قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

فهرست

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ………………………………………………………………………….1

1-1:معرفی آلیاژهای حافظه شکل ………………………………………………………………………………..2

1-2: اهداف و ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………….. ………..4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… ………………5

2-1:تاریخچه……………………………………………. …………………………………………………………………6

2-2:کاربرد آلیاژهای حافظه شکل………………………………………………………….. ………..6

2-2-1: کنترل غیر فعال……………………………………………………….. ……………..7

2-2-1-1: ابزارهای جداگر ………………… ……..8

2-2-1-2:ابزارهای اتلاف انرژی SMA………………………………………. ……..9

2-2-1-2-1: اتصالات…………………………………………………………………………………………………..9

2-2-1-2-2: تقویت و بهسازی سازه های قدیمی………………………………… …….10

2-2-2: SMAها برای کنترل فعال سازه ها……………………………………………………………………………………………. ……..11

2-2-3: SMAها برای کنترل نیمه فعال سازه ها……………………………………………………………………………… ………..11

2-3:چگونگی بروز خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی…………………………………. ……….12

2-3-1: تعریف ها و بیان ویژگی های فاز های آلیاژ نیتینول………………………………… ………….13

2-3-2: نحوه انتقال فازهای آلیاژهای نیتینول………………………………………………………………………………….. …..14

2-3-2-1:انتقال فاز برگشت یا معکوس (تبدیل مارتنزیت به آستنیت) …………………………….. …………………….14

2-3-2-2: انتقال فاز رفت یا مستقیم (تبدیل آستنیت به مارتنزیت)………………………. ………………….15

2-3-3: سایر ویژگی های تبدیل فاز……………………………………………………………………………… …………………..17

2-3-3-1: اثر سرعت بارگذاری در رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی………………………………….. ……17

2-3-3-2: اثر حافظه داری یک طرفه و دو طرفه………………………………………… ……17

2-3-3-3:رفتار ترمومكانیكی