2-3-3- سطح اجتماعی.. 17
2-3-4- سطح فرهنگی.. 17
2-4- مفاهیم خودپنداره. 18
2-5- تعریف ترکیبی از خود. 20
2-5-1- خودسازمان‌یافته. 20
2-5-2- خودپویا 21
2-6- تقسیم بندی خود از نظرویلیام جیمز. 21
2-6-1- خود مفعولى.. 21
2-6-2- خود فاعلى.. 21
2-7- جنبه‌های خودپنداره پدیدار شناختی.. 22
2-8- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره. 23
2-9- دیدگاه‌های دیگرصاحب نظران غربی.. 23
2-9-1- نظریه‌های اولیه مربوط به خود. 23
2-9-2- کارل راجرز(1937) 23
2-9-3- آبراهام مازلو(1943) 25
2-9-4- آلفرد آدلر(1908) 25
2-9-5- کوپر اسمیت(1967) 26
2-9-6- اریک اریکسون(1950) 26
2-9-7- فرانکن(1994) 27
2-9-8- سنت کلر. 28
2-10- دیدگاه اسلام. 28
2-11- خودپنداره یک الگوی‌ذهنی چندبعدی.. 30
2-12- انضباط.. 31
2-13- مفاهیم انضباط.. 31
2-14- نظریات و رویکردهای انضباط.. 35
2-14-1- هابز و آگوست کنت.. 36
2-14-2- مارکس و دورکیم. 36
2-14-3- تیلور 36
2-14-4- فایول.. 37
2-14-5- دیدگاه اسلام. 38
2-14-6- دیدگاه دوره‌ی متاخر. 39
2-15- انضباط در سازمان.. 41
عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                                        2-16- مدل سه شاخگی ساختار-رفتار-زمینه. 47
2-17- پیشینه و ادبیات تحقیق.. 48
2-17-1- پیشینه‌ی پژوهشی خارجی.. 48
2-17-2- پیشینه‌ی پژوهشی داخلی.. 51

پایان نامه

2-18- مدل مفهومی تحقیق.. 57
3                   فصل سوم. 58
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش تحقیق.. 59
3-3- جامعه آماری پژوهش… 61
3-4- نمونه‌ آماری پژوهش… 62
3-4-1- انتخاب حجم نمونه. 63
3-5- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 64
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 64
3-5-2- روش پیمایشی.. 65
3-6- نحوه‌اجرای پژوهش… 66
3-6-1- تکنیک دلفی.. 66
3-6-2- جمع‌آوری و تکمیل  پرسشنامه‌ی تحقیق.. 70
3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 71
3-7-1- روایی پرسشنامه. 71
3-7-2- پایایی پرسشنامه. 72
3-8- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات.. 72
3-8-1- آمار توصیفی.. 74
3-8-2- آمار استنباطی.. 74
3-8-3- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پردازش داده‌ها 74
4                      فصل چهارم. 76
4-1- مقدمه. 76
4-2- تحلیل توصیفی گزینه‌های ابزار تحقیق.. 76
4-2-1- توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان.. 77
4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78
4-2-3- توزیع فراوانی سنی پاسخگویان.. 79
4-2-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80
4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81
عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                                        4-2-6- توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان.. 82

یک مطلب دیگر :

4-3- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش… 83
4-3-1- خودپنداره. 83
4-3-2- انضباط کارکنان.. 89
4-4- استنباط‌های مرتبط با فرضیات تحقیق.. 90
4-4-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 90
4-4-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 92
4-4-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 94
4-4-4- یافته‌های جانبی.. 97
5                   فصل پنجم. 101
5-1- مقدمه. 101
5-2- یافته‌های تحقیق.. 103
5-2-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 106
5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 107
5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 109
5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق.. 111
5-4- پیشنهادات محقق.. 113
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 114
5-6- محدودیت‌های تحقیق.. 114
6                      فهرست منابع. 117
6-1- منابع فارسی.. 117
6-2- منابع لاتین.. 123
7                   پیوست‌ها 126
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                    صفحه                  جدول ‏1‑1 گویه‌های مرتبط با مولفه‌های تحقیق(خودپنداره) 10
جدول ‏1‑2 گویه‌های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط) 12
جدول ‏2‑1 گونه شناسی انضباطی کارکنان (فنلی،1998) 33
جدول ‏2‑2 انضباط بدون مجازات (دیک گروت،2001) 45
جدول ‏3‑1 شاخص‌های بدست آمده ازطرح دلفی.. 69
جدول ‏3‑2 ضرایب قابلیت اعتمادهریک ازابزارهای اندازه‌گیری تحقیق (پرسشنامه‌ها) 73
جدول ‏4‑1 توزیع جنسی پاسخگویان.. 77
جدول ‏4‑2 توزیع وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78
جدول ‏4‑3 توزیع سنی پاسخگویان.. 79
جدول ‏4‑4 توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80
جدول ‏4‑5 توزیع وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81
جدول ‏4‑6 توزیع سابقه‌کاری پاسخگویان.. 82
جدول ‏4‑7 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره … 84
جدول ‏4‑8 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره کارکنان… 85
جدول ‏4‑9 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره … 86
جدول ‏4‑10 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه … 88
جدول ‏4‑11 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی… 89
جدول ‏4‑12 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر کارکنان…91
جدول ‏4‑13  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه… 92
جدول ‏4‑14 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه … 93
جدول ‏4‑15 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره… 95
جدول ‏4‑16 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه  عوامل سه‌گانه … 96
جدول ‏4‑17 آزمون t– دو نمونه‌ای مستقل برای بررسی تأثیر جنسیت و وضعیت تأهل … 97
جدول ‏4‑18 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقابسه میانگین خودپنداره در… 98
جدول ‏5‑1 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی … 104
جدول ‏5‑2 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل … 106
جدول ‏5‑3 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره … 107
جدول ‏5‑4  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه … 108
جدول ‏5‑5 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه… 108
جدول ‏5‑6 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره و انضباط کارکنان.. 109
جدول ‏5‑7 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه … 110
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                صفحه
شکل ‏2‑1 مدل سه شاخگی ” ساختار – رفتار – زمینه ” (میرزایی اهرنجانی ، 1377 ، ص 322) 47
شکل ‏2‑2  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..57
شکل ‏3‑1  مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………61


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *