فصل پنجم پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

 

فصل پنجم

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبیین یافته های تحقیق

در این بخش، به ترتیب اقدام به ذكر فرضیه های تحقیق، یافته ها، شواهد مربوط به فرضیه ها و تبیین نتایج بدست آمده در مورد هر فرضیه به شرح زیر می نماییم.

فرضیه اول تحقیق: بین عدم سلامت روان دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز و شوخ طبعی (مزاح) آنها ارتباط منفی معناداری وجود دارد. ضرایب همبستگی ساده مربوط به این فرضیه، در جدول 2-4 فصل چهارم ارائه گردیده است و نشان می دهند كه بین عدم سلامت روان و مزاح روابط منفی معنی داری در سطح 05/0 وجود دارد و حاكی از آن است كه هر چه عدم سلامت روان بیشتر باشد مزاح یا شوخ طبعی كمتر است و هر چه سلامت روان بیشتر باشد مزاح (شوخ طبعی) در سطح بیشتری است بنابراین فرضیه تأیید می شود. می توان بیان داشت كه از شوخ طبعی به عنوان سپری برای مقابله با فشارهای روانی استفاده كرد.

با توجه به توسعه زندگی ماشینی و بالا رفتن فشار روانی بر روی افراد لازم است راهكارهایی ارائه شود كه سلامت روانی افراد را در حد مطلوب نگه دارد و بر مشكلات و موانع سازگاری افراد در برابر محیط غلبه نماید. از اینرو شوخ طبعی به عنوان یكی از آن راهكارها، برای افزایش سلامت روانی و غلبه بر مشكلات و موانعی كه فی النفسه فاقد هر گونه اعتبار و ارزشی می باشند، ارائه می گردد.

با توجه به توسعه زندگی ماشینی و بالا رفتن فشار روانی بر روی افراد لازم است راهكارهایی ارائه شود كه سلامت روانی افراد را در حد مطلوب نگه دارد و بر مشكلات و موانع سازگاری افراد در برابر محیط غلبه نماید. از اینرو شوخ طبعی بعنوان یكی از آن راهكارها، برای افزایش سلامت روانی و

محدودیتهای تحقیق

تحقیق حاضر با محدودیتهای به شرح زیر مواجه گردیده است.

  • وجود سودگیری احتمالی در یافته های تحقیق
  • عدم تعمیم یافته های پژوهش زیرا نمونه انتخاب شده معرف و نماینده واقعی جامعه نمی باشد.
  • عدم همكاری بعضی از دانشجویان به دلایل مختلف از جمله وقت نداشتن و یا اینكه عدم اعتقاد به این گونه پژوهشها.
  • تعداد زیاد سؤالات پرسشنامه ممكن است باعث خستگی آزمودنیها و تأخیر در تحویل به موقع پرسشنامه گردیده باشد.
  • سوگیری بعضی از دانشجویان در پاسخ دهی به سؤالهای پرسشنامه – بدلیل ترس از افشای نظریات و حالتهای روانی آنان، علی رغم همه تدابیری كه برای جلب اعتماد آنها به كار گرفته شده بود.

پیشنهادات

در این قسمت پیشنهادهایی با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر (پیشنهاد كاربردی) و همچنین با عنایت به مطالعات و بررسی های محققین در طول مدت انجام تحقیق (پیشنهادهای نظری) به شرح زیر ارائه می گردد:

با توجه به اینكه در این تحقیق مشخص گردید كه بین متغیرهای سلامت روان و مزاح (شوخ طبعی) دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز همبستگی ساده و معنی داری وجود دارد، بنابراین می توان به مسئولین و سایر دست اندركاران توصیه نمود كه با انجام پژوهشهای جامع و كامل نسبت به شناسایی دقیق عوامل مذكور اقدام نمایند و سپس با دستكاری و كنترل آنها تغییرات مطلوبی در سطح سلامت روان و مزاح (شوخ طبعی) به عمل آورند.

پیشنهاد می گردد كه در پژوهشهای آینده برای اندازه گیری مزاح و سلامت روانی از پرسشنامه های دیگر و جدیدتری كه سؤالات آنها بهتر است استفاده شود.

پیشنهاد می شود كه در پژوهشهای آینده علاوه بر سنجش میزان سلامت روان آزمودنیها، به بررسی سنجش متغیرهای دیگر پرداخته شود زیرا ممكن است عوامل دیگری مانند خلاقیت، حالتهای هیجانی، روابط اجتماعی و مسئولیت پذیری و … با شوخ طبعی ارتباط داشته باشند.

پیشنهاد می شود در صورت امكان استفاده از روشهای احتمالی نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس به خاطر محدودیت های آن اجتناب ورزید.

 

 

 

 

 

منابع فارسی:

تورنس، نی پال. استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آنها، ترجمه: حسن قاسم زاده (1372). نشر دنیای نو.

ریو، جان مارشال (1995). انگیزش و هیجان. ترجمه: یحیی سید محمدی (1373)، چاپ اول. تهران: نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود (1369). روانشناسی در كار، سازمان و مدیریرت. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد.

شفیع آبادی، عبدالله (1375). راهنمایی و مشاورة شغلی و حرفه ای. چاپ هشتم، تهران، انتشارات رشد.

كریمی، یوسف (1374). روانشناسی شخصیت. جاپ اول. تهران: نشر ویرایش

میلانی فر، بهروز (1373). بهداشت روانی. تهران: نشر قومس.

نجاریان، بهمن (1373). مزاح از دیدگاه روانشناسی، مجلة علوم انسانی دانشگاه الزهراء شماره 11 و 12.

 

 

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

 

REFERENCES

 

Allport, G.W. (1950). The Indivdual and His Religion. New York: Macmillan.

Arieti, S. (1975). Creativity: The Magic synthesis. New York: Basic Books, INC. Publishers.

Arthhur. D., Christine, A. & Sonia, S. (1988). Sense of humor as a moderator of the relation between events and psychological distress: A perspective analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 320-325.

Baron, R.A., Byrne, D. And Griffitt, W. (1974). Social psychology (Understanding Human Relation). Boston: Allyn and Bacon. Inc.

Couvsins, N. (1979). Anatomy of on Illnes. New York: Norton.

Dixon, N.F. (1980). Humer: A cognitive alternatitive to stress? In I.G.Sarason and C.D. Spielberger (eds), Stress and Anxiety (Vol.7). Hemisphe: Washington, D.C.

Fleming, R., Baum, A. & Singer, J.E. (1984). Towards an integrative approach to the study of stress. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 46, 939-949.

Folkman, S. (1984). Personal control, stress and coping processes: A theoretical analysis.

Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 839-852.

Freud, S. (1961). Wit and its Relation to the Unconscious. New York: Moffat.

Getzels, J.W. & Jackson, P.W. (1962). Creativity and intelligence: Explorations with Gifted students. New York: John Willey.

Goldstein, J.H. (1982). A laugh day: can mirth keep disease at bay? The Sciences. Vol. 22, 221-25.

Hilgard, E.R., Atkinson, R.C. & Atkinson, R.L. (1975). Introduction to psycology (6 th end). New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Jemmott, J.B. & lock, S.E. (1984). Psychological factors, immunological mediation and human susceptibility to infectious disese: How much do we know? Psychological Bulletin, Vol. 95, 75-108.

Johnson, H.A. (1990). Humor as an innovative method for teacning sensitive topics. Educational Gerontology, 916(6), 547-559.

Kortkov, D. (1991). An exploratory factor analysis of the sense of humor pesonality construct: A pilot project. Personality and Individual Differences, 12(5), 395-397.

Labott, S., Ahleman, S., Wolever, M.E., & Martin, R.B. (1990). The Psychological effects of the expression and inhibition of emotion. Behavioral Medicine. 1694. 182-189.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress appraisal, and coping. New York: Springer.

Lefcuort, R.S. & Martin, R.A. (1986). Humor and Life Stress: Antidote to Adversity. New York: Springer/verlag.

Levine, J. (1977). Humoras form of therapy. Inteoduction to symposium, In A.G. Chapaman & H.C. Foot (Eds.) It’s a Funny Thing. Oxford: Humor Pergamon Press.

Martin, R.A. & lefcourt, H.M. (1983). Sense of humor as a moderator of the relation between stressors and moods. Journal of Personality and Social Psychology, 45(6). 1313-1324.

Martin, R.A. & Dobbin, J.P. (1988). Sense of humor, hassels, and immunolobin An evidence for astress-moderation effect of humor. International Journal of Psychiatry in Medicine. Vol. 18, 93-105.

Maslow, A.H. (1972). A holistic approach to creativity. In C.W. Taylor, Climate for Creativity. New York: Pergamon Press.

Mindess, H. & Corbin, S. (1985). The humor movement. Paper presented at the fifth Internation Conference of Humor, Irland.

Nezu, A.M, Nezu, C.M. & Blissett, S.E. (1988). Sense of humor as a moderator of the relation between stressful events and psycholgical distress: A persepective analysis. Journal of Personality and Social Psycholgy, Vol. 54, 520-525.

Plutchik, R. (1981). Emotion: A Psycoevolutionary synthesis. New York: Harper and Rom.

Raskin, V. (1982). Psychological theories of humor. Psychology Today, October, 39.

Saper, B. (1990). The therapeutic use of humor for psychiatric disturbances of adolescents and adults. Psychiatric Quarterly, 61(4), 261-172.

 

Leave a comment