=(۱-)
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S2i=واریانس کل
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر ۷/۰ بدست آید . می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر ۷/۰بدست آید، باید برای تک تک سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و سوالاتی که ضریب آنها زیر ۷/۰ است را حذف نمود و یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران ، ۱۳۸۳،ص ۱۶۹-۱۶۸).
در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده استفاده شده و نیز برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS به کار گرفته شده. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای بدست آمده برای تحقیق حاضر که در واقع پایایی تحقیق را نشان می دهد ۹۳۸۳/۰است. بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر دارای پایایی قابل قبولی است.
۳-۱۲) آزمونهای آماری استفاده شده
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت به آن رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی )برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد.(خاکی،۱۳۷۸،ص ۴۰-۳۰).
هدف از تحلیل و توصیف در آمار برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود: یا با سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه “پارامترها” که در این صورت فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود.(آذر،۱۳۸۰،ص ۴۱).
با توجه به مطالب بالا، روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات بصورت جدول فراوانی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است. برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه های پژوهش از آزمون β استاندارد شده و روش رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نوع داده ها شدت همبستگی محاسبه شده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
۴-۱)مقدمه
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرده و اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با نوع روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق برای آن بود، بیابد(خاکی، ۱۳۷۸،ص ۳۰۳).
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور، ۱۳۷۷، ص ۱۸۶).
۴-۲)تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحله ای که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه؛ کد گذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه تحلیل های ارتباطات بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از نظر مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیمها به عهده دارند. اگر چه که فرآیند های تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی و ابزارهای بکار گرفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند.(خاکی، ۱۳۷۸،ص ۳۰۵).
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه (که طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است) با استفاده از نرم افزار spss و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری)به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های نمونه آماری استفاده شده است و برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه (با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است استفاده شده است) با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به شرح جدول ۴-۱ می باشد.

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جدول ۴-۱ نحوه امتیاز بندی سوالات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.