2-1-2. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه . 67

2-2. بررسی مبانی معرفت شناسی و روش شناسی 67

2-2-1. تاکید بر ظواهر قرآن و سنت. 70

2-2-2. حجیت قول صحابی و فهم سلف صالح . 83

الف : نقد از طریق آیات قرآن ‏ 84

ب : نقد از طریق روایات‏ 84

ج : نقد از طریق سیره صحابه‏ 85

د : نقد از طریق  اعتراف صحابه به قصور علم خود 86

پایان نامه

ه : نقد از طریق عدم آشنایى آنها با احكام‏ 87

و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ 88

ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ 89

ح : نمونه‏هایى از اجتهاد در مقابل نص‏ 90

2-2-3. حجیت اجماع . 91

2-2-4. حجیت خبر واحد در اعتقادات . 96

2-2-5. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحید . 100

2-2-6. توقیفی بودن اسماء و صفات . 104

2-2-7. نفی یا نهی از تعقل و تدبر در اصول دین و انکار حسن و قبح عقلی   109

الف :  موارد ملازمات‏ 111

یک مطلب دیگر :

ب : موارد تنقیح مناط 111

ج : موارد حسن و قبح‏ 112

د : حسن و قبح عقلى از دیدگاه قرآن كریم‏ 113

ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ 115

و : عقل نظرى و عقل عملى‏ 116

ز : تبیین قاعده حسن و قبح عقلى‏ 116

ح : ادله قائلین به حسن و قبح عقلى‏ 117

ت : میزان استفاده از عقل نزد سلفى‏ها 118

ی : عدم استقلال عقل در فهم حقایق‏ 118

ک : تقدیم روایت صحیح بر عقل‏ 119

ل : وهابیان و تقدیم نقل صحابه بر عقل‏ 119

م : ادله وهابیان در تقدیم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها 122

2-2-8. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روایى‏ . 130

2-2-9. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی . 134

الف : نقد اول : تأمین هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا 135

ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا 135

ج : نقد سوم : لزوم یكى از دو محذور 136

د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ 136

2-2-10. نفی ارتباط تکوینی اموات یا نفی حیات برزخی . 138

الف : نقد اول : تركیب انسان از روح و جسم‏ 140

ب : نقد دوم : استمرار حیات بعد از انتقال از دنیا 141

ج : نقد سوم : وجود ارتباط بین حیات برزخى وحیات مادى‏ 143

ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ 145

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *