فهرست مطالب    
عنوان   صفحه
       
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: آشنایی با متدهای کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب    
بخش اول:    
پیاده سازی قانون کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب به سیتمهایی نظیر Arneodo 12
بخش دوم:    
طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیتم آشوب Chen 19
بخش سوم:    
شناسایی پارامتر و کنترل سیستمUnified Chaotic با دیدگاه کنترل تطبیقی 24
بخش چهارم:    
کنترل تطبیقی ویکسان سازی سیستمunifiedباسویچ منتاوب پیوسته تأخیردار 33
بخش پنجم:    
طراحی و پیاده سازی کنترلر تطبیقی خالص برای سنکرونیزاسیون سیستم لرنز 39
فصل دوم: آشنایی با کاربردهای سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب    
بخش اول    
کاربرد سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در سیستم انتقال بار 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
     
-1 چکیده 46
-2 پدیده سنکرونیزاسیون آشوب دو سیستم 47
-2-1 مدلسازی و فرموله کردن سیستم 47
-2-2سنکرونیزاسیون تطبیقی زیر سیستمهای Master & Slav 50
-2-2-2سنکرونیزاسیون عبارت غیر خطی 52
-2-3 سنکرونیزاسیون با فیدبک تطبیقی 54
-2-4 بررسی پاسخ زمان گذرا برای سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب یک بعدی 56
-2-5 سنکرونیزاسیون دو سیستم مستقل 59
     

بخش دوم

کاربرد یکسان سازی تطبیقی آشوب در سیستم معروف به Loudspeaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 چکیده 62
-2 مدلسازی سیستم 62
-3 سنکرونیزاسیون در سیستم آشوبناك .Drive_ Responseبا متد کنترل تطبیقی 64
-4 شناسایی (تخمین) پارامترها ا روش کنترل تطبیقی 70
بخش سوم  
کاربرد یکسان سازی آشوب در افزایش ضریب امنیت مخابره پیام  
-1 چکیده 77
-2 پیاده سازی بخش تبادل اطلاعات با سیستم لرنز 78
بخش چهارم  
کاربرد Chaos Synchronization در کنترل لغزشی و تغییر ساختاری پارامتر  
-1 چکیده 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
     
-2 -2طراحی Sliding Surface وقانون کنترلی مربوط به آن 87
-3مثال: سنکرونیزاسیون دومدار Chua با تغییرات پارامتریک 90
بخش پنجم  
کاربرد سنکرونیزاسیون آشوب در عملکرد لیزرهای نیمه هادی تأخیردار کوپل شده  
-1 چکیده 94
-2 سیستمهای LS 94
-3 کوپلینگ و سنکرونیزاسیون تطبیقی 96
فصل سوم:  
طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات  
-1 مقدمه ای بر امنیت ارتباطات و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای Chaotic 103
Chaotic Masking 105
Chaotic Switching [chaotic shift keying (CSK) 105
Chaotic Modulation 106
-2 انتخاب طرح امنیتی 107
بخش اول :مدار VLSI 108
-2-1 سنکرونیزاسیون تطبیقی دو مدار یکسان Chua 113
-Iنگاهی اجمالی به مدار Chua 113
-IIطراحی تطبیقی 114
تئوری طراحی قانون کنترل 117
-IIIنتایج شبیه سازی 122
-2-2 طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای آشوب Lu 124
-Iسنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم Lu 126
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
     
II -نتایج شبیه سازی 128
تأثیر نویز 130
بخش پایانی: Recovering و بازیافت سیگنال اصلی 133
فصل چهارم  
اهداف 139
جمع بندی و نتیجه 140
منابع 142
     

فهرست شکلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
  فصل اول  
بخش اول:  
شکل:1-1-1 کنترل سیستم لرنزبه نقطه ثابت 16
شکل:2-1-1 کنترل سیستم Lu به نقطه ثابت 16
شکل:3-1-1 کنترل سیستم چن به نقطه ثابت 16
شکل:4-1-1 کنترل سیستم Arneodo به نقطه ثابت 17
شکل:5-1-1 کنترل سیستم لرنز به نقطه ثابت x 18
شکل:6-1-1 کنترل سیستم چن به نقطه ثابت x 18
بخش دوم:  
شکل:1-1-2 رفتار آشوبناك سیستم چن 19
شکل:2-1-2 میل کردن خطا به سمت صفر 22
شکل:3-1-2 تغییرات پارامترها 22
شکل4-1-2 خطای سنکرونیزاسیون 23
شکل:5-1-2 تغییرات پارامترها 23
بخش سوم:  
شکل 1-1-3و2و:3کنترل حالتهای آشوبناك سیستم Unifiedبه نقطه تعادل 31
شکل :4-1-3 کنترل دومین حالت سیستم Unified به مسیر پریودیکSin wt 32
بخش چهارم:  
شکل :1-1-4رفتار آشوبناك سیستم باw1= w2= w3= w4=1 34
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان   صفحه
         
شکل :2-1-4رفتار آشوبناك سیستم باw1= w2= w3= w4=4 34  
شکل3-1-4و4و5و:6 حالت خروجیy~z سیستم 5و خطای خروجی r(t) 37-36
بخش پنجم:      
شکل:1-1-5 دینامیک خطا برای سیستم لرنز کنترل شده 43  
شکل :2-1-5تغییرات پارامتربا مقدار اولیه صفر 43  
  فصل دوم      
شکل:1-2-1دیاگرام شماتیک سیستم انتقال بار 46  
شکل:2-2-1 طیف سه مولفه لیاپانف 49  
شکل3-2-1و:4 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا 51  
شکل :5-2-1 طیف لیاپانف سیستم برای A(x1-x2) 52  
شکل6-2-1و:7 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا 53  
شکل :8-2-1 طیف لیاپانف سیستم برای A(x1-x2) 54  
شکل:9-2-1سنکرونیزاسیون سیستمها از طریق فیدبک تطبیقی 55  

شکل :10-2-1ترسیم مقادیر مختلف فاصله اقلیدسی دو سیستم برای ضریب کوپلینگ متفاوت 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل:11-2-1 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا 59  
     
شکل12-2-1و:13 ترسیم 1,2 بر محور ω t 61،60  
ω  
  t    
شکل :1-2-2دیاگرام شماتیک سیستم LS 62  
شکل :2-2-2 دیاگرام دوشاخگی حالتها برای A بین 38و44 63  
شکل :3-2-2 طیف مولفه های لیاپانف برای A بین 38و44 64  
شکل4-2-2و…و:7پاسخ زمانی حالتهای drive &response system x1 ,…, x4 66-68  
شکل 8-2-2و…و:11پاسخ زمانی Error 1,…,4 68-70  
شکل 12-2-2و:13 گراف نتیجه شناسایی پارامترα44,α 22 73و74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه

  عنوان   صفحه
           
شکل14-2-2و…و:17پاسخ زمانی Error 1,…,4 74-76
شکل:1-2-3دیاگرام شماتیک سنکرونیزاسیون آشوب وسیستم انتقال اطلاعات 79  
شکل :2-2-3 سنکرونیزاسیون بین x1,x3 81  
شکل :3-2-3 اعمال سنکرونیزاسیون به سیستم انتقال اطلاعات 82  
شکل :(4-2-3a-d) سنکرونیزاسیون دو مدار Chua با تغییرات پارامتر 92-93
شکل :1-2-5 شماتیک نصب آزمایشی لیزر های نیمه هادی کوپل شده 95  
شکل :2-2-5 سری زمانی دو لیزر 96  
شکل:3-2-5 زوم 9 ns روی سری زمانی شکل 2 97  
شکل:4-2-5 سری زمانی برای دو SL کوپل شده یکسان 99  
شکل:5-2-5 طیف rf مربوط به laggard, leader 100  
    فصل سوم      
شکل:1-3 دیاگرام ساختاری آشکار سازی و پنهان سازی 104  
شکل :2-3بلوك دیاگرام ساختاری قسمت رمز نگار مدار VLSI 108  
شکل : :3-3 نقاط تعادل و پهنای باند مدار VLSI 109  
شکل:4-3 مولد زیر سیستمهای سنکرون شده بین رمزنگار و رمزگشا 110  
شکل :5-3 بخش مدولاتور سیگنال 111  
شکل:6-3فیلتر غیرخطی و مبدل A2D 112  
شکل:7-3ساختار مدار Chua 114  
شکل:8-3نواحی جذب مدار Chua 115  
شکل:9-3خروجیx آشوب سیستم 115  
شکل:10-3پاسخ زمانی خطای سنکرونیزاسیون 122  
شکل:11-3تغییرات پارامتر با مقادیر اولیهk0=3,k0=1 123  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

تعاریف خلاقیت از دیدگاه روانشناختی و اهمیت آن در زندگی

عنوان صفحه
     
شکل:12-3 سنکرونیزاسیون حالتهای x1,x2 سیستم Master & Slave 123
شکل :13-3 جذب کننده های آشوب سیستم Lu 125
شکل:14-3خروجی آشوب سیستم 125
شکل:15-3 دیاگرام دو شاخگی سیستم 126
شکل:16-3 پاسخهای زمانی خطای سنکرونیزاسیون 128
شکل:17-3 تطبیق حالتهای سیستم Master & Slave 129
شکل:18-3بلوك دیاگرام ساختاری فیلتر تطبیقیLMSطراحی شده 131
شکل:19-3 نویز+سیگنال،سیگنال و خطای بین آنها بعد از فیلترینگ 132
شکل:20-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی( 1 134
شکل:21-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی(2 135
شکل:22-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی(3 136
     

چکیده :

روشهای نوین رمزگذاری((Codingاطلاعات و کاربرد آنها در مخابره امن((Secure Communicationامروزه اهمیت فراوانی یافته و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.در این میان روشی ارجح است که دارای کیفیت مناسبی بوده و امنیت بالاتری را برای سیستم ایجاد نماید.یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر برای این منظور پیشنهاد شده و مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرارگرفته است،بهره گیری از سیستمهای آشوبگون و روشهای کنترلی این سیستمها به خصوص کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب برای رمزنگاری اطلاعات میباشد؛در این روش با استفاده از خصوصیات منحصر بفردی که پدیده ها و سیستمهای آشوبناك دارند-مانند حساست بالا به شرایط اولیه و تغییرات پارامترها-میتوان امنیت خوب و قابل قبولی رادر مخابره اطلاعات فراهم نمود.

هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب و بهره گیری از آن در افزایش ضریب

امنیتی مخابره و انتقال اطلاعات بوده است که از سیستمهای آشوب چوا((Chuaو لو((Lu برای رمزنگاری اطلاعات و از

روش سویچینگ بین نواحی جذب آشوب–CSKبرای پنهان سازی و انتقال اطلاعات استفاده شده است.

همانطور که گفته شد و خواهیم دید از دو سیستم برای تولید آشوب استفاده شده که یکی ازآنها(فرستنده)اطلاعات را رمزگذاری کرده و سیستم دیگر(گیرنده)براساس سنکرون بودن دو سیستم،اطلاعات را بازیابی می کند.همچنین مدارهایی برای تبدیل سیگنال پیام به سیگنالهای آشوب و همجنین مدارهایی برای بازیافت سیگنال ماسک شده انتقالی معرفی می گردد.

کلمات کلیدی:

آشوب-سنکرونیزاسیون و کنترل تطبیقی-مدار چوا و سیستم آشوب لو-رمزنگاری و امنیت مخابره اطلاعات-طرح CSK

مقدمه:

در این پروژه در ابتدا برای آشنایی هر چه بیشتر با مطالب موجود،سعی بر ارائه تعاریف پایه و مفاهیم عمومی در زمینه

آشوب و کنترل و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهایChaotic گردید. مثل تعریف دینامیک غیرخطی آشوب و تعریف مربوط به روشهای سنکرونیزاسیون که در ادامه نیز اشارهای بسیار مختصر به آن می شود.

از مهمترین شناسه های سیستم آشوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:[2]

 1. حساسیت بسیار بالا به شرایط اولیه

 

 1. حساسیت بسیار بالا به تغییر پارامترهای سیستم

 

 1. تأثیر فیدبک خروجی بر ادامه فعالیتهای سیستم

با آغاز بحث آشوب در سیستمهای غیرخطی و کنترل آن، روشها و نظریات و تئوریهای کنترلی گوناگونی اعم از خطی و غیر خطی در این زمینه پیشنهاد و ارائه گردید؛ نظیر:

 • کنترل فیدبک خطی[1]

 

 • کنترل فیدبک با تأخیر زمانی36]،[34

 

 • کنترل بازگشتی یا 16]Back Stepping Control،[17

 

 • متغیرهای لغزشی [20]

و….

یکی از مباحث مطرح شده در زمینه فوق، مبحث کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای آشوب[3]است که کماکان مسائل زیادی را برای طرح و تحقیق و ارائه در خود جای داده است.

تحقیقات و بررسیهای بسیاری در زمینه کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای دینامیکی آشوب صورت گرفت

و نتایج مطلوبی حاصل گردید که در اغلب آنها “روش کنترل تطبیقی،”تئوری پایداری لیاپانف”،”طراحی تخمینگر

پارامترهای مجهول” و … نقش محوری را بر عهده داشتند.36]،[34

…,Chen,Ch.Hua,Pikovsky,Fradkov,Coworker ازجمله محققانی بوده اند که تلاشهای بسیاری در زمینه تجزیه و تحلیل موضوع مورد اشاره انجام دادند که نتایج بررسیهای برخی از این محققین ارائه و روشهای بکار گرفته شده توسط هر کدام که گاه باهم شباهتها و تفاوتهایی داشتند با یکدیگر مقایسه گردید.از این موارد می توان نمونه های زیر را نام برد:

 • پیاده سازی قانون کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب به سیتمهایی نظیر 25]Arneodo،[18

 

 • طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیتم آشوب )Chenکلیه پارامترها نامعین)6]،[3

 

 • شناسایی پارامتر و کنترل سیستم Unified Chaotic با دیدگاه کنترل تطبیقی[13]

 

 • اعمال روش قانون کنترل تطبیقی سنکرونیزاسیون سیستمunified با سویچ متناوب پیوسته تأخیردار[30]

 

 • طراحی و پیاده سازی کنترل کننده تطبیقی خالص برای سنکرونیزاسیون سیستم لرنز[35]

در تمام این موارد نتایج شبیه سازی ارائه شده، مهر تأییدی بر اجرای موفق طراحیها بود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *