قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

2-4-1 :  تغییر حالت های مارتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن

تغییر حالت متالورژیكی جامدات از دو طریقه زیر امكان پذیر است .

الف) حركت و جابجایی اتم ها وابسته به درجه حرارت و زمان با تغییر در تركیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی.

ب) تغییر آرایش اتمی به صورت هماهنگ وابسته به دما و بدون وابستگی به زمان و هیچگونه تغییری در تركیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی .

تغییر حالت های مارتنزیتی به طریقه دوم مرتبط است ودارای مشخصات زیراست:
1) تغییر مكان به صورت شبه برشی می باشد و در آن اتم ها به صورت هماهنگ و گروهی جابجا می شود.

2) دیفوزیون اتمی در آن اتفاق نمی افتد.

رفتار حافظه دار شدن كاملاً به مشخصه اول مرتبط بوده و نظم اتم های آلیاژ نباید به هم بخورد.

2-4-2:تغییر حالت تبدیل آستنیت به مارتنزیت

از لحاظ كریستالوگرافی این تغییر  در سه مرحله قابل بررسی است .
1- تغییر فرم شبكه ای
2- برش ناهمگن

3- دوران شبكه ای
فرآیند تبدیل آستنیت به مارتنزیت در مرحله تغییر فرم شبكه ای در شكل (2-16) نشان داده شده است . در این مرحله اتم ها با جابه جایی جزئی و هماهنگ، پیشروی فصل مشترك از هر لایه اتمی را موجب می شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی