2-12-1-4  قهرمان پروژه 33
2-12-1-5  مدیریت پروژه 34
2-12-1-6  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان 34
2-12-1-7  توسعه،تست ومشکل زدایی نرم افراز 34
2-12-1-8  برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر 35
2-12-1-9  طراح کسب وکار و آرمان 35
2-12-1-10  نظارت و ارزیابی عملکرد 35
2-12-2  مدل Majed AL-mashari ,Abdullah AL-mudimigh ,Mohammad Zairi 36
2-12-2-1  مدیریت و رهبری.. 36
2-12-2-2  آینده نگری و برنامه ریزی.. 37
2-12-2-3  انتخاب بسته نرم افزاری ERP. 38
2-12-2-4  ارتباطات.. 38
2-12-2-5 مدیریت فرآیند 39
2-12-2-6  آموزش و تعلیم. 39
2-12-2-7  مدیریت پروژه 40
2-12-2-8  مدیریت سیستم های موجود در سازمان. 40
2-12-2-9  یکپارچه سازی سیستم ERP. 41
2-12- 2- 10 آزمایش سیستم. 41
2-12-2- 11  تغییرات فرهنگی و ساختاری.. 42
2-12-2-12  مدیریت و ارزیابی عملکرد 42
2-12-3  مدل Somers and  Nelson. 43
2-12-3-1 پشتیبانی مدیریت عالی سازمان. 45
2-12-3-2  قهرمان پروژه 45
2-12-3-3  آموزش و تعلیم کاربر 46
2-12-3-4  مدیریت انتظارات.. 46
2-12-3-5  شراکت فروشنده- مشتری.. 47
2-12-3-6  استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار 47
2-12-3-7  انتخاب ERP مناسب.. 47
2-12-3-8  مدیریت پروژه 48
2-12-3-9  کمیته راهبری.. 48
2-12-3-10  استفاده از مشاوران. 48
2-12-3-11  حداقل کردن سفارشی سازی.. 49
2-12-3-12  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها 49
2-12-3-13  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری.. 49
2-12-3-14  تعریف معماری.. 50
2-12-3-15  منابع تخصیص داده شده 50
2-12-3-16  ترکیب تیم  پروژه 50
2-12-3-17  مدیریت تغییر 51
2-12-3-18  اهداف و مقاصد روشن.. 51
2-12-3-19 آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید. 51
2-12-3-20  ارتباطات بین بخشی.. 51
2-12-3-21  هماهنگی بین بخشی.. 52
2-12-3-22  پشتیبانی مستمر فروشنده 52
2-12-4  مدل Holland and Light 52
2-12-4-1 عوامل استراتژیک… 53
2-12-4-1-1  آرمان کسب و کار 54
2-12-4-1-2  پشتیبانی مدیریت عالی.. 54
2-12-4-1-3  برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 54
2-12-4-1-4  سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان. 54

مقالات و پایان نامه ارشد

2-12-4-1-5  استراتژی ERP. 54
2-12-4-2 عوامل تاکتیکی.. 55
2-12-4-2-1  پرسنل.. 55
2-12-4-2-2  مشاوره فروشنده نرم افزار 55
2-12-4-2-3  پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد 55
2-12-4-2-4  پذیرش کاربر 56
2-12-4-2-5  نظارت و بازخورد 56
2-12-4-2-6  ارتباطات.. 56
2-12-4-2-7  مشکل زدایی.. 56
2-12-5  مدل   Pastor and Esteves 57
2-12-5-1 دیدگاه سازمانی.. 58
2-12-5-1-1  حمایت مدیریت عالی سازمان. 58
2-12-5-1-2  مدیریت تغییر سازمانی.. 59
2-12-5-1-3  مدیریت گسترده پروژه 59
2-12-5-1-4  ترکیب مناسب تیم پروژه 59
2-12-5-1-5  مهندسی مجدد جامع فرآیندهای کسب و کار 59
2-12-5-1-6  قهرمان پروژه 60
2-12-5-1-7  مشارکت کاربران. 60
2-12-5-1-8  اعتماد بین ذی نفعان پروژه 60
2-12-5-1-9  افراد متخصص و  مشاوران. 61
2-12-5-1-10  ارتباطات  قوی  داخلی و  خارجی.. 61
2-12-5-1-11  برنامه و زمان بندی مشخص پروژه 61
2-12-5-1-12  برنامه آموزشی مناسب.. 62
2-12-5-1-13  کاهش مشکل زدایی.. 62
2-12-5-1-14  استفاده مناسب از مشاوران. 62
2-12-5-1-15  تصمیم گیران قوی.. 63
2-12-5-2  دیدگاه تکنولوژیکی.. 63
2-12-5-2-1  استراتژی مناسب پیاده سازی ERP. 63
2-12-5-2-2  اجتناب از سفارشی سازی.. 63
2-12-5-2-3  نسخه مناسب از سیستم های ERP. 64
2-12-5-2-4  پیکر بندی مناسب نرم افزار 64
2-12-5-2-5 سیستم های سنتی.. 64
2-12-6  مدل  Mohammad Zairi 64
2-12-6 -1  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان. 66
2-12-6 -2  مورد کاری.. 67
2-12-6-3  مدیریت تغییر 67
2-12-6-4  مدیریت پروژه 67
2-12-6-5 آموزش… 68
2-12-6-6  ارتباطات.. 68
2-12-6-7  ارزیابی سیستم موجود 68
2-12-6-8  آرمان پروژه 69
2-12-6-9 استراتژی پیاده سازی.. 69
2-12-6-10  استخدام مشاوران. 69
2-12-6-11  محک زنی.. 70
2-12-6-12  تغییر فرآیند کسب و کارBPC   70
2-12-6-13 انتخاب نرم افزار 70
2-12-6-14 رویکرد پیاده سازی.. 71

یک مطلب دیگر :

2-12-6-15 آزمایش سیستم 71
2-12-6-16 یکپارچه سازی سیستم ERP. 71
2-12-7  مدل  Umble، Haft،Umble. 72
2-12-7-1 عوامل کلیدی  موفقیت.. 72
2-12-7-1-1 درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک… 72
2-12-7-1-2  حمایت مدیریت عالی سازمان. 72
2-12-7-1-3  مدیریت پروژه 73
2-12-7-1-4 مدیریت تغییر سازمانی.. 73
2-12-7-1-5 تیم پیاده سازی.. 74
2-12-7-1-6  صحت داده ای.. 74
2-12-7-1-7  آموزش و تعلیم گسترده 74
2-12-7-1-8  اندازه گیری عملکرد 75
2-12-7-1-9  استفاده چند محلی از ERP. 75
2-12-8  مدل www.Buker.com.. 76
2-12-8-1  آموزش… 76
2-12-8-2  رهبری.. 77
2-12-8-3  ارزش حاصل از پروژه 77
2-12-8-4 اندازه گیری عملکرد 77
2-12-8-5 مسئولیت سازمانی.. 78
2-12-8-6 مدیریت تغییر 78
2-12-8-7 سازمان پروژه 78
2-12-8-8  فرآیندهای کسب وکار 79
2-12-8-9 ارزیابی تکنولوژی.. 79
2-12-8-10 برنامه ریزی پروژه 79
2-12-8-10-1 مأموریت.. 80
2-12-8-10-2 برنامه عملیاتی.. 80
2-12-8-10-3  برنامه پیاده سازی سیستم. 80
2-12-8-10-4  برنامه آموزش و تعلیم. 80
2-12-9  مدل  Yingjie. 80
1-2-4  مدل مفهومی پژوهش… 82
2-13 جمع بندی.. 87
فصل سوم : مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-1 مقدمه. 91
3- 2 روش پژوهش… 91
3-3 جامعه آماری.. 93
3-4 توصیف سایت جامعه آماری.. 94
3-5  نمونه آماری.. 94
3-6  روش گردآوری داده ها 94
3-7  توصیف پرسشنامه. 95
3- 8  روایی و پایایی پرسش نامه. 96
3-81 روایی پرسشنامه. 97
3-8-2 پایایی پرسشنامه. 97
3- 9  روش تحلیل داده ها 98
3-9-1  آمار توصیفی.. 98

3-9-2  آمار تحلیلی.. 98
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….101
4-1 مقدمه. 103
4-2  آمارهای جمعیت شناختی.. 104
4-2-1 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت.. 104
4-2-2 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سابقه كار 106
4-2-3 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به حسب تحصیلات.. 108
4-2-4  تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سمت سازمانی.. 110
4-3. آمارهای توصیفی.. 112
4-3  آمارهای تحلیلی.. 118
4-3-1 استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP. 119
4-4 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران. 122
4-5 اهمیت رتبه ای عوامل.. 123
4-6 مدل نهایی پژوهش… 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….125
5-1 مقدمه. 127
5-2 نتیجه گیری.. 127
5-3 اهمیت رتبه ای عوامل.. 128
5-4 سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 129
5-5 محدودیت های پژوهش… 130
5-6  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش… 131
5-7  توصیه به پژوهشگران آتی.. 133
فهرست منابع و مآخذ137
ضمائم و پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فهرست جدول ها
عنـــوان                                                                                                                صفحـــه
جدول 2-1: مجموعه مهمترین موانع كاربرد فناوری اطلاعات.. 21
جدول 2-2: مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش های پیشین.. 24
جدول 2-3: CSFهای اولیه بدست آمده از مطالعه ادبیات.. 26
جدول 2-4 : ماخذ CSFهای اولیه. 27
جدول 2-5 : عوامل بحرانی موفقیت سیستم ERP……………………………………………………………………………………………………………44
جدول 2-6 : عوامل بحرانی موفقیت در مراحل پروژه ERP………………………………………………………………………………………………..66
جدول 2-7: CSFهای مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن. 83


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *