فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………… 2
1-1 بیان مسئله…………………………………………………… 3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………….. 9
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………… 10
1-3-1 هدف کلی تحقیق……………………………………………. 10
1-3-2 اهداف جزئی……………………………………………….. 10
1-4 فرضیات تحقیق……………………………………………… 11
1-4-1 فرضیه اصلی……………………………………………….. 11
1-4-2 فرضیه های فرعی……………………………………………. 11
5-1 تعریف متغیرها……………………………………………… 12
1-5-1 تعاریف نظری……………………………………………….. 12
1-5-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………… 13
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………. 15
مقدمه…………………………………………………………… 16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی……………………………………….. 17
2-1-1 هوش……………………………………………………… 17
2-1-2 انواع هوش….……………………………………………… 18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق………………………………………….. 21
2-1-4 هوش اخلاقی………………………………………………. 22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا…………………………………………… 24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا…………………………….. 24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل…………………….. 26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی………………………………………….. 26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی…………………………………… 27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست………………………………………. 27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………… 28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………. 29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی…………………… 30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) ……………………… 30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) ……………………… 31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)………………………. 31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………… 32
2-2-6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی …………………… 35
2-2-7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی ……………………….. 35
2-2-8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن……………………………… 37
2-2-9 ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………… 38
2-2-10 گونه های سرمایه اجتماعی ………………………………….. 39
2-2-11 مزایای سرمایه اجتماعی……………………………………… 40
2-2-12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی………………………………. 41
2-2-13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی…………………………… 42
2-2-13-1 اعتماد اجتماعی…………………………………………. 43
2-2-13-2 انسجام اجتماعی…………………………………………. 44
2-2-13-3 مشارکت اجتماعی……………………………………… 45
2-2-13-4 تعلق اجتماعی…………………………………………… 46
2-2-14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها ……………………… 48
2-2-15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟………… 49
2-3 بخش سوم: مسئولیت پذیری………………………………….. 50
2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری ………………………………………. 50
2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری…………………………. 50
2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی…………….. 55
2-3-3-1 هابرماس………………………………………………… 55
2-3-3-2 هومنز…………………………………………………… 55
2-3-3-3 ویکرز…………………………………………………… 55
2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی…………………………………….. 56
2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی ………………………………… 56
2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن……………………………… 57
2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر………………………………… 57
2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز……………………………… 57
2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل………………………………….. 58
2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام ……………………. 58
2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………. 60
2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی………………………. 62
2-3-6-1 بعد شناختی……………………………………………… 62
2-3-6-2 بعد عاطفی……………………………………………….. 63
2-3-6-3 بعد عملکردی…………………………………………….. 63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق ………………………………….. 64
2-4-1 تحقیقات داخلی……………………………………………… 64
2-4-2 تحقیقات خارجی…………………………………………….. 70
فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………… 75
مقدمه ………………………………………………………….. 76
3-1- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 76
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 77
3-3 حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………… 77
3-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… 78
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 79
3-6 روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-7 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………… 87
مقدمه ………………………………………………………….. 88
4-1 یافته های توصیفی…………………………………………….. 89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه ……………………………………. 89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها…………………………………… 92
4-2 یافته های استنباطی …………………………………………… 100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………….. 114
مقدمه ………………………………………………………….. 115
5-1 خلاصه بحث ………………………………………………….. 116
5-2 یافته های تحقیق……………………………………………… 117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………… 124
5-4 پیشنهادات نظری………………………………………………. 125
5-5 محدودیت ها …………………………………………………. 126
منابع فارسی …………………………………………………….. 128
منابع لاتین………………………………………………………. 137

فهرست جدولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


۵ نکته در طراحی فرم جستجو


   
جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده………………….. 77
جدول3-2 توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده……………. 78
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی…. 80
جدول3-4 انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش. 80
جدول3-5 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی. 80
جدول3-6 انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش…………………………………………………………. 80
جدول3-7 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­پذیری.. 81
جدول3-8 انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­پذیری با هر یک از مؤلفه­های پژوهش…………………………………………………………. 81
جدول 3-9 تحلیل ساختاری متغیرها………………………………….. 82
جدول3-10 ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری………………………………………………….. 83
جدول 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت ……………………. 89
جدول4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی……………… 90
جدول 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی…………….. 91
جدول 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده………………….. 92
جدول 4-5 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)……….. 93
جدول 4-6 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)…………. 94
جدول 4-7 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)………… 94
جدول4-8 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی).. 95
جدول4-9 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )… 95
جدول4-10 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )… 96
جدول4-11 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ). 96
جدول4-12 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)…. 97
جدول4-13 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )….. 97
جدول4-14 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)… 98
جدول4-15 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )… 98
جدول4-16 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی ).. 99
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 100
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 101
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 102
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان……………………. 103
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان………………….. 103
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان…………………. 104
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری… 104
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی…………… 105
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری…………………………………………………………. 105
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی…………. 106
جدول 4-27 تحلیل مسیر متغیرها…………………………………… 107
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت…………… 107
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………… 107
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی………. 108
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده……………. 108
جدول 4-32 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت…………. 109
جدول4-33 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……… 109
جدول 4-34 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. 109
جدول 4-35 سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده……………….. 110
جدول 4-36 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت…………. 110
جدول4-37 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………. 111
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی 111
جدول 4-39 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. 112
جدول 4-40 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده…………. 112
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده….. 113

فهرست نمودارها

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *