر دمای بدن ، خشك شدن دهان و عرق كردن بارز است.

اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می‌شود و در نتیجه در ایام امتحانات عفونت دستگاه تنفس در دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش می‌یابد» در این پژوهش در مورد شیوع اضطراب امتحان می‌خوانید: « درباره شیوع سنی و كلاس اضطراب امتحان باید گفت كه بازیاد شدن سن و بالا رفتن پایه تحصیلی، اضطراب امتحان نیز افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد اضطراب امتحان بین سنین 10 تا 11 سالگی شكل گرفته و ثبات پیدا می‌كند و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد.

تحقیقات نشان می‌دهد دختران بیش از پسران اضطراب امتحان را تجربه می‌كنند. تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب به خوبی با نقش پذیری جنسیتی تبیین می‌شود زیرا در دختران، تشویق به پذیرش اضطراب و قبول آن به عنوان یك ویژگی زنانه دیده می‌شود و آن را ویژگی زنانه ادراك می‌كند. به عبارت دیگر دختران یاد می‌گیرند كه به هنگام اضظراب به شكلی منفعلانه تسلیم شوند. در حالی كه در پسران در مورد پذیرش اضطراب دفاعی برخورد شده و آن را تهدیدی برای احساس مردانگی خود به حساب می‌آورند پسران می‌آموزند كه با اضطراب كنار آمده و یا آن را انكار كنند و یا راهكارهایی برای مقابله و تسلط بر آن پیدا كنند».

ابراهیم ناصری، كارشناس مسایل آموزشی و تربیتی بخش عمده اضطراب امتحان را در حوزه نابسامانی فضای آموزش بررسی می‌كنند:

« اضطراب امتحان را در دو بعد عوامل درونی و برونی می‌توان تحلیل كرد؛ بخش درونی آن بر می‌گردد به ویژگی‌های شخصیتی افراد، وراثت و تربیت ( تأثیر تربیت بر روی شخصیت فرد)، اما بخش عمده پدیده استرس امتحان را باید در عوامل بیرونی و خارج از كنترل افراد بررسی كرد». برخی معتقدند انتظارات بیش از حد والدین از فرزندان خود یكی از اصلی‌ترین عوامل اضطراب انسان است. بسیاری از مادران و پدران، فرزندان خود را با دیگر همسالان مقایسه كرده و كودك خود را به دلیل ناتوانی در رسیدن به آن مرحله تحت فشار قرار می‌دهند.

كارشناسان به طور مشخص سه عامل اصلی اضطراب را عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی ارزیابی می‌كنند كه در این میان دو عامل خانوادگی و آموزشگاهی كه به عنوان بیرونی مطرح هستند از اهمیت بالاتری برخوردارند. با این همه موضوعی كه می‌تواند متوجه خود دانش آموزان و دانشجویان باشد . بیش از سایر عوامل به موقع خواندن درس است و تقریباً تمامی كارشناسان در این زمینه متفق القول هستند كه باقی نگذاشتن خواندن دروس و تمرینات برای شب امتحان یك روش مطمئن جلوگیری از اضطراب  امتحان است.

همان طور كه عنوان شد مقداری از اضطراب در شكل طبیعی خود در همه افراد وجود دارد كه در صورت موفقیت این نوع، اضطراب و هیجان به نیروی مثبت تبدیل می‌شود و نه تنها آثار مخربی ندارد، می‌تواند قوا و انرژی خود را به شكل مطلوبی تجدید كند. اما اگر استرس از حالت نرم و طبیعی خارج شده و به خصوص آن كه نتیجه مثبتی هم در پی نداشته باشد می‌تواند به نیروی مخرب برای جسم و روح تبدیل گردد.

كارشناسان مختلف، نظریات و روش‌های مختلفی را برای مبارزه با اضطراب و یا پیشگیری از آن پیشنهاد می‌كنند. برخی از این نظریات، نظریاتی در ارتباط با نوعی فعالیت بدنی همچون ورزش است در حالی كه برخی دیگر روش‌هایی را برای تعدیل روحیه پیشنهاد می‌دهند و نیز مدیریت در فرآیند آموزش شیوع این اختلال گسترده است، پژوهش‌های 1988 و ده سال بعد 1998 نیز این موضوع تایید شده است ولی در ایران در مورد شیوع شناسی آن كار چندانی نشده است.

داو در سال 2000 نشان می‌دهد چنانچه مهار‌ت‌های مطالعه آموزش داده شود، اضطراب امتحان كاهش می‌یابد.

خانواده در شدت بخشیدن به اضطراب نقش مهمی دارد( روش‌های آمرانه، انتظارات دور از توانائیها و استعدادهای فرد) تحقیق جالب بولدوگ 1992، در مورد این كه آیا فشار پدر یا مادر با میزان اضطراب امتحان ارتباط دارد. پسرانی كه از طرف پدر احساس فشار می‌كرده‌اند اضطراب امتحان كمتری نسبت به كسانی از طرف مادر تحت فشار بوده‌‌اند، داشته‌اید. مطالعه واكتا 1999، باكاهش اضطراب امتحان، اعتماد به نفس
افزایش می‌یابد.

رابین 1999، عزت نفس پائین موجب اضطراب می‌شود. افراد باهوش بالا و با هوش پایین‌كمتر رنج می‌برند، افراد با هوش متوسط بیشتر از اضطراب امتحان،
رنج می‌برند.

رابین 1999، معتقد است در اضطراب امتحان به جنبه‌های فرهنگی توجه شود. نوع فرهنگ در آسیا، آمریكا، اروپا تفاوت معناداری نشان می‌دهد. ارزش‌های فرهنگی بر تشكیل عزت نفس تأثیر می‌گذارد و این عزت نفس باعث بروز یا عدم بروز اضطراب امتحان می‌شود.

1373 سماوات در دانشگاه تبریز، تركیبات خون دانشجویان قبل و بعد از امتحان را مشاهده كرده است، این تركیبات قبل و بعد از امتحان، متفاوت بوده كه می‌تواند اضطراب امتحان باعث تشدید بیماریهای قلبی شود.

[1] -Confrom

[2] -Watson

[3] -Rayner

[4] -Classical conditioning

[5] -Mawrer

[6] -Bondura

[7] -Vicarious exprience

[8] -Modeling

[9] -Taboo

[10] -Symbolic logic

[11] -Ellis

 

قسمت بعدی در لینک زیر :

http://tahghigh20.ir/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86/

Leave a comment