1-1-2 خصوصیات سلول غیرطبیعی.. 2

1-1-3 پاتوفیزیولوژی سرطان. 3

1-1-4 تئوری پیدایش سرطان. 3

1-1-5 درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومورها 4

1-2 درمان سرطان. 6

1-3 اپیدمیولوژی سرطان. 7

1-4 الگوهای رشد و تکثیر غیرطبیعی.. 8

1-4-1 الگوهای رشد غیرسرطانی.. 8

1-4-2 الگوهای رشد سرطانی.. 9

1-5 راه­های گسترش نئوپلاسم. 9

1-5-1 تهاجم. 9

1-5-2 متاستاز. 10

1-6 کارسینوژن. 11

1-6-1 اکسیداسیون. 12

1-6-2 آنتی اکسیدان‌ها 13

1-7 شیمی درمانی.. 13

1-7-1 انواع شیمی درمانی.. 15

1-7-2 اصول شیمی درمانی.. 15

1-7-3 اهداف شیمی درمانی.. 16

1-7-4 اهداف اصلی شیمی درمانی.. 17

1-7-5 نحوه‌ی اجرای شیمی درمانی.. 17

1-7-6 عوارض ناشی از شیمی درمانی.. 17

1-8 کمپلکس‌‌های پایه فلزی.. 18

1-8-1 تیتانیم. 18

1-8-2 گالیم. 23

1-8-3 قلع. 27

فصل 2: بخش آزمایشگاهی‌

2-1 دستگاه‌های مورد استفاده 32

2-2 مواد مورد استفاده 32

2-3 سنتز ترکیبات مورد مطالعه. 33

2-3-1 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4- اوناتو) گالیم (III)] (1): 33

2-3-2 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2): 34

2-3-3 سنتزکمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4­­-هیدروژن-پیران–4 – اوناتو) قلع (II)] (3): 34

2-3-4 سنتزکمپلکس [بیس(3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4- اون) قلع (II)] (4): 34

2-3-5 سنتز کمپلکس [تتراکیس (دی آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران‌4- اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5) : 35

2-4 رده‌های سلولی و محیط کشت سلول. 35

2-4-1 محیط کشت.. 36

پایان نامه

2-4-2 نگهداری و کشت سلول‌ها 36

2-4-2-1 پاساژ دادن سلول‌ها 36

2-4-2-2 فریز کردن سلول‌ها 37

2-4-2-3 دفریز کردن سلول‌ها 37

2-4-2-4 انتخاب و جایگذاری سلول‌های سرطانی مختلف در پلیت.. 38

2-5 بررسی اثرات سمیت سلولی به روش MTT. 39

2-5-1 اندازه‌گیری IC50 40

2-6 ارزیابی آپوپتوز برای کمپلکس بوسیله‌ی فلوسایتومتری.. 41

فصل3: نتایج و بحث

3-1 مقدمه. 44

3-2 شناسایی کمپلکس (1) 45

3-2-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (1) 46

3-2-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (1) 46

3-2-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (1) با پراش پرتوی X. 46

3-2-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (1) 47

3-2-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (1) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 47

3-2-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (1) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 48

3-3 شناسایی کمپلکس (2) 50

3-3-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (2) 50

یک مطلب دیگر :

3-3-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (2) 50

3-3-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (2) با پراش پرتوی X. 51

3-3-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (2) 51

3-3-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (2) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 52

3-3-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (2) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 53

3-4 شناسایی کمپلکس (3) 54

3-4-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (3) 54

3-4-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (3) 55

3-4-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (3) با پراش پرتوی X. 55

3-4-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (3) 56

3-4-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (3) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 56

3-4-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (3) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 57

3-5 شناسایی کمپلکس (4) 59

3-5-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (4) 59

3-5-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (4) 59

3-5-3 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (4) 60

3-5-4 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (4) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 61

3-5-5 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (4) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 62

3-6 شناسایی کمپلکس (5) 63

3-6-1 داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (5) 64

3-6-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (5) 64

3-6-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (5) با پراش پرتوی X. 64

3-6-4 بررسی اثرات بیولوژیكی كمپلكس (5) 65

3-6-5 تعیین دوز مهاری (IC50) كمپلكس (5) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 65

 فصل4: بحث و نتیجه‌گیری

4-1 نتیجه‌گیری. 68

مراجع 71

پیوست‌ها

پیوست 1. 76

پیوست 2. 78

پیوست 3. 80

پیوست 4. 82

پیوست 5. 84

فهرست اشكال

شکل 1-1: سیکل سلولی.. 2

شکل 1-2: کمپلکس­های تیتانیم. 20

شکل 1-3: تیتانیم سالان. 21

شکل1-4: تیتانوسنy. 22

شکل1-5: کمپلکس گالیم کینولین. 25

شکل1-6: کمپلکس گالیم مالتول. 27

شکل 1-7: تیوسمی کاربازون. 30

شکل 1-8: مشتقات سیکلو پنتا دی‌انیل. 30

شکل2-1: واکنش تبدیل MTT به فورمازان. 40

شكل 3-1: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1) 45

شکل 3-2: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1) 47

شکل 3-3: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (1)، سیس پلاتین و گروه كنترل. 49

شکل 3-4: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 50

شکل 3-5: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 51

شکل 3-6: دیاگرام فلوسایتومتری برای كمپلكس (2)، سیس پلاتین و گروه كنترل. 54

شكل 3-7: ساختار کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4-هیدروژن-پیران–4–اوناتو) قلع (II)] (3) 55

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *