3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..           33

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48

3-2-5- ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..60

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67

3-3-1-5- الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72

4-2- داده­های مورد استفاده …………………………………………………………………………..72

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75

پایان نامه

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78

4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

5-2- خلاصه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………..103

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..         110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………            110

یک مطلب دیگر :

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جدول­ها

جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                         8

جدول 2-2 – برخی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                  18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                       63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

لامسداین و پاپل (1997)                                                                                         65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                   76

جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL                            83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                        92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                     97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                      113

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                 114

 

فهرست شکل­ها

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                             51

نمودار آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *