طراحی شهری مناسب سالمند

دانلود پایان نامه

چکیده

شاخص­های آماری نشان می­دهند که روند پیر شدن در ایران آغاز شده است. شدت سالمندی جمعیت کشور از سال 1415 به بعد خودنمائی خواهد کرد. در این مورد افزایش نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر از حدود 7 درصد، در حال حاضر به 14.5 درصد در سال 1415 و در سال 1425 به 22 درصد خواهد رسید. با توجه به آمارهای فوق و پیش رو داشتن انفجار جمعیتی سالمندان در دهه­های آتی، توجه به موضوع سالمندان، تبدیل به امری ضروری گشته و باید به آن توجه و رسیدگی کرد.

اما از آنجایی که فضاهای موجود در شهرها از جمله خیابان، میدان، پارک و … مناسب حضور سالمندان نیست موجب گشته سالمندان تبدیل به قشری ناتوان شوند. این امر زمانی تبدیل به مشکل می­گردد که جمعیت سالمندان در دهه­های آتی افزایش چشم­گیری خواهد داشت. این امر موجب بحران ناتوانی سالمندان در ده­های آتی می­گردد. به همین منظور در این پژوهش جهت جلوگیری از بحران پیش­بینی شده فوق، هدف از انجام این پژوهش رسیدن به شهری سالمندپذیر بوده که موجب دستیابی به سالمند تعامل­پذیر در فضاهای شهری می­گردد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر جمع­آوری، داده­ها و تجزیه و تحلیل آنها، تحقیقی پیمایشی محسوب می­گردد. جامعه آماری تحقیق را سالمندان شهر مشهد تشکیل می­دهند. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر در نظر گرفته شده است.

نتایج بدست آمده در این پژوهش شامل جمع­آوری راهنمای طراحی شهری سالمندپذیر فضاهای شهری و در ادامه آن طراحی سالمند محور خیابان کوهسنگی با استفاده از معیارهای سالمندپذیر نمودن خیابان شهری، که عبارتند از آشنایی، خوانایی، تمایز، دسترسی، راحتی و امنیت می­باشد.

 

کلمات کلیدی: طراحی شهری، سالمندان، مناسب­سازی، خیابان شهری، خیابان کوهسنگی مشهد

 

متن کامل : http://sabzfile.com/

Leave a comment