2-4-2-3مدل پوششی CCR خروجی محور. 33
2-4-2-4مدل نسبت BCC.. 34
2-4-2-5 مدل پوششی BCC ورودی محور. 35
2-4-2-6مدل پوششی BCC خروجی محور. 35
2-4-2-7مدل جمعی.. 36
2-4-2-8 مدل جمعی موزون. 36
2-4-2- 9-مدل های جمعی وبازده به مقیاس… 37
2-4-2-10 – مدل SBM پوششی ورودی محور. 38
2-4-2-11 مدل سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها 39
2-4-2-11-1-  فرم پوششی  و مضربی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی.. 39
2-4-2-11-2 – مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس متغیر ماهیت ورودی و خروجی.. 40
2-5 تعریف و تشریح نرخ بازده سهام. 42
2-5-1 نرخ بازده سرمایه گذاری.. 43
2-5-2 اجزای بازده سهام. 44
2-5-3 معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام. 47
2-6 – مدل مفهومی/تحلیلی پژوهش… 49
2-7 – تحقیقات مرتبط.. 49
2-7-1- تحقیقات داخلی.. 50
2-7-2 -تحقیقات خارجی.. 53
2-8 جمع بندی.. 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 61
3-2- روش تحقیق. 61
3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 62
3-4 جامعه و نمونه ی آماری تحقیق. 63
3-5 – ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 65
3-6- معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها: 66
3-6-1 فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی: 66
3-6-2 ضریب همبستگی پیرسون. 70
3-6-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری.. 71
3-7 -شاخص ها/فرضیه ها 72

مقالات و پایان نامه ارشد

3-8 فرضیه های تحقیق. 73
3-9- گام های محاسباتی پژوهش… 74
3-10 جمع آوری داده ها 75
3-11 جمع بندی.. 79
فصل چهارم: تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه. 81
4-2- آمار توصیفی متغیر های DEA.. 81
4-3- سنجش کارایی حاصل از حل مدل. 82
4-4تجزیه و تحلیل نتایج کارایی فنی.. 85
4-5 رتبه بندی واحد های کارا 90
4-6 آمار توصیفی متغیر بازده سهام. 90
4-6-1 توصیف متغیر بازده سهام. 90
4-7 آزمون نرمال بودن داده ها: 91
4-7-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف: 91
4-8 آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن و T استیودنت : 92
4-9 جمع بندی: 96
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه. 98
5-2نتایج تحقیق. 98
5-2-1 نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 98
5-2-2 نتایج حاصل از سنجش کارایی به روش DEA  (مدلسازی) 99
5-2-3 نتایج آمار استنباطی.. 100
5-3 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق. 101
5-4 محدودیت های تحقیق. 102

ی

5-5 پیشنهادها برای مطالعه ی آینده 103
منابع………………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست……………………………………………………………………………………………………….. 110

یک مطلب دیگر :

ک

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                 صفحه
جدول 1-1 جامعه/نمونه آماری………………………………………………………………………………… 12
جدول 2-2 مدل های جمعی و بازدهی به مقیاس… 37
جدول 2-3خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه سنجش کارایی با تکیه بر مفاهیم مالی.. 58
جدول 3-1-1 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1387. 75
جدول 3-1-2 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1388. 76
جدول 3-1-3 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1389. 77
جدول 3-1-4 داده های مربوط به بازده سهام سال 1388،1389،1390. 78
جدول 3-2 جمع بندی نهایی 79
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های DEA.. 81
جدول 4-2-1 امتیاز کارایی حاصل از DEA  برای سال های 1387-1389 ،  و معرفی واحدهای الگو. 82
جدول 4-2-2 تعیین مقادیر مازاد و کمبود برای هر یک از واحدها در سه دوره مالی.. 83
جدول 4-3 خروجی کلی نرم افزار GAMS با داده های سال 1378……………………………………………………. 86
جدول 4-4 خروجی کلی نرم افزار GAMS با داده های سال 1389. 89
جدول 4-5 رتبه بندی واحدهای کارا 90
جدول 4-6 آمار توصیفی بازده سهام. 90
جدول 4-7 آزمون کلمگروف-اسمیرنوف.. 92
جدول 4-8 نتیجه آزمون فرضیه اول. 93
جدول 4-9 میانگین،انحراف معیار و تعداد متغیرهای مورد مطالعه. 94
جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه دوم. 95
جدول 5-1- خلاصه ای از نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها…………………………………… 98

ل

 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                 صفحه
نمودار 2-1 مرز کارایی DEA و رگرسیون. 28
نمودار4-1 هیستوگرام بازده سهام. 91
 

م

 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                               صفحه
شکل شماره 1-1 مدل DEA و بررسی رابطه آن با بازده سهام. 14
شکل شماره 3-1 لیست ورودی و خروجی ها 72
شکل 3-2 گام های محاسباتی پژوهش… 74

ن

چکیده
رفتار  بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. از این رو، به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، باید ارزیابی صحیح از عملكرد شركت هابه منظور تعیین ارزش انجام و انتظارات آن ها از دریافت بازده مناسب حاصل از عملیات سودآور واحد تجاری فراهم شود و سرمایه گذاران با استفاده از ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازده سهام و خرید سهام  شرکت مذکور  نماید.در این راستا، از جمله شاخص های برگرفته  از داده های حسابداری،متغیرهای شناخته شده ای جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. با توجه به اینکه یکی از محدودیت های داده های مالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که فقط می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند، با استناد به نتایج پژوهش های متعدد که موید مکمل بودن تکنیک DEA ، برای شاخص های مالی در مقوله سنجش کارایی از طریق ترکیب به طور همزمان، چندین  مولفه مالی در صورت و مخرج  خود و تجمیع آنها،و اعلام  نمره واحدی  به نام “كارایی ” به هر واحد مورد بررسی  می باشد، در این پژوهش بر آن شدیم با یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد به نام تکنیک DEA و  با “فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی از آن به سنجش کارایی 27 شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1389-1387 ، که به روش حذف سیستماتیک 23 شرکت دارویی انتخاب گردید،پرداخته و به بررسی رابطه  برآورد امتیاز کارایی با تکنیک DEA و بازده سهام  بپردازیم، نتایج نشان داد میانگین امتیاز کارایی شرکت های دارویی در بازه زمانی 1389-1387 ، به ترتیب 0.85، 0.77 ، 0.69 بوده و شرکت فراورده های تزریقی ایران و زهراوی به عنوان کاراترین واحدها محسوب می باشند، پس از تعیین امتیاز کارایی حاصل از DEA ، فرضیات پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار بین بازده سهام و امتیاز کارایی حاصل از تکنیک DEA را نشان داد.و بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر نمی باشد،
کلمات کلیدی:سنجش کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده ها،مدل های ابر کارا، بازده سهام، شرکت های دارویی

 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *