دانلود پایان نامه

ر تیمارهای حاوی ۹/۰ میلی گرم در کیلوگرم از هر دو منبع (نیمارهای چهارم و هشتم) مشاهده شد. میزان مصرف خوراک در تیمار شاهد نیز کمتر از تیمارهای دوم و ششم بود ولی اختلاف معنی داری با هیچ کدام از تیمارها نداشت (۰۵/۰P).
نتایج آنالیز آماری میانگین مصرف خوراک در آزمایش ما با نتایج لاتشاو (۱۹۷۳)، اوتربک و همکاران (۲۰۰۵)، اسکریوان و همکاران (۲۰۰۶)، چینراسری و همکاران (۲۰۰۹) مطابقت داشت این محققین با اضافه کردن ۳/۰ میلی گرم در کیلوگرم از مخمر غنی شده با سلنیوم و سدیم سلنیت به جیره مرغ های تخم گذار هیچ اختلاف معنی داری را مابین تیمار ها، در میانگین مصرف خوراک روزانه مشاهده نکردند. پاولویک و همکاران (۲۰۰۹) نیز در یک آزمایش ۱۶ هفته ای برای مقایسه تأثیر سطوح ۴/۰ و ۸/۰ میلی گرم از سدیم سلنیت و مخمر غنی شده با سلنیوم بر روی عملکرد مرغ های تخم گذار، هیچ اختلاف معنی داری را بر روی مصرف خوراک مشاهده نکردند (p0/05). همچنین کانتور و اسکات (۱۹۷۴)، کانتور و همکاران (۲۰۰۰) و پاتون (۲۰۰۰) چانتراتیکول و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که ۳ قسمت در میلیون از مکمل سدیم سلنیت و سلنومتیونین هیچ تأثیری بر روی میانگین مصرف خوراک مرغ های تخم گذار ندارد. در آزمایش پاین و همکاران (۲۰۰۵) مصرف خوراک به وسیله منبع سلنیوم تحت تاثیر قرار نگرفت، اما در مرغ های تغذیه شده با جیره پایه، در مقایسه با آنهایی که با سلنیوم مکمل شده بودند افزایش یافت. کانتور و همکاران (۱۹۸۴) نشان دادند که ۴ میلی گرم از مکمل سدیم سلنیت به ازای هر لیتر آب آشامیدنی (معادل ۷ قسمت در میلیون از مکمل در جیره) منجر به کاهش مصرف خوراک می شود.

۴-۱-۵- میانگین ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی یکی از مهمترین فاکتورهای تولیدی جهت مقایسه سطح تولید مرغان تحت آزمایش می باشد. این شاخص از تقسیم میانگین مصرف خوراک روزانه به میانگین تولید روزانه بدست می آید. هرچه این فاکتور کوچکتر باشد نشان دهنده اقتصادی تر بودن تولید خواهد بود. بررسی داده های مربوط به میانگین ضریب تبدیل غذایی در طی ۸ هفته آزمایشی و میانگین کل دوره با آزمون توکی در سطح ۵ درصد، اختلاف معنی داری را بین تیمارهای آزمایشی به جز در هفته سوم نشان نداد (۰۵/۰P) (جدول الف- ۵). در هفته سوم بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی (۸۶/۱) مربوط به تیمار دوم بود و اختلاف آن با تیمار هشتم (۶۱/۱) معنی دار بود. بررسی نتایج مربوط به کل دوره آزمایشی نشان می دهد که کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمارهای حاوی سطوح ۶/۰ و ۹/۰ از هر دو منبع بود ولی اختلاف آنها با سایر تیمار ها معنی دار نبود.
.پاولویک و همکاران (۲۰۰۹) در یک آزمایش ۱۶ هفته ای برای مقایسه تاثیر سطوح ۴/۰ و ۸/۰ میلی گرم از سدیم سلنیت و مخمر غنی شده با سلنیوم بر روی عملکرد مرغ های تخم گذار، هیچ تاثیری را از تیمار های جیره ای بر روی ضریب تبدیل غذایی در طول آزمایش مشاهده نکردند (۰۵/۰P) چانتراتیکول و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که ضریب تبدیل غذایی مرغ های تخم گذار توسط هر دو منبع سلنیوم و سطوح اضافه شده ۳/۰و ۱ و ۳ میلی گرم بر کیلوگرم از هر دو منبع تحت تاثیر قرار نگرفت. همچنین پاین و همکاران، (۲۰۰۵) نیز مشخص کردند که سطوح ۳ میلی گرم در کیلوگرم سدیم سلنیت و مخمر غنی شده با سلنیوم می تواند بدون تاثیر مضری بر روی ضریب تبدیل غذایی شود برای مکمل سازی جیره های مرغ های تخم گذار استفاده شود. سورای (۲۰۰۶) نیز گزارش کرد که جانشین کردن سدیم سلنیت با سلنیوم آلی در جیره مرغ های تخم گذار نرخ ضریب تبدیل غذایی را بهبود می بخشد.

۴-۱-۶- وزن بدنی
بررسی آنالیز آماری داده های آزمایشی مربوط به هشت هفته نشان می دهد که هیچ اختلاف معنی داری از نظر گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد در طول دوره وجود نداشت (۰۵/۰P). نتایج حاصل در جدول الف- ۶ قابل مشاهده است.

۴-۲- صفات کیفی تخم مرغ

۴-۲-۱- شاخص ارتفاع زرده
شاخص ارتفاع زرده یکی از صفات مهم کیفی تخم مرغ است که معیار میزان پخش شدن زرده تخم مرغ بر روی یک سطح صاف و استحکام زرده تخم مرغ را نشان می دهد. در بعضی تخم مرغ ها زرده دارای استحکام بالایی بوده و میزان پخش شدن آن در سطح صاف کم است ولی بعضی دیگر دارای ساختمان شلی هستند که این تفاوت ساختاری شاید به دلیل کمی تفاوت در ترکیب زرده تخم مرغ باشد و مهمترین ترکیب زرده نیز چربی ها و اسیدهای چرب زرده می باشند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنالیز های آماری و آزمون توکی در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف در دوره های مختلف (۱۴روزه اول، ۱۴روزه دوم، ۱۴ روزه سوم و ۱۴ روزه چهارم) نشان نداد (جداول ب-۱ تا ب- ۵). از بین تمام محققین تنها اسکریوان و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که مکمل سازی جیره پایه مرغ های تخمگذار با ۳/۰ میلی گرم در کیلوگرم مخمر غنی شده با سلنیوم، ارتفاع زرده تخم مرغ را به طور معنی داری افزایش می دهد که نتایج آنان با نتایج ما مطابقت نداشت.

۴-۲-۲- شاخص رنگ زرده
رنگ زرده یکی از صفات مهم در بعضی کشورها از جمله ایران و آمریکا می باشد در بعضی کشورها هر چه رنگ زرده سفیدتر باشد محبوب تر است و در بعضی کشورهای دیگر از جمله در ایران هر چه رنگ زرده تیره تر باشد بازار پسندی آن بیشتر است، هر چند تغییر رنگ زرده تأثیری بر روی ارزش غذایی زرده تخم مرغ ندارد.
این شاخص تخم مرغ با مقیاس رنگ رش۱ اندازه گیری می شود. امروزه برای مقایسه رنگ های موجود، کارت های
رنگی در قالب Yolk Color Fan تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از آنالیز آماری داده های آزمایشی این تحقیق نشان داد که در هیچ کدام از چهار دوره آزمایش در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد وجود نداشت. (نتایج در جداول ب-۱ تا ب- ۵ موجود است)

۴-۲-۳- شاخص تخم مرغ
شاخص تخم مرغ یکی از صفات کیفی تخم مرغ می باشد، که از تقسیم قطر کوچک تخم مرغ به قطر بزرگ محاسبه می شود. این صفت یکی از معیارهای خیلی مهم در ارزیابی ظاهری تخم مرغ خصوصاً در صنعت پرورش مرغ مادر است، تخم مرغ های مورد استفاده برای جوجه کشی باید یکنواخت و استاندارد باشند این شاخص دارای اهمیت زیادی است و تخم مرغ های خیلی کوچک و خیلی بزرگ برای جوجه کشی مناسب نیستند.
در حقیقت این معیار بیانگر تقارن بین قطر کوچک و قطر بزرگ تخم مرغ است و در هنگام مطالعه این صفت به راحتی مشخص می شود که تخم مرغ از نظر شکل ظاهری دراز، قطور و یا استاندارد می باشد و در صنعت تولید تخم مرغ تجاری نیز تخم مرغ های استاندارد دارای بازار پسندی بیشتری می باشند. آنالیز آماری داده های آزمایشی مربوط به شاخص تخم مرغ کلیه تیمارها، هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری در دوره های مختلف آزمایشی نشان نداد. (۰۵/۰P) (نتایج در جداول ب-۱ تا ب- ۵ موجود است)
از بین محققین تنها گلوبکینا و پاپازیان (۲۰۰۶) گزارش کردند که استفاده از سدیم سلنیت در جیره مرغ های تخمگذار طول تخم مرغ را به طور معنی داری کاهش می دهد همچنین در آزمایش آنها استفاده از هر دو فرم مکمل سلنیوم پهنای تخم مرغ را به طور معنی داری افزایش داد. تفسیر ما بر پایه خصوصیات آنتی اکسیدانی سلنیوم است. که بواسطه سلنوآنزیم ها قادر به کاهش تولید رادیکال های آزاد آغازگر فرآیند های اکسیداسیون است. این رادیکال های آزاد در ابتدا لیپید ها را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به پراکسیداسیون اسید های چرب غیر اشباع می شوند. آسیب لیپیدها می تواند به پروتئین ها و DNA سلول ها نیز صدمه برساند (کلی و همکاران، ۱۹۹۸).

۴-۲-۴- کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو)
از جمله مهمترین صفات کیفی محتویات داخلی تخم مرغ، واحد هاو می باشد. این صفت نشان دهنده میزان پخش شدن محتویات تخم مرغ بر روی یک سطح صاف و هموار می باشد. هر چه سفیده تخم مرغ غلیظ تر باشد میزان پخش شدن سفیده بر روی سطح صاف کمتر شده و ارتفاع سفیده بیشتر خواهد شد. و نتیجتاً واحد هاو۲ بزرگتر خواهد شد. همانگونه که در جداول ب-۱ تا ب- ۵ مشاهده می شود در تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه در هر ۴ مرحله آزمایش هیچگونه تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت.
فاکتور هایی که می توانند واحد هاو تخم مرغ را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از: دوره و دمای ذخیره سازی، سن مرغ های تخم گذار، جیره مرغ ها، وضعیت سلامتی گله، و مکمل های غذایی (روبرتز، ۲۰۰۴).
.نتایج ما با نتایج بسیاری از محققین از جمله: پاتون (۲۰۰۰)، چینراسری و همکاران (۲۰۰۹) و اسکریوان و همکاران (۲۰۰۶) مطابقت داشت که با افزودن ۳/. میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم از دو منبع سدیم سلنیت و مخمر غنی شده با سلنیوم هیچ اختلاف معنی داری را در مقادیر واحد هاو تخم مرغ های تازه مشاهده نکردند. چانتراتیکول و همکاران (۲۰۰۸) نیز گزارش کردند که واحد هاو مرغ های تخم گذار توسط هر دو منبع سلنیوم و سطوح اضافه شده ۳/۰و ۱ و ۳ میلی گرم بر کیلوگرم از هر دو منبع تحت تاثیر قرار نمی گیرد. اما پاین و همکاران (۲۰۰۵) با استفاده از سطوح مختلف سلنیوم آلی (۱۵/۰ و ۳/۰ و ۶/۰ و ۳ میلی گرم در کیلوگرم) افزایش معنی داری را در واحد هاو تخم مرغ ها نسبت به گروه شاهد گزارش کردند (۰۵/۰P).

۴-۲-۵- ضخامت پوسته تخم مرغ
ضخامت پوسته یکی از مهمترین صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار تجاری و مرغان مادر می باشد. اگر ضخامت پوسته تخم مرغ نامطلوب باشد این تخم مرغ برای مصرف کننده و برای جوجه کشی ارزش چندانی نخواهد داشت. زیرا تخم مرغ دارای پوسته نازک در مراحل حمل بار به بازار شکسته و از بین می روند. و از طرفی دیگر اگر پوسته نازک و یا ضخیم باشد، در هر دو حالت راندمان جوجه در آوری تخم مرغ ها کاهش خواهد یافت. پس ضخامت پوسته باید مطلوب باشد. عوامل مختلفی بر روی ضخامت پوسته تأثیر گذار هستند از جمله میزان کلسیم و فسفر و ویتامین D جیره، همچنین عوامل محیطی از جمله هوای گرم، آلودگی آب با بعضی مواد شیمیایی که باعث کاهش جذب کلسیم و فسفر شده و می توانند اثر منفی داشته باشند. ولی از آنجایی که سعی شد کلیه عوامل فوق در حد استاندارد رعایت شود اثر منفی معنی داری در هنگام آنالیز داده های تیمار های مختلف مشاهده نشد (۰۵/۰P). نتایج حاصل از اندازه گیری ضخامت پوسته در جداول ب-۶ تا ب-۱۰ آورده شده است.
مشابه نتایج ما، اسکریوان و همکاران (۲۰۰۶) و چینراسری و همکاران (۲۰۰۹) با اضافه کردن ۳/۰ میلی گرم در کیلوگرم از مخمر غنی شده با سلنیوم و سدیم سلنیت به جیره مرغ های تخم گذار اختلاف معنی داری را در ضخامت پوسته تخم مرغ مابین تیمار ها مشاهده نکردند. کانتراتیکول و همکاران (۲۰۰۸) نیز نشان دادند که ضخامت پوسته تخم مرغ، مرغ های تخم گذار توسط هر دو منبع سلنیوم و سطوح اضافه شده ۳/۰و ۱ و ۳ میلی گرم بر کیلوگرم از هر دو منبع تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
پاین و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که افزودن سلنیوم مخمری به جیره مرغ های تخمگذار باعث افزایش وزن تخم مرغ و کاهش ضخامت پوسته می شود. و تخم مرغ های شکسته به دست آمده از مرغ های تغذیه
شده با جیره های مکمل شده با سلنیوم مخمری ۵/۲ برابر بیشتر از آنهایی بود که از مکمل سدیم سلنیت استفاده کرده بودند. اما نتایج آزمایش آنها با نتایج ما و داده های منتشر شده سازگار نبود. سیسک و همکاران (۲۰۰۰) نیز گزارش کردند که زمانی که اشکال آلی منگنز، سلنیوم و روی به جای نیمی از اشکال غیر آلی این مواد معدنی جایگزین شوند، استحکام پوسته تخم مرغ افزایش می یابد.

۴-۲-۶- وزن مخصوص تخم مرغ
برای تعیین وزن مخصوص تیمارهای مختلف از آب نمک با چگالی های مختلف استفاده شد. وزن مخصوص از جمله صفاتی است که کمتر تحت تأثیر محتویات داخلی تخم مرغ قرار داشته و بیشتر معیار کیفیت پوسته تخم مرغ می باشد. معمولاً وزن مخصوص تخم مرغ ها در دامنه ۰۶/۱ تا ۰۹۹/۱ می باشد و هر چه وزن مخصوص بالاتر باشد نشان دهنده ضخامت بیشتر تخم مرغ خواهد بود. این صفت در اوائل تولید بالاتر از ۰۸/۱ می باشد و هر چه به انتهای دوره تولید نزدیک می شویم کاهش می یابد. آنالیز آماری داده های آزمایشی نشان داد که هیچ گونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد در کلیه دوره های آزمایشی وجود نداشت (۰۵/۰P). آرپاسوا و همکاران (۲۰۰۹) نیز مشابه نتایج ما گزارش کردند که مکمل سازی جیره پایه مرغ های تخمگذار توسط ۴/۰ و ۹/۰ میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم از هر دو منبع تأثیر معنی داری بر روی وزن مخصوص تخم مرغ ندارد.

۴-۲-۷- وزن زرده و پوسته به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ
از جمله صفات مهم کیفی تخم مرغ که می توان با در دست داشتن وزن پوسته و یا وزن زرده تخم مرغ، وزن کل تخم مرغ را محاسبه نمود، وزن زرده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ می باشد. آنالیز داده های آزمایشی هیچ گونه اختلاف معنی داری بین میانگین وزن زرده و یا وزن سفیده به عنوان درصدی از وزن کل تخم مرغ در سطح ۵ درصد آزمون توکی نشان نداد. (جداول ب-۶ تا ب-۱۰). از بین محققین تنها استیبیلج و همکاران (۲۰۰۴) هنگام استفاده از ۳/۰ میلی گرم در کیلوگرم از مخمر غنی شده با سلنیوم در جیره مرغ های تخمگذار افزایشی معنی داری را در وزن سفیده تخم مرغ مشاهده کردند.

۴-۳- غلظت سلنیوم تخم مرغ

۴-۳-۱- غلظت سلنیوم کل تخم مرغ
جدول (ج-۱) غلظت کل سلنیوم تخم مرغ های بدست آمده از تیمارهای مختلف را در هفته های ۲، ۴، ۶ و ۸ آزمایش نشان می دهد. افزودن سلنیوم به جیره مرغه

Leave a comment