2-10- مدیریت برند. 33
2-10-1- جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان. 33
2-10-2- وظایف مدیریت برند. 33
2-11- پیشینه تحقیق. 34
2-11-1- مطالعات خارجی. 34
2-11-2- مطالعات داخلی. 36
2-12- معرفی سازمان مورد مطالعه 39
2-13- جمع بندی. 41
فصل سوم                                                                                                                                                                :روش تحقیق. 43
3-1- مقدمه 44
3-2- روش تحقیق. 44
3- 3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات. 45
3-4- پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری. 45
3-5 – جامعه‌ آماری. 47
3-6- متغیرهای تحقیق. 48
3-7- دلفی فازی. 49
3-7-1- مروری بر روش دلفی………………………………………………………………………………………………………………………… 49

پایان نامه

3-7-2- روش دلفی فازی. 50
3-8- پویایی سیستم. 53
3-8-1- مراحل مدل پویایی سیستم. 55
3-8-1-1- مرحله اول: شناسایی مسئله 55
3-8-1-2- مرحله دوم: فرضیه‌های پویا 56
3-8-1-3- مرحله سوم: فرمول‌بندی. 56
3-8-1-4- مرحله چهارم: تست کردن. 56
3-8-1-5- مرحله پنجم: فرمول بندی و ارزیابی خط مشی. 56
3-8-2- ابزارهای مورد استفاده درپویایی سیستم. 58
3-8-2-1- نمودار علت – معلولی. 58

یک مطلب دیگر :

3-8-2-2- نمودار موجودی – جریان یا نرخ – حالت. 58
3-8-2-3-  نمودار رفتاری. 59
3-9- جمع بندی. 59
فصل چهارم:جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها 60
4-1- مقدمه 61
4-2- چارچوب تحقیق. 61
4-3- گام‌های عملیاتی روش دلفی فازی. 62
4-3-1- انتخاب خبرگان. 63
4-3-2- استخراج و تعیین گزینه‌های پیشنهادی. 64
4-3-3-تعریف متغیرهای زبانی. 64
4-3-4- فازی‌ سازی. 65
4-4- مراحل اجرای روش دلفی فازی در تعیین عوامل موثر بر شکل‌گیری برند. 65
4-4-1- مرحله نخست نظرسنجی. 65
4-4-2- مرحله دوم نظرسنجی. 69
4-4-3-مرحله سوم نظر سنجی. 75
4-5- نمودار علی – معلولی مسئله 79
4-6- نمودار جریان مسئله 84
4-7- سناریوها 86
4-7-1- سهم بازار 87
4-7-2- سود 88
4-7-3- تقاضا 89
4-8- تست سناریوها 90
4-8-1- سناریو اول: کاهش در قیمت محصول. 91
4-8-2- سناریو دوم: تغییرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق وتوسعه 93
4-8-3- سناریو سوم: تغییرات در میزان نوآوری. 95
4-6-4- سناریو چهارم: تغییرات در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری. 97
4-6-5- سناریو پنجم: تغییرات در مزایای رقابتی. 99
4-9- جمع‌بندی. 99
فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………. 100
5 -1- مقدمه 101
5-2- نتایج…………………… 101
5-3- پیشنهادها 103


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *