۲

۷

۱۶-۱۰

۳

۳

۱۹-۱۷

۴

۳

۲۲-۲۰

۵

۶

۲۸-۲۳

جدول ۳-۲ ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط
۳-۸) متغیرهای پژوهش
در کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش کمی و کیفی را به خود بگیرد، متغیر نامیده می شود. متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.(سکاران،۱۳۸۱،ص ۸۲)
در واقع متغیر کمیتی است که می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیارکند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد، به آن منتسب می گردد. به طورکلی متغیر ها به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی تقسیم می شوند. متغیر کمی، متغیری است که قابل اندازه گیری می باشد و متغیر کیفی، متغیری است که قابل اندازه گیری نیست و به انواع مختلفی نظیر (رتبه ای، اسمی و…) تقسیم می شوند.
در پژوهش های رفتاری، معمولا از متغیر کیفی استفاده می شود. صفاتی مانند: رضایت شغلی، روحیه و مانند این موارد، به کمک متغیر های کیفی بیان می شوند.(عادل آذر،۱۳۷۱)
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل:
متغیر محرک درون داد است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب) متغیر وابسته :
متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.(دلاور،۱۳۸۲،ص ۵۹)
در تحقیق حاضر صادرات نرم افزار متغیر وابسته و تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های نرم صنعت نرم افزار و عوامل درون شرکتی و زیر ساخت ها متغیر مستقل می باشد.که توضیح آنها در فصل دوم ارائه شد.
۳-۹) روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی -۱۳۷۸-ص ۱۲۸) چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد(طرح پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.(جان بست،۱۳۷۲،ص ۲۳۵). در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:
ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات انجام شد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود .
پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر مجددا” پرسشنامه به تایید چند شرکت نرم افزاری رسانده شده و سعی گردید تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.
در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی شده و بین شرکتهای مورد نظر توزیع گردید.
۳-۱۰) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد، برای محاسبه ضریب و قابلیت پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرایی دوباره(روش باز آزمایی)روش موازیی (همتا) روش تضعیف (دو نیمه کردن)عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته و روش کودر-ریچار سون اشاره کرد. (حقیقی،۱۳۷۷،ص ۵۵)
۳-۱۱) روش محاسبه آلفای کرونباخ:
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون )و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.