فضاهای نرمدار طیفی و عملگرهای کراندار طیفی

دانلود پایان نامه
دانشگاه صنعتی سهند
 تاریخ:

 شماره:

 

 

 

 

 

دانشجو و اطلاعات مربوط به پایان نامه نام و نام خانوادگی : اکرم آقایان             شماره دانشجویی : 920451001                                                  دانشکده: علوم پایه
رشته: ریاضی محض تعداد واحد های گذرانده:  24 معدل کل: 13.08 نیمسال ورود : اول  تاریخ ارائه پروپوزال:
عنوان پایان نامه به فارسی: فضاهای نرمدار طیفی و عملگرهای کراندار طیفی
عنوان پایان نامه به انگلیسی: Spectrally Normed spaces and Spectrally Bounded operators

        

تعریف مساله، فرضیات، روش پژوهش و هدف ( بطور خلاصه و حداقل در چهار سطر نوشته شود):  

در این پایان نامه فضاهای نرمدار طیفی را بررسی کرده و به مطالعه عملگرهای کراندار طیفی از یک فضای نرمدار طیفی به یک جبر باناخ خواهیم پرداخت و برخی خواص اساسی آنها را بدست خواهیم آورد.    

کلمات کلیدی:automatic continuity Banach algebras, spectral structure on Banach spaces,

نوع پروژه (به دور گزینه مطلوب دایره بکشید): 1- عملی (دارای بخش  ساخت و کارگاهی یا آزمایشگاهی)      2- شبیه سازی و  نظری
 اساتید راهنما (استاد راهنمای اول بایستی از اساتید تمام وقت استادیار به بالا دانشکده مجری باشد)  باشند) 1-  استاد راهنمای اول:علی اصغر خلیل زاده                                مرتبه دانشگاهی: استادیار       

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری                              رشته تخصصی: ریاضی                زمینه اصلی پژوهشی: آنالیز

پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان قید شود):            

2- استاد راهنمای دوم:                    مرتبه دانشگاهی:                       رشته تخصصی:                  محل خدمت:

 * برای اساتید راهنمای خارج دانشگاه، حتما CV  به روز شده ایشان ضمیمه شود. در صورت سابقه همکاری با این دانشگاه، پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان) قید شود. * خدمات فنی، آزمایشگاهی یا کارگاهی پیش بینی شده که با کمک استاد راهنمای خارج دانشگاه فراهم خواهد شد در اینجا ذکر و توسط نامه کتبی به پیوست آورده شود:

استاد  مشاور 3- استاد مشاور:                  مرتبه دانشگاهی:             زمینه تخصصی:           محل خدمت:                * رزومه یا کپی مدرک تحصیلی ضمیمه شود
هزینه های پیش بینی شده موضوع هزینه ها: (همه موارد به ریال قید شود) الگوی حداکثری  هزینه های  پروژه عملی/پروژه شبیه سازی و نظری هزینه پروژه حاضر ارقام مصوب شورای پژوهش
1- هزینه های مربوط به آماده سازی پایان نامه ( تایپ و تكثیر): 700000    
2- هزینه ای مربوط به تهیه كتاب، مقاله: 300000 600000    
3- هزینه های مسافرتهای لازم: 400000    
4- هزینه های مربوط به خرید  نرم افزار : 750000    
5- هزینه های مربوط به خرید مواد و تجهیزات مصرفی: 3300000 0    
6- هزینه های مربوط به آماده نمودن مدولها  وSet up  آزمایشگاهی 1200000 0    
7- هزینه خدمات آزمایشگاهی: 1200000 0    
8- هزینه عملیات صحرائی: 1200000 0    
9- هزینه های متفرقه: 300000    
جمع كل هزینه های پیشنهادی: 000/000/4 000/000/2    
در صورتیكه تمام یا بخشی از هزینه های پیشنهادی از منابع دیگر تامین خواهد شد و یا قابل تامین است ذكر بفرمائید:

 

 

تاریخ:                  امضاء دانشجو:                امضاء استاد راهنمای  اول:                         امضاء استاد راهنمای دوم:

 

 

 

 

نظریه شورای دانشکده ارسال به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

طرح پیشنهادی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد:  آقای / خانم  اکرم آقایان

دانشجوی رشته : ریاضی محض                                   در جلسه مورخ                                       شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده                                                  مطرح و باتوجه به ملاحظات زیر مورد تصویب گرفت.‌‌

الف-                                                             ب-    

نام و  امضاء رئیس دانشکده:

سوابق علمی موضوع در ایران داک تعهدات در برابر حفظ حقوق مالکیت معنوی

اینجانب اکرم آقایان متعهد می شوم که بدون اجازه استاد راهنما اطلاعات بدست آمده از پروژه را به هیچ وجهی انتشار ندهم. اینجانب اطلاع دارم که کلیه منابع و حقوق حاصله از این پروژه متعلق به حامی حقیقی یا حقوقی پروژه می باشد و در صورت نداشتن حامی حقیقی یا حقوقی، دانشگاه مالک معنوی می باشد و مجاز نیستم بدون موافقت استاد راهنما اطلاعاتی را در ارتباط با پروژه به دیگران واگذار نمایم.

نام و امضاء دانشجو:

در هنگام تکمیل این فرم  دانشجو موظف است به ترتیب ذیل نسبت به ارائه گزارشی از سوابق موضوع اقدام نماید:

1- حداقل 3 کلمه کلیدی موضوع را با کمک استاد راهنما تعیین و قید  نماید:

2-  عنوان و کلمات کلیدی را در سایت ایران داک www.irandoc.ac.ir  جستجو نموده و حداقل 10 الی 30 عنوان مرتبط را چاپ و به استاد راهنما ارائه نماید. در صورت لزوم عنوان پایان نامه و شرح آن با نظر اساتید راهنما اصلاح و جستجوی مجدد انجام و نسخه نهای جهت تصویب به دفتر دانشکده تحویل شود. برابر مقررات، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  مراتب فوق نسبت به بررسی و تصویب موضوع پایان نامه  اقدام می نماید.

3- در صورت تصویب مراتب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (و  قبل از امضاء ریاست دانشکده) بایستی اطلاعات  پایان نامه را توسط دانشجو در سایت مذکور ثبت گردیده  و کد رهگیری دریافت نماید.

4-  با همراه داشتن کد رهگیری و جستجو های مرتبط(بند 2) مراتب را به تائید کتابخانه مرکزی دانشگاه برساند.

کد رهگیری:                                         تاریخ:               نام و امضاء ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه

توجه:دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  بندهای فوق نسبت به ارسال موضوع پایان نامه  اقدام می نماید و قلم خوردگی مجاز نیست.

 شورای تحصیلات تکمیلی   دانشگاه  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه مورخ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . را  بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد با ملاحظات ذیل مورد تائید و تصویب قرار داده است.

شرایط مصوب شورا برای پیشنهاد فوق (شامل محل انجام، کسر نمره بابت تاخیر در ارائه پروپوزال و . . . ):

الف-                                                                               ب-   

امضاء مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشگاه   

نظریه شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه در جلسه مورخ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  را بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسسی  ارشد   با ملاحظات ذیل  مورد تائید و تصویب قرار داده است (شامل سقف هزینه ها، نحوه پرداخت و . . . ):

الف-                                                                 ب-   

                                                                                             امضاء مدیر پژوهشی دانشگاه

 

گیرندگان رونوشت (پس از امضاء مدیر پژوهشی و  توسط اداره پژوهش تکثیر و ارسال می شود):

1- آقا/ خانم                                                           دانشجوی کارشناسی ارشد  جهت اطلاع و شروع به اجرای طرح مصوب،

2 – همكار محترم                                                     استاد راهنمای    اول /   دوم /   مشاور   پایان نامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

3 – ریاست محترم دانشکده                                     جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

4 –  مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه        جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

5 –  اداره پژوهش دانشگاه جهـت اطـلاع و اقدام لازم نسبت به تـامین هزینه طـرح و پـرداخـت آن در حق دانشجو.

6- کتابخانه مرکزی جهت اطلاع و  آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی سهند

فرم ضمیمه پروپزال کارشناسی ارشد

 

نام و نام خانوادگی: اکرم آقایان             شماره دانشجویی:  920451001                                                 دانشکده:علوم پایه
رشته: ریاضی محض تعداد واحد های گذرانده: 24 معدل کل:  13.08 نیمسال ورودی: 921 تاریخ ارائه پروپوزال:
عنوان پایان نامه به فارسی: فضاهای نرمدار طیفی و عملگرهای کراندار طیفی

 

عنوان پایان نامه به انگلیسی: Spectrally Normed spaces and Spectrally Bounded operators

        

 

 

 

محل اجرا پژوهشکده ……………………………………………. □         مرکز تحقیقات ………………………………………….. □       دانشکده ………………………………………. □
محل تامین اعتبار پایان­نامه □ حمایت مالی از دستگاه­های اجرایی گرفته خواهد شد (نام دستگاه اجرایی و مبلغ حمایتی ذکر گردد):

 

□ دارای حمایت مالی از طرف یکی از پژوهشکده­ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه از محل طرح­های پژوهشی خارج از دانشگاه

(نام پژوهشکده / مرکز، مبلغ حمایتی و عنوان طرح پژوهشی ذکر گردد):

□ آزاد (هزینه به عهده استاد راهنما و دانشجو می­باشد)

□ حمایت ویژه دانشگاه از گرایشهای جدیدالتاسیس و اساتید جدیدالاستخدام (در این خصوص قبلاً بایستی مجوزهای لازم از معاونت پژوهشی

طبق آئین­نامه­های مربوطه اخذ شده باشد)

 

 

 

نظریه اداره پژوهش دانشگاه طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسسی  ارشد با ملاحظات ذیل  مورد تائید و تصویب می باشد

الف-                                                                                    ب-   

 

                                                                                             امضاء مدیر پژوهشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment