2-6-3- مزایای روش تفاضلات محدود………… 30
2-6-4- روش‌های حل معادلات جریان در روش تفاضلات محدود   30
2-6-4-1- روش مستقیم………………… 31
2-6-4-2- روش تكرار…………………. 31
2-6-4-3- روش صریح (Explicit)…………….. 32
2-6-4-4- روش ضمنی (Implicit)…………….. 33
2-6-5- شبیه‌سازی حالت ماندگار………….. 35
2-6-6- خطاها در مدل‌سازی آبهای زیرزمینی…. 35
2-7- تئوری های مربوط به انتشار آلودگی در محیط های متخلخل  36
2-7-1- انتقال (Advection)……………….. 36
2-7-2- پخش مکانیکی (Mechanical Dispersion) ……. 38
2-7-3- انتشار ملکولی (Molecular Diffusion)……. 40
2-7-4- جذب (Sorption)…………………… 41
2-7-5- معادلات حاکم بر پخش و انتقال آلودگی. 42
2-8 – روش های حل معادله انتقال ماده در محیط متخلخل    46
2-9- نرم‌افزارهای شبیه‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی……………………………… 48
2-9-1-MODFLOW ………………………. 48
2-9-2- Visual MODFLOW…………………… 50
2-9-3- MIKESHE……………………….. 50
2-9-4- Finite Element Flow; FEFLOW…………….. 50
عنوان                                         صفحه
2-9-5- CTRAN/W……………………….. 51
2-9-6-(GMS) Groundwater Modeling System …………. 51
2-9-6-1 – Map Module………………….. 53
2-9-6-2- TIN Module…………………… 54
2-9-6-3- 2D scatter point Module…………….. 55
2-9-6-4- Solid module…………………… 56
2-9-6-5- 2D Mesh Module………………… 56
2-9-6-6- 2D grid Module…………………. 56
2-9-6- 7- 3D Mesh Module……………….. 56
2-9-6- 8 2D grid Module-…………………. 56
2-9-6-9-3D scatter point Module …………….. 57
2-9-6-10- Modflow …………………… 57
2-9-6-11- برنامه MT3D ……………… 58
2-9-6-12- برنامه MODPATH ………….. 59
فصل سوم: پیشینه تحقیق
3-1- پیشگفتار…………………………. 61
3-2- مروری بر کارهای انجام شده…………. 61
فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- محدوده مطالعاتی…………………… 71
4-2- هواشناسی ………………………… 73
4-2-1- ایستگاه‌های هواشناسی …………… 74
عنوان                                         صفحه
4-2-2- دما …………………………. 74
4-2-3- باران ……………………….. 76
4-2-4- تبخیر ……………………….. 79
4-3- آب‌های سطحی……………………….. 80
4-3-1- ایستگاه‌های هیدرومتری محدوده مطالعاتی نیریز   81
4-4- آب‌های زیرزمینی …………………… 83
4-5- بیلان آب………………………….. 87
4-5-1- بیلان آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی….. 88
4-5-1-1- جریان زیرزمینی ورودی و خروجی… 88
4-5-1-2- نفوذ از بارندگی به آبخوان…… 89
4-5-1-3- تبادل آب رودخانه‌ها و آبخوان آبرفتی   91
4-5-1-4- مصارف آب و نفوذ از آنها به آبخوان 92
4-5-1-5- تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی آب زیرزمینی   92
4-5-1-6- تبخیر از آب زیرزمینی……….. 93
4-5-1-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی…….. 94
4-5-1-8- تغییرات ذخیره……………… 94
4-6- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز. 95
4-7- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه 97
4-7-1- طرح مفهومی……………………. 97
4-7-2- طرح هندسی مدل…………………. 98
4-7-2-1- شبکه بندی آبخوان…………… 98
4-7-2-2- تعیین نوع آبخوان…………… 99
4-7-2-3- تعیین ارتفاع توپوگرافی و رقوم سنگ کف 99
4-7-3- تعیین شرایط اولیه و انتخاب گام های زمانی 101
عنوان                                         صفحه
4-7-4- تعیین مقادیر تغذیه و تخلیه سلول­ها.. 102
4-7-4-1- چاه های بهره برداری، چشمه و قنات 102
4-7-4-2- تغذیه سطحی………………… 103
4-7-4-3- تبخیر…………………….. 103
4-7-4-4- رودخانه…………………… 103
4-7-5- تعیین مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی.. 105
4-7-6- تعیین نوسانات سطح آبخوان………. 106
4-7-7- تعیین شرایط مرزی آبخوان……….. 107
4-8- مراحل مدلسازی مدل کیفی…………… 108
4-8-1- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه   108
4-8-2- ایجاد مدل مفهومی کیفی………….. 109
4-8-2-1- تعیین خواص آبخوان………….. 109
4-8-2-2- نقاط پایش کیفی…………….. 110
4-8-2-3- تعیین شرایط مرزی…………… 111
فصل پنجم: نتایج
5-1- مقدمه……………………………. 113
5-2- نتایج حاصل از مدل در حالت ماندگار….. 114
5-2-1- واسنجی……………………….. 114
5-2-2- آنالیز حساسیت ………………… 120
5-2-3- صحت سنجی……………………… 122
5-3– نتایج حاصل از مدل کیفی در حالت ماندگار 126
5-3-1- کانتورهای آلودگی دشت…………. 126
عنوان                                         صفحه
5-3-2- واسنجی……………………….. 132
5-3-3- صحت سنجی……………………… 134
5-4- پیش­بینی گسترش آلاینده یون کلر در آبخوان و در چاه های منتخب
با استفاده از نرم افزار MT3DMS………… 136
5-4-1- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در آبخوان نیریز از سال 1392
تا 1395……………………………. 136
5-4-2- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در چاه های منتخب.   138
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پایان نامه و مقاله

6-1- مقدمه…………………………… 142
6-2- نتیجه گیری………………………. 142
6-3- پیشنهادات……………………….. 144
فهرست منابع……………………………. 145
فهرست جداول
عنوان                                         صفحه
جدول 2-1- توصیه های FAO برای كیفیت آب مصرفی در آبیاری و كشاورزی 14
جدول 2-2- طبقه بندی آبهای مصرفی جهت کشاورزی بر اساس میزان EC  15
جدول 2-3- حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آبیاری   17
جدول 2-4- مقادیر مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آشامیدن   18
جدول 4- 1- مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی واقع در محدوده مطالعاتی نیریز………………………………….. 79
جدول 4-2- آمار ماهانه هواشناسی محدوده مطالعاتی نیریز و ایستگاه‌های مبنا…………………………………… 80
به تفكیك دشت و ارتفاعات…………………. 90
جدول 4-3- بیلان آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز 91
جدول4-4- نحوه محاسبه ورودی و خروجی آب‌های زیرزمینی آبخوان آبرفتی نیریز………………………………….. 93
جدول 4-5- میزان مصارف آب به تفكیك ارتفاعات و دشت بر حسب مصارف
كشاورزی، شرب و صنعت در محدوده مطالعاتی نیریز 93
جدول 4-6- آمار تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز………………………………….. 96
جدول 4-7- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز .  102
جدول 4-8- مقادیر تغذیه سطحی اعمال شده…….. 104
جدول 4-9- موقعیت چاه های مشاهده ای……….. 106
جدول 5-1- ضرایب هدایت هیدرولیکی (Kx=Ky) بدست آمده از واسنجی
در دوره های مختلف یک ماهه………………. 114
 
عنوان                                         صفحه
جدول 5-2- نتایج مرحله واسنجی در ماه مهر سال 1387.   116
جدول 5-3- نتایج مرحله واسنجی دراردیبهشت سال 1388.   117
جدول 5-4- نتایج مرحله واسنجی درمهر سال 1388.. 118

یک مطلب دیگر :

جدول 5-5- نتایج مرحله واسنجی اردیبهشت سال 1389. 119
جدول 5-6- ضرایب هدایت هیدرولیکی نهایی…….. 120
جدول 5-7- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1390… 123
جدول 5-8- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1391… 124
جدول 5-9- املاح نمک های محلول در آب دریا…… 128
جدول (5-10) طبقه بندی شوری بر حسب کلر موجود در آب   129
جدول 5-11- مقادیر تخلخل و ضریب پخش طولی…… 132
فهرست شکل ها
عنوان                                         صفحه
شکل 2-1- اثرات فلزات سنگین با تغییر غلظت بر سلولهای زنده 16
شکل 2-2- نمونه ای از یک مدل فیزیکی برای شبیه‌سازی نحوه ورود آب به دریاچه…………………………………. 18
شکل 2-3- نمونه‌ای از مدل آنالوگ در شبیه‌سازی جریان آب زیر­زمینی 19
شکل2-4- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی    23
شکل2-5- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی…. 24
شكل 2-6- هیدروگراف برای سلول……………… 33
شکل 2-7-الف- فرآیند انتقال در حالت منبع پیوسته 37
شکل 2-7-ب- فرآیند انتقال در حالت منبع لحظه ای 37
شکل 2-8- فرآیند پخش در محیط متخلخل………… 39
شکل 2-9- المان حجمی محیط متخلخل…………… 44
شکل 4-1- محدوده مطالعاتی نیریز……………. 72
شکل 4-2- محل قرارگیری ایستگاه های هواشناسی… 75
شکل 4-3- منحنی‌های هم‌دمای محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها در نقشه………….. 77
شکل 4-4- منحنی‌های هم‌باران محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها…………………. 78
شكل 4-5- نمودار شماتیك رودخانه‌های محدوده مطالعاتی نیریز 81
عنوان                                         صفحه
شکل 4-6- منحنی‌های هم تبخیر محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها…………………. 82
شکل 4-7- تراز آب‌های زیرزمینی در محدوده نیریز. 85
شكل4-8- هیدروگراف واحد آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز و نمودار
بارندگی ایستگاه باران‌سنجی نیریز…………… 86
شکل 4-9- وضعیت شبکه بندی سلول های فعال……. 99
شکل 4-10- توپوگرافی محدوده مدل سازی شده در نرم افزار.   100
شکل 4-11- ارتفاع سنگ کف محدوده مدل سازی شده در نرم افزار.   100
شکل 4-12- موقعت چاه­ها در مدلسازی…………. 102
شکل4-13- نحوه ی تقسیم بندی Recharge منطقه……. 104
شکل 4-14- محدوده های ضریب هدایت هیدرولیکی…. 105
شکل 4-15- شرایط مرزی منطقه نیریزدر سال 1386.. 108
شکل 4-16- محدوده های تقسیم بندی ضریب پخش و تخلخل.   109
شکل 4-17- محل نقاط پایش کیفی در آبخوان نیریز. 110
شکل 4-18- شرایط مرز Specified concentrationدر منطقه…. 111
شکل 5-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی. 121
شکل 5-2- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی. 121
شکل 5-3- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1390. 122
شکل 5-4- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1391. 122
شکل 5-5- هد هیدرولیکی منطقه نیریز……….. 125
شکل 5-6- موقعیت قرارگیری چاه­های پایش کیفی آبخوان نیریز.    127
شکل 5-7- کانتورهای آلاینده Cl در سال 1389…. 130
شکل 5-8- کانتورهای آلاینده Cl در سال 1390… 131

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *