7-2. الگوهای سیستم………………………………………………………………………………………………………… 25

8-2. چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………………………………… 26

9-2. منحنی عمومی سیستم ها……………………………………………………………………………………….. 27

10-2. مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 27

11-2. مفهوم مدیریت………………………………………………………………………………………………………… 29

12-2. مدیریت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 30

13-2.تعریف سازمان…………………………………………………………………………………………………………….35

14-2. نقش فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………………….. 36

عنوان مطالب                                                                                      شماره صفحه

15-2. سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………. .36

16-2. اجزای سیستم اطلاعات سازمانی…………………………………………………………………………… 37

1-16-2. منابع ورودی……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-16-2. عملیات………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-16-2. منابع خروجی……………………………………………………………………………………………………… 38

17-2. نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان………………………………………………………….. 39

18-2. سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………. 41

19-2. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها………………………………………………………………………….. 42

20-2. نقش افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)…………………………………………………… 44

1-20-2. تحلیل گر سیستم………………………………………………………………………………………………. 45

2-20-2. مدیر پایگاه داده………………………………………………………………………………………………….. 45

3-20-2. متخصص شبکه………………………………………………………………………………………………….. 47

4-20-2. برنامه نویس………………………………………………………………………………………………………… 48

5-20-2. اپراتور(کاربر)……………………………………………………………………………………………………….. 48

21-2. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………………………. 49

22-2. ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………… 50

23-2. مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)………………………………………… 51

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)……………………………………………. 53

25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت…………………………………………………………………. 55

1-25-2. سیستم پردازش داده ها…………………………………………………………………………………….. 55

2-25-2. سیستم پشتیبانی………………………………………………………………………………………………. 56

3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)…………………………………………………………………… 58

4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد………………………………………………………………………… 59

5-25-2. سیستم خبره……………………………………………………………………………………………………… 60

1-5-25-2. مدل سیستم خبره………………………………………………………………………………………… 61

2-5-25-2. محدودیت سیستم خبره………………………………………………………………………………. 62

26-2. ادارة مجازی……………………………………………………………………………………………………………… 62

عنوان مطلب                                                                                         شماره صفحه

1-26-2. ملزومات ادارة مجازی…………………………………………………………………………………………. 63

2-26-2. بسته های نرم افزاری…………………………………………………………………………………………. 64

3-26-2. جزایر اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………… 64

4-26-2. پروژه های خاص…………………………………………………………………………………………………. 64

27-2. ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات………………………………………………………….. 65

1-27-2. نرم افزار متناسب و کارآمد……………………………………………………………………………….. 65

2-27-2. حمایت مدیران ارشد ………………………………………………………………………………………… 65

3-27-2. سازماندهی مناسب…………………………………………………………………………………………….. 66

4-27-2. بسته های سخت افزاری و نرم افزاری……………………………………………………………… 66

5-27-2. ارجاعات سیستم ها به یکدیگر…………………………………………………………………………. 66

6-27-2. موتور پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………. 66

7-27-2. پرهیز از بلند پروازی………………………………………………………………………………………….. 67

8-27-2. امنیت سیستم……………………………………………………………………………………………………. .67-28-2. مطالعه امکانسنجی 68

29-2. موارد تبیینی توسط امکانسنجی……………………………………………………………………………. 70

30-2. ساختار امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 71

31-2. آمادگی برای امکانسنجی………………………………………………………………………………………… 72

32-2. تعیین مشکلات امکانسنجی…………………………………………………………………………………… 73

33-2. انتخاب گزینه امکانسنجی………………………………………………………………………………………. 73

34-2. جمع بندی و گزارش امکانسنجی………………………………………………………………………….. 73

35-2. تکنیک TELOS………………………………………………………………………………………………….. 74

36-2. ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه………………………………………………………………………….. 77

1-36-2. امکانسنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 77

1-1-36-2. بررسی متغییر اقتصادی در استقرار سیستم……………………………………………….. 77

2-1-36-2. تجزیه وتحلیل منفعت……………………………………………………………………………………. 78

3-1-36-2. هزینه های مستقیم……………………………………………………………………………………….. 77

4-1-36-2. انواع منافع سیستم……………………………………………………………………………………….. 79

عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

5-1-36-2. هزینه آنالیز و طراحی سیستم……………………………………………………………………… 79

6-1-36-2. امکانپذیری کاهش هزینه ها………………………………………………………………………….. 80

7-1-36-2. صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار…………………………………. 81

8-1-36-2. هزینه های آموزش…………………………………………………………………………………………. 82

9-1-36-2. هزینه های نصب…………………………………………………………………………………………….. 82

10-1-36-2. هزینه های تبدیل و تغییرات……………………………………………………………………… 82

11-1-36-2. هزینه های مازاد………………………………………………………………………………………….. 82

12-1-36-2. هزینه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 82

13-1-36-2. مزایای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 83

14-1-36-2. مقایسه هزینه ها و منافع……………………………………………………………………………. 84

15-1-36-2. کاهش فساد اداری و مالی………………………………………………………………………….. 86

2-36-2. امکانسنجی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 86

پایان نامه و مقاله

1-2-36-2. ابعاد امکانسنجی عملیاتی……………………………………………………………………………… 88

3-36-2. امکانسنجی فنی………………………………………………………………………………………………….. 89

1-3-36-2. ابعاد امکانسنجی فنی…………………………………………………………………………………….. 89

37-2. گزارش امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 90

1-37-2. گزارش کلی………………………………………………………………………………………………………… 90

2-37-2. گزارش تفصیلی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-37-2. اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی…………………………………………………………………… 92

38-2. هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS …………………………………………………………………. 93

39-2. تاریخچه آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………….. 94

40-2. سیرتحول آموزش و پرورش در ایران…………………………………………………………………….. 95

41-2. مدارس و مراکز آموزشی در ایران………………………………………………………………………….. 96

42-2. تاریخچه مدارس جدید در ایران…………………………………………………………………………….. 96

43-2. وظایف آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………………….. 97

44-2. آموزش و پرورش منطقه 3 تهران………………………………………………………………………….. 98

45-2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 99

عنوان مطلب                                                                                           شماره صفحه

1-45-2. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ….99

2-45-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… .107-فصل سوم (روش تحقیق)…………………………………………………………………………………………………..110

1-3. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..111

2-3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-3. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 113

5-3. روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 114

6-3. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 114

7-3. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 114

8-3. ویژگی روانسنجی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………….. 115

9-3. محدوده مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………………………….. 116

یک مطلب دیگر :

10-3. روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 117

11-3. روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………… 118

فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)………………………………………………………………………………… 121

1-4. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 122

2-4. آمار(داده های) توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 124

3-4. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)…………………………………………………………………………. 134

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 135

2-5. خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 135

3-5. یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 138

4-5. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 138

5-5. جمع بندی نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………… 141

6-5. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………. 143

7-5. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 145

8-5. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………… 147

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

جدول 12. نگرش مدیران به فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..33

جدول 2-2. تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش های یك مدیر موفق……………………………….34

جدول 1-4. مولفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی…………………………………………………………..119

جدول 2-4. مولفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی…………………………………………………120

جدول 3-4. مولفه های متغیر عملیاتی امکانسنجی…………………………………………………….122و121

جدول 4-4. تست نرمال بودن نمونه های انتخاب شده از جامعه آماری……………………………..123

جدول 5-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد اقتصادی…………………….124

جدول 6-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد فنی…………………………….125

جدول 7-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد عملیاتی……………………..125

جدول 8-4. رتبه بندی متغیرها ی امکان سنجی و مولفه ها (آزمون فرید من)………..127و126

جدول 9-4. آزمون فریدمن برای متغیرهای اقتصادی، تکنیکی، عملیاتی…………………………..127

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

شكل 1-2. جریان كامل یك سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………..22

شكل 22. نیاز های اطلاعاتی مدیران در سه ردة مدیریتی……………………………………………………31

شكل 3-2. گام های امكان سنجی……………………………………………………………………………………………71

شكل 4-2. مقایسه هزینه- مزایا……………………………………………………………………………………………….84

نمودار 1-4. رتبه بندی متغیرهای اقتصادی، فنی و عملیاتی امکان سنجی…………………………132

نمودار 2-4. رتبه بندی تحلیل پرسشنامة عمومی مکان سنجی………………………………………….133

 

 

چکیده

امروزه انفجار اطلاعات در بخش های مختلف مدیریت منجر به تحولات گستردة استفاده از فنآوری اطلاعات گردیده است. تخصصی شدن اطلاعات را می توان از دلایل استفاده این تکنولوژی در سازمان ها دانست. سیستم مدیریت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغییرات تكنولوژیکی، تكیه گاه اصلی مدیریت اطلاعات در توسعة بخش های مختلف جوامع محسوب می شود، بطوریكه اطلاعات ضروری و بهنگام را برای تسهیل فرایند تصمیم گیری مدیران در سازمان ها فراهم می سازد.

تحقیق حاضر امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی، عوامل مختلف امکان سنجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از آن جا که به بررسی و امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات می پردازد یک تحقیق توصیفی اکتشافی می باشد.

ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده است که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق ضمن پاسخ دادن به سوالهای تحقیق، مشخص گردید که امکان استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بُعد اقتصادی و عملیاتی وجود دارد اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص یافت.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *