طرح­های مرتعداری، عوامل اقتصادی – اجتماعی، مشاركت، مدل رگرسیونی لوجیت، قائمشهر

دانلود پایان نامه

چکیده

مراتع کشور با وسعت 86 میلیون هكتار بیش از ٥3 درصد از مساحت کشور را در بر می­گیرد. اقتصاد بخش قابل توجهی از خانوارها به مراتع وابسته است، از این رو مشارکت بهره­برداران در     طرح­­­های اصلاحی و احیایی مرتع بعنوان رویکرد جدید در مدیریت منابع طبیعی امری ضروری است. هدف این مطالعه، تعیین عوامل اقتصادی – اجتماعی و بررسی تأثیر این عوامل بر مشاركت        بهره­برداران در اجرای طرح­­های مرتعداری در مراتع شهرستان قائمشهر بوده است. با استفاده از بررسی همبستگی بین مشارکت بهره­برداران و عوامل اقتصادی – اجتماعی و همچنین بکارگیری رهیافت مدل رگرسیونی لوجیت عواملی مانند مساحت مراتع بهره­بردار، درآمد ماهانه یا سالانه، مقدار مالکیت زمین آبی، مقدار مالکیت زمین دیم، تعداد دام، سابقه بهره­برداری، سن بهره­بردار، میزان تحصیلات، اندازه خانوار، آگاهی از فعالیت­های مرتعداری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری، بهره­برداران   طرح­های مرتعداری در 29 سامان عرفی بوده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه و نمونه­گیری با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران، 50 پرسشنامه که از بهره­برداران مراتع قائمشهر تکمیل شده ­است. یافته­های این پژوهش نشان داد كه عوامل تعداد افراد تحت تکفل، تعداد دام، آگاهی از فعالیت­های مرتعداری، درآمد دامداری و کشاورزی تأثیر مثبت و معنی­داری در مشارکت و متغیر سن تأثیر منفی و معنی­داری در مشارکت  بهره­برداران در اجرای طرح­های مرتعداری داشته­اند. بطوریکه با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، تعداد دام، آگاهی از  فعالیت­های مرتعداری، درآمد دامداری و درآمد کشاورزی تمایل به مشارکت بهره­برداران در اجرای طرح­های مرتعداری افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی: طرح­های مرتعداری، عوامل اقتصادی – اجتماعی، مشاركت، مدل رگرسیونی لوجیت، قائمشهر

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment