ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

3-5. ضریب رفتار در آئین‌نامه‌ها و مطالعات محققین مختلف

در آئین‌نامه‌ها طراحی لرزه‌ای برای کاهش نیروی الاستیک لازم برای مقابله با زلزله منسوب به نیروی طراحی‌،  از ضریبی به نام ضریب اصلاح رفتار یا ضریب رفتار (‌R) استفاده شده است. در این آئین‌نامه با توجه به رفتار سازه‌ها در زلزله‌های گذشته و قضاوت مهندسی تدوین کنندگان آئین‌نامه‌، ‌برای سازه‌های مختلف با توجه به سیستم سازه‌ای و قابلیت جذب انرژی آنها ضریبی ارائه شده است‌. این ضرایب برای هر آئین‌نامه با توجه به اینکه آئین‌نامه طراحی روش تنش مجاز و یا روش مقاومت نهایی است فرق می‌کند ولی معمولاً ضریب رفتار آئین‌نامه‌های طراحی تنشهای مجاز، ‌با ضرب ضریب رفتار آئین‌نامه‌‌های طراحی مقاومت نهایی‌، در عدد 5/1 یا 4/1 بدست می‌آید.

آنچه که در اکثر آئین‌نامه‌ها مشخص است در نظر گرفتن ضریب رفتار به صورت حاصلضرب ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری و ضریب اضافه مقاومت است‌. تاثیر ضریب کاهش نیرو در اثر شکل‌پذیری برای قابهای با زمان تناوب پایین کمتر و تاًثیر ضریب اضافه مقاومت برای این نوع قابها بیشتر است‌. در نگاه اجمالی ممکن است بنظر برسد که حاصلضرب این دو ضریب‌، مقدار ثابتی باشد که در بعضی آئین‌نامه‌ها اینچنین ارائه شده است‌. ولی لازم الذکر است که استفاده از یک ضریب رفتار ثابت در تمام محدوده‌های زمان تناوب از یک نوع قاب خیلی تقریبی بوده و هیچ دلیلی دال بر ثابت بودن حاصلضرب این دو ضریب در تمام محدوده‌های زمان تناوب وجود ندارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی