الف- جیره غذایی…………………………………………………………………………………………………. 13

ب- سن……………………………………………………………………………………………………………… 14

ج- محیط پرورش………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-2- تنوع فلور میکروبی در قطعات مختلف دستگاه گوارش……………………………………….. 15

2-3-3- جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش طیور………………………………………………….. 16

2-3-3-1-کلی ‌فرم‌ها (Coliforms)……………………………………………………………………….. 17

2-3-3-2- اشریشیاکلی (Escherichia coli)…………………………………………………………….. 17

2-3-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus)…………………………… 18

2-4- ایمنی و فرآیندهای تحریک سیستم ایمنی در بدن……………………………………………………… 18

2-5- فرآیند تعدیل ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-6- کارکردهای دفاعی دستگاه گوارش………………………………………………………………………… 20

فصل سوم (مواد و روشها)…………………………………………………………………………………………….. 23

3-1- مکان و زمان پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

3-2- مراحل آماده سازی سالن پرورش…………………………………………………………………………. 24

3-2-1- شستشوی سالن………………………………………………………………………………………… 24

3-2-2- شعله دادن و آهک پاشی…………………………………………………………………………….. 25

پایان نامه و مقاله

3-2-3- نحوه ساخت واحد های آزمایشی برای این طرح آزمایشی…………………………………… 25

3-2-4- بستر سالن……………………………………………………………………………………………….. 25

3-3- مدیریت پرورش………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-1- تهیه جوجه………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-2- تیمارهای آزمایشی…………………………………………………………………………………….. 26

3-3-3- ورود جوجه‌ها به سالن……………………………………………………………………………….. 26

3-3-4- دمای سالن پرورش……………………………………………………………………………………. 27

3-4- واکسیناسیون……………………………………………………………………………………………………. 28

3-5- جیره‌های مورد استفاده در آزمایش………………………………………………………………………… 28

3-6- نحوه عمل آوری پساب ماهی……………………………………………………………………………… 35

یک مطلب دیگر :

3-6-1- تهیه نمونه‌های سبوس برنج و پساب ماهی………………………………………………………. 35

3-6-2- تهیه نمونه‌های سبوس برنج غنی‌شده با پساب ماهی……………………………………………. 35

3-7- صفات مورد بررسی………………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1- میکروفلورای روده…………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1-1- وسایل مورد نیاز جهت نمونه گیری و کشت در آزمایشگاه……………………………. 36

3-7-1-2- آماده سازی محیط های کشت……………………………………………………………….. 36

3-7-1-3- رقیق سازی و کشت……………………………………………………………………………. 37

3-7-1-4- شمارش باکتری…………………………………………………………………………………. 37

3-7-2- نمونه برداری……………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2-1- تعیین عیار آنتی بادی گامبورو……………………………………………………………….. 38

3-7-2-2- روش انجام تست الایزا……………………………………………………………………….. 38

3-7-2-3- تعیین عیار آنتی بادی نیوکاسل به روش HI………………………………………………. 40

3-7-2-3-1- روش انجام تست HI……………………………………………………………………. 40

3-7-2-3-2- تزریقSRBC (Sheep Red Blood Cells)………………………………………… 40

3-8- روش تجزیه تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم (نتایج)…………………………………………………………………………………………………….. 42

4-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 43

4-1-1- شمارش باکتری‌های دستگاه گوارش……………………………………………………………….. 43

4-2- صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2-1- تیتر نیوکاسل…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-2- تیتر گامبورو…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-3- تیتر آنتیSRBC تام و ایمونوگلوبولینهای M و G……………………………………………… 45

فصل پنجم ( بحث)……………………………………………………………………………………………………… 48

5-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 49

5-2- بررسی صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………. 50

5-2-1- تیتر واکسن نیوکاسل و گامبورو…………………………………………………………………….. 50

5-2-2- تیتر آنتی SRBC تام و ایمونوگلوبولین های M وG در روزهای 28و 42 روزگی………. 51

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 53

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 54

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 55

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 70

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *