• روش سرشماری یا مطالعه کل جامعه
 • کسب اطلاعات آماری از طریق نمونه گیری
 • از آنجایی که کل اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ۹۴ شرکت می باشد از روش اول یعنی مطالعه کل جامعه مورد استفاده قرار گرفته شده است. ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط ۳۱ شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
  ۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها
  هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیق، دستیابی به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. (خاکی ،۱۳۷۹،ص ۱۵۶).
  ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که بوسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استقاده شده است.
  ۳-۶-۱) مطالعات کتابخانه ای
  برای تعریف مساله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقمند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا اهداف خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی بصورت پایانامه فصلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن تحقیق به روشنی و به اختصار آنچه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد. با توجه به تعدد، محتوا و حجم منابع موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند.(نادر و همکاران ، ۱۳۷۵،ص ۱۹۷)
  داده هایی که در پژوهش به کار برده می شود ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست آورد. داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه محقق پژوهش خود را آغاز کند، توسط دیگران جمع آوری و تولید شده است و به صورت های گوناگون موجودند، منابع این داده ها عبارتند از:
  داده های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته
  آمارهای رسمی
  آمارهای غیر رسمی
  مدارک و اسناد سازمان از قبیل پرونده های خریداران محصول موجود در شرکت، اطلاعات و آمار خریداران و شکایات خریداران که به شرکت ارائه شده است.
  منابع علمی از قبیل کتاب ها، مجلات، اینترنت و مانند این ها.(خاکی، ۱۳۷۸،ص ۲۴۳-۲۴۲).
  ۳-۶-۲)پرسشنامه
  پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش ها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولا” در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. (خاکی ، ۱۳۸۲،ص ۲۷۷)
  همچنین می توان گفت: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه ای از سوالات و عبارات گویا می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می کند و این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.(مقیمی،۱۳۷۷،ص ۲۹)
  انواع پرسشنامه
  پرسشنامه با سوالات باز که در این حالت، پاسخ سوالات به صورت گزینه ای مطرح نشده است و پاسخگو به صورت تشریحی به سوالات پاسخ می دهد.
  پرسشنامه با سوالات بسته که در این حالت پژوهشگر برای هریک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را(براساس مقیاس ها) ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سوال ها را به سرعت درک کرده و به آسانی آن ها را پاسخ می دهد. از طرف دیگر، هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آن ها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.(دادرس،۱۳۷۶،ص ۱۱۹)
  بدین منظور پرسشنامه ای با ساختار ذیل طراحی و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت.
  پرسشنامه از ۲۸سوال با توجه به مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت(شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط

  مولفه تعداد سوالات
  سوالات مربوط به فرضیه اول(تقاضا) ۱ افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تا چد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
  ۲ تعرفه ها وسهمیه های کشورهای هدف بهنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
  ۳ ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.