(فصل سوّم) 90
ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن. 90
مقدمه. 91
1-3) سیستم های دینامیکی هایبرید. 91
مثال(1-3) 94
مثال(2-3) 95
2-3) ساختار سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی.. 96
3-3) مدلسازی دینامیکی سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی.. 102
1-3-3)مدل دینامیکی موتور الکتریکی.. 102
2-3-3)مدل دینامیکی موتور احتراقی.. 104
3-3-3) مدلسازی دینامیکی باتری.. 105
4-3-3) مدل سازی دینامیکی خودرو 105
5-3-3)  محاسبه گشتاور درخواستی.. 106
4-3)سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید سری  و معادلات حاکم بر مدهای عملکردی.. 107
1-4-3) مد الکتریکی.. 107
2-4-3) مد هایبرید. 108
5-3) روابط دینامیکی مربوط به حالتهای عملکردی در خودرو هایبرید برقی موازی.. 108
1-5-3) مد موتور الکتریکی.. 109
2-5-3) مد هایبرید. 110
3-5-3) مد ترمزی.. 110
شکل(9-3) مدهای کنترلی در خودرو هایبرید برقی.. 111
(فصل چهارم) 112
طراحی و شبیه سازی استراتژی کنترل هوشمند سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید برقی.. 112
مقدمه. 113
1-4) طراحی استراتژی کنترل نظارتی هوشمند براساس منطق فازی برای خودرو هایبرید موازی.. 113
2-4) طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید سری براساس مدلسازی دینامیکی زیر سیستمها 122
3-4) نتایج شبیه سازی.. 128
(فصل پنجم) 130
دست یابی به استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی برای خودرو هایبرید برقی.. 130
نتایج و شبیه سازی.. 130
مقدمه. 131
1-5)پیاده سازی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید موازی.. 134
2-5)شرایط گذر بین مدهای کنترلی.. 136
3-5) نتایج شبیه سازی.. 143
نتیجه گیری.. 149
نظرات و پیشنهادات.. 151
مراجع. 152
ضمائم. 158
                                               
فهرست شکلها و جدولها                                                                                                                       صفحه  
شکل (1-1) ساختارسیستم کنترل خودرو هایبرید برقی را نشان می دهد.                                                     9

پایان نامه

شکل(2-1) استراتژی تقسیم توان براساس نقشه های بازده موتور احتراقی                                                    14
جدول(1-1) نتایج شبیه سازی استراتژی کنترل                                                                                  16
شکل(3-1) عملکرد موتور احتراقی برحسب متغیرهای مختلف                                                                 17
شکل(4-1) موقعیت کاری مطلوب برای یک موتور احتراقی                                                                     20
شکل(5-1) فرآیند استراتژی کنترل تطبیقی                                                                                      23
شکل(6-1) منحنی بازده انرژی موتور احتراقی                                                                                    25
شکل(7-1) منحنی مصرف سوخت برحسب موتور الکتریکی                                                                    27
شکل(8-1) نمودار تغییرات شارژ باتری برحسب گشتاور موتور الکتریکی                                                      28
شکل(9-1)منحنی مصرف سوخت برحسب تغییرات حالت شارژ باتری                                                        29
شکل(10-1) تاثیر فاکتور تنظیم روی حالت شارژ باتری                                                                         31
شکل(11-1) مجموع انرژی محاسبه شده برای یک در خواست گشتاور و سرعت                                            32
شکل(12-1) منحنی آلودگی مربوط به NOx که تابعی از سرعت و گشتاور موتور احتراقی می باشد.                  32
شکل(13-1) منحنی مربوط به مقدار دهی آلودگی                                                                               33
شکل(14-1) نرمالیزه کردن مصرف انرژی سوخت و آلودگی هوا                                                               33
شکل(15-1) تابع فشرده کلی و تابع انرژی نرمالیزه شده                                                                        35
شکل(16-1) نتایج حاصل از بهینه سازی Baseline                                                                           36
شکل(17-1) نتایج حاصل از بهینه سازی تطبیقی                                                                               36
شکل(18-1) مقایسه نتایج حاصل از دو بهینه سازی زمان واقعی و Baseline                                             37
شکل(19-1) تاثیرl(0) بر DSOC                                                                                               40
شکل(20-1) منحنی بازده موتور الکتریکی                                                                                        43

یک مطلب دیگر :

شکل (21-1) مدل استاتیکی باتری                                                                                                 45
شکل(22-1) منحنی بازده  باتری در حالت شارژ ودشارژ                                                                        45
شکل(23-1) نتایج شبیه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت                                                              48
جدول(2-1) نتایج شبیه سازی مربوط به مصرف سوخت و آلودگی                                                            49
شکل(24-1)نتایج آلودگی و مصرف سوخت پس از حل مسئله بهینه سازی                                                 50
شکل(25-1) نتایج بهینه سازی با در نظر گرفتن آلودگی و مصرف سوخت                                                  51
نمودار (26-1) مراحل بهینه سازی دینامیکی را نشان می دهد.                                                                52
شکل(27-1) منحنی نسبت تقسیم توان بهینه برحسب توان درخواستی روی سرعت سیستم انتقال                     54
جدول(3-1) مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی برای استراتژی های کنترلی مختلف                                      55
شکل(28-1) ساختار کلی استراتژی کنترل براساس شناسایی الگوی رانشی                                                  56
استفاده می شود.                                                                                                                        57
شکل(29-1) فلوچارت و متغیرهایی که برای تعریف مجازی الگوهای رانشی منتخب بکار می رود.                       57
جدول(4-1) شش الگوی منتخب که براساس فرآیند شناسایی الگوی رانشی بدست آمده است                           58
شکل (30-1) الگوی رانشی با میانگین توان پایین و تغییراستاندارد بالا                                                      59
شکل (31-1) الگوی رانشی با میانگین توان بالا و تغییراستاندارد پایین                                                      59
شکل(32-1) ساختار کلی استراتژی کنترل چند حالته                                                                          60
جدول(5-1) نتایج شبیه سازی حاصل از قانون کنترل زیر بهینه برای هر الگوی حرکتی منتخب                        60
جدول(6-1) مقایسه نتایج حاصل از کنترل تک حالته و چند حالته وکنترل بهینه                                         61
شکل(33-1) ساختار خودرو هایبرید با کنترل کننده دینامیکی                                                               63
شکل(34-1) نتایج حاصل از شبیه سازی استراتژی کنترل دینامیکی                                                         64
شکل(35-1) نتایج حاصل از شبیه سازی براساس استراتژی کنترل لیاپانوف                                                66
شکل(36-1) ساختار کنترل عصبی تطبیقی                                                                                      67
شکل(37-1) ساختار کنترل کننده مورد نظر برای خودرو هایبرید برقی                                                     69
شکل(1-2) ساختار کنترل کننده فازی                                                                                            75
شکل(2-2) توابع عضویت ورودی و خروجی                                                                                       77
شکل(3-2) منحنی تغییرات مقدار K                                                                                              77
شکل(4-2) سطح فازی استراتژی کنترل                                                                                           78
شکل(5-2)نتایج شبیه سازی برای سیکلهای رانشی مختلف                                                                    78
شکل(6-2) ساختار کنترل کننده فازی                                                                                            79
شکل(7-2) نتایج حاصل از شبیه سازی استراتژی کنترل                                                                        81
شکل(8-2) تغییرات ولتاژ باتری                                                                                                     81
شکل(9-2) ساختار کنترلر فازی بهینه                                                                                             82
شکل(10-2) ساختار استراتژی کنترل فازی                                                                                       84
جدول(1-2) محدوده تغییرات هر یک از ژنها                                                                                      87
جدول (2-2) مقایسه جوابهای بهینه با دوروش گرادیان و الگوریتم ژنتیک                                                   88
جدول(3-2) مقایسه نتایج آلودگی های محیط زیستی دو روش الگوریتم ژنتیک و گرادیان                               88
شکل (11-2) منحنی های لحظه ای آلودگی CO                                                                               89
شکل(1-3) ساختار یک سیستم پیوسته                                                                                           92
شکل(2-3) ساختار سلسله مراتبی یک سیستم هایبرید                                                                         93
شکل(3-3) ساختار کلّی یک استراتژی سوئیچینگ                                                                              94
شکل(4-3) ساختار ماشین حالت محدود برای سیستم انتقال اتوماتیک                                                       95
شکل(5-3) ساختار کنترل ترموستاتی برای کنترل دما                                                                          96
جدول (1-3) بعضی از حالتهای عملکردی در خودرو هایبرید برقی را نشان می دهد.                                    100
شکل(6-3) ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو هایبرید برقی                                                          101
شکل(7-3) ساختار الکتریکی و مکانیکی خودرو هایبرید سری                                                               107
شکل(8-3) ساختار مکانیکی و الکتریکی خودرو هایبرید موازی                                                              109
شکل(9-3) مدهای کنترلی در خودرو هایبرید برقی                                                                           111
شکل(1-4) ساختار خودرو هایبرید موازی موجود در نرم افزار Advisor                                                  114
شکل(2-4) کنترل نظارتی سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی                                                              114
شکل(3-4) ساختار کنترل نظارتی که درجعبه ابزار stateflow پیاده سازی شده است.                                116
شکل(4-4) استراتژی کنترلی سطح بالا و پیاده سازی آن در محیط Simulink                                         117
شکل(5-4) ساختار کلّی استراتژی کنترل فازی                                                                                 118
شکل(6-4) توابع عضویت ورودی مربوط به کنترل کننده فازی را نشان می دهد.                                         119
شکل(7-4) مدلسازی خودرو هایبرید موازی و ساختار کنترل کننده نظارتی                                               120
جدول(1-4) نتایج حاصل از آلودگی و مصرف سوخت با استراتژی کنترل فازی                                           120
شکل(8-4) نتایج حاصل از شبیه سازی استراتژی کنترل فازی                                                               121
جدول(2-4) نتایج آلودگی و شبیه سازی با استراتژی کنترل فازی موجود در Advisor                                122
جدول(3-4) نتایج آلودگی و شبیه سازی با استراتژی Baseline موجود در Advisor                                 122
شکل(9-4) ساختار استراتژی کنترل نظارتی برای خودرو هایبرید سری                                                    123
شکل(10-4) ساختار کلّی استراتژی کنترل فازی برای کاهش تغییرات نقطه کار موتور احتراقی                        125
شکل(11-4) توابع عضویت ورودی برای کنترل کننده فازی                                                                  126
جدول(4-4) مقادیر قطعی مربوط به ΔPg                                                                                      127
جدول(5-4) پایگاه قوانین فازی                                                                                                   127
شکل(12-4) نتایج شبیه سازی استراتژی کنترل فازی بر اساس مدلسازی دینامیکی زیر سیستم ها Error! Bookmark not defined.
شکل(1-5) نقاط کار بهینه و منحنی بازده موتور احتراقی                                                                     133
شکل(2-5) نقاط کار بهینه و منحنی بازده موتور الکتریکی                                                                   133
شکل(3-5) نقاط کار بهینه و منحنی بازده باتری                                                                               134
شکل(4-5) زیر حالت مربوط به مد هایبرید(1)                                                                                137

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *