قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی-پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل به تحلیل نتایج به دست آمده به طور میانگین و بر حسب مشخصات زلزله پرداخته و در انتها پیشنهاداتی در جهت ادامه کار انجام شده در این پایان نامه و کاربرد بیشتر این آلیاژها می پردازیم.

همانطور که از جدول شماره 4-1 مشخص است ، المان های SMA مدل شده میزان جابجائی ماندگار را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهند.

این میزان کاهش به طور میانگین برای کل زلزله های اعمال شده به میزان 14.8درصد است که عدد قابل توجهی می باشد، به خصوص آنکه با توجه به حافظه دار بودن این آلیاژهای هوشمند، پس از قطع زلزله ، با اعمال گرما به این قطعه SMA، دوباره تغییر شکل داده و به حالت اولیه خود باز می گردد.

به منظور آگاهی از تاثیر میزان شتاب زلزله بر کارکرد SMAها، انواع زلزله های اعمال شده در این پایان نامه را بر حسب مقدار PGA طبق جدول 5-1 به سه نوع ضعیف، متوسط و قوی تقسیم نمودیم.

 

جدول شماره 5-1:تعریف انواع زلزله بر حسب شتاب

ضعیف0.2g ≤ PGA< 0.4g
متوسطO.4g ≤ PGA< O.7g
قویPGA≥O.7g

 

با اعمال این تعریف طبق جدول شماره 4-1، میزان میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم در حین زلزله(تحت عنوان percent در جدول) به صورت جدول 5-2 خواهد بود.

 

جدول 5-2: میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم در حین زلزله بر حسب نوع زلزله

نوع زلزلهPercent
ضعیف14.57
متوسط15.09
قوی16.39

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی