منابع فیزیکی.. 28
منابع فنی و علمی: 29
منابع سرمایه ای: 29
زیرساخت ها: 29
شرایط تقاضا 31
ترکیب تقاضای داخلی.. 31
اندازه و الگوی رشد بازار داخلی.. 32
مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور 33
صنایع وابسته و پشتیبانی کننده 33
شانس…. 35
نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی.. 37
بخش دوم- صادرات تون ماهی.. 39
مقدمه. 39
محصول تون ماهی.. 40
طبقه بندی محصول.. 41
بررسی بازار و قیمت فروش… 44
بررسی روند مصرف.. 44
بررسی قیمت فروش… 45
وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده : 46
نوع کالا. 46
تون ماهیان.. 46
تون ماهیان.. 46
تون ماهیان.. 46
واحد اعداد تن می باشد. 46
میزان واردات کنسرو ماهی به کشور : 47
برآورد (پیش بینی) صید ماهی برای پنج سال آینده : 47
وضعیت تقاضا در پنج سال گذشته و پیش بینی تقاضای داخلی : 47
میزان صادرات کالا : 48
برآورد (پیش بینی) تقاضا برای پنج  سال آینده : 48
تجزیه و تحلیل موازنه عرضه و تقاضا در بازار برای پنج  سال آینده : 48
پیش بینی (برآورد) قیمت فروش محصول در بازار برای پنج سال آینده : 49
تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کالا در بازار : 50
تجزیه و تحلیل بازار کالا از نظر رقابتی یا انحصاری بودن : 50
فصل سوم.
روش شناسی تحقیق.. 55
مقدمه. 56
روش تحقیق.. 56
1-تحقیق کاربردی.. 56
2-تحقیق توصیفی 57

پایان نامه

فرضیات تحقیق.. 58
روش گردآوری داده‌ها 60
روش کتابخانه‌ای.. 60
روش میدانی.. 61
پایائی و روائی پرسشنامه. 62
پایائی.. 62
روایی.. 63
جامعه ونمونه آماری.. 64
قلمرو مکانی تحقیق.. 64
قلمرو زمانی تحقیق.. 64
جامعه آماری.. 64
نمونه آماری.. 66
تعیین حجم نمونه. 67
روش‌های نمونه گیری.. 68
تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
تحلیل واریانس فریدمن.. 69
آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 70
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل     داده ها 73
بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان.. 76
آزمون فرضیات.. 84
فصل پنجم. 105
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
مقدمه. 106
آمار توصیفی.. 107
نتیجه گیری.. 107
پیشنهادات 116
پیوست ………………………………….119

یک مطلب دیگر :

فهرست منابع ……………………………………………..123

مقدمه:

فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و … خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری موضوع

پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  ( (Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992   در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، مواد غذایی، و غیره…. مورد توجه قرار می گیرد.   (Garelli, Stephane. 2003)
کشور ما بدلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فرآورده های دریایی برخوردار است . در کشور ما، ماهی به طور عمده از دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان درجنوب صید میشود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پر رنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است.  مصرف انواع ماهی به عنوان یکی از اقلام سبد غذایی خانوارها در کشورهای جهان متداول است. لیکن به دلیل عدم سهولت دسترسی و عادات مصرفی جوامع، کنسرو ماهی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد.زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول که ماهى تن مى باشد،  به مقدار زیاد صید مى گردد . کشورهایی از قبیل تایلند ، ویتنام و استرالیا با در دست داشتن سهم عمده بازار جهانی کنسرو ماهی در این صنعت به مزیت رقابتی رسیده اند. این کشورها با داشتن سواحل دریایی فراوان و تکنولوژی بروز برای صید، پخت و بسته بندی تون ماهی توانسته اند محصولی با کیفیت و ارزان را به بازارهای جهانی عرضه کنند. متأسفانه شاهد هستیم که تون ماهی ایران علیرغم کیفیت نسبتا برابر از قیمت بسیار بالایی نسبت به تون های این کشورها برخوردار است. مسایل و مشکلات فراوانی پیش روی صادرات محصول تون ماهی قرار دارد و شناسایی این موانع می تواند به ارائه راهکار برای برطرف کردن این موانع و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
متاسفانه به نظر می رسد سهم ایران  در بازار منطقه اندک بوده  و از آن گذشته اخیرا در حال کوچکتر شدن سهم ایران در بازار کنسرو منطقه هستیم .
با عنایت به مسائل فوق، این تحقیق در نظر دارد موانعی که در راستای توسعه صادرات کنسرو ماهی کشورمان وجود دارد را شناسایی و برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی پیشنهاد نماید.
در این تحقیق ضمن بررسی سابقه تحقیقات در حیطه موانع صادراتی وحضور رقابتی پایدار، با نظر سنجی از کارشناسان و صاحبنظران این عرصه،  مجموعه موانع توسعه صادرات تون ماهی  درچهار قالب کلی زیر خلاصه  شد:
1 – شرایط تولید تون ماهی (برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 • کیفیت مواد اولیه
 • قیمت مواد اولیه
 • تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات
 • تسهیلات ارزان بانکی
 • دسترسی به نیروی انسانی ارزان)

2- سیاستهای دولت در خصوص تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

 • خصوصی سازی صنعت تون ماهی
 • سیاستهای تشویقی صادرات
 • سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک
 • برگزاری نمایشگاههای تخصصی)

3- عوامل مدیریتی صنعت تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از:

 • تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی
 • توجه به واحدهای تحقیق و توسعه
 • کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت
 • توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی)

4 – شرایط توزیع تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

 • کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی
 • هزینه حمل و نقل
 • بسته بندی
 • تبلیغات)

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:
شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی
اهداف فرعی شامل :
رتبه بندی موانع شناسایی شده
ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی
ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

سوال ها و فرضیه های تحقیق

با بررسی های انجام گرفته و استفاده  ازنظرات  کارشناسان  بویژه صاحبنظران حوزه کنسروتون ماهی موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی  در چهار قالب  کلی شناسایی شد و فرضیات نیز بر این مبنا شکل گرفت :
فرضیه اصلی 1: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

 • فرضیه فرعی 1. وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
 • فرضیه فرعی2: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می باشد.

فرضیه اصلی 2: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *