شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی فناوری و ارتباط بین عامل و استراتژی با رویکردی نظام‌مند

دانلود پایان نامه


چکیده

این روزها، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در بسیاری از کشورها دوشادوش بنگاه‌های اقتصادی برای كاهش زیانهای ناشی از فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و ادامه بقا، رو به توسعه و تجاری‌سازی محصولات و خدمات جدید آورده اند. اما تمامی این سازمانها در این فرایند، با کاستی هایی مواجه هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی جهت یافتن مناسب‌ترین استراتژی و در نتیجه تجاری‌سازی موفق فناوری های جدیدشان اشاره کرد. پژوهش حاضر جهت کمک به یافتن راه حلهایی برای رفع نقطه ضعف مذکور، به شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی فناوری و ارتباط بین عامل و استراتژی با رویکردی نظام‌مند ‌متمرکز شده است.

به این منظور با استفاده از روش مرور سیستماتیک و ترکیب جامع مطالعات صورت گرفته در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، به بررسی دقیق‌تر ادبیات موضوع جهت تسهیل تجاری‌سازی و رفع برخی از مشکلات موجود  در این امر پرداخته‌ شد. عواملی چون چرخه عمر، رژیم تملک پذیری، دارایی های مکمل، اندازه و ماهیت کسب‌وکار، عدم اطمینان، توانمندی‌های علمی، فنی و مدیریتی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع/ ماهیت نوآوری و فناوری و جایگاه رقابتی شرکت به عنوان عوامل تاثیرگذار اصلی شناسایی شد و در نهایت اثر این عوامل بر استراتژی­های تجاری‌سازی مستقل، تأسیس شرکت زایشی، تحقیق و توسعه مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک، اتحاد استراتژیک، خرید/اکتساب، اعطای امتیاز و ادغام و فروش بررسی گردید.

 

 

 

 

 

 

Abstract

These days, universities and research institutes in many countries, alongside firms to reduce losses resulting from the process of economic globalization and survive, have decided to develop and commercialization of new products and services. But all of these organizations in this process faced with the shortcomings including the lack of attention to the factors affecting the commercialization strategy to find the best strategy and in result, successful commercialization of new technologies. This study aimed to find solutions to address these weaknesses, by identify factors affecting the technology commercialization strategy and the relationship between the factor and the strategy through a systematic approach in this regard.

To this end, using a comprehensive systematic review and synthesis of studies in this field using meta analysis, a closer look at the literature to facilitate commercialization and overcome some of the problems in this matter was discussed. Factors such as life cycle, the appropriability regime, complementary assets, size and nature of business, uncertainty, scientific-technical and management capabilities, environmental factors, financial resources, type or nature of innovation and technology and the competitive position of the firm was identified as the main factors affecting , and in the end the effect of these factors on the technology commercialization strategies including In-house Commercialization, spin off company, joint R&D, joint ventures, strategic alliances, purchasing/acquisition, licensing, merge and sale were investigated.

 

 

 

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment