سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و نااطمینانی اقتصادی

دانلود پایان نامه

چكیده:

سرمایه‌گذاری یكی از اجزای اصلی درآمد ملی هر كشوری به شمار می‌آید و  عاملی اساسی در ایجاد ظرفیت‌های بالقوه برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید. از این رو توجه به نحوه شكل‌گیری و عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت می‌باشد. به طور كلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت انتفاع صورت می‌گیرد و با توجه به اینكه عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در آینده به دست می‌آید، بحث ریسك و عدم اطمینان در مورد شرایط آتی اهمیت می‌پذیرد. چنانچه محیط اقتصادی دارای ثبات و امنیت مناسب باشد، در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند عایدی‌های آتی خود را با درصد ریسك قابل قبول محاسبه كنند و در این صورت به دلیل كاهش مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی، هزینه ریسك پروژه‌های سرمایه‌گذاری كاهش می‌یابد. از این روست كه وجود شرایط مناسب محیطی در هر اقتصاد كه امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود دارای اهمیت می‌باشد.

امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد به فراهم آوردن فضایی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتلاق می‌گردد كه در آن طرحهای سرمایه‌گذاری از مرحله برنامه‌ریزی تا مرحله بهره‌برداری و پس از آن بدور از نااطمینانی‌ها و اختلالات بیرونی عمل كند. یعنی سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل كه قادر است اصل و سود فعالیت خود را حفظ كند و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیر معقول بر آن تحمیل نخواهد شد. شایان ذكر است كه منظور از عدم اطمینان در این فضا شامل آن‌دسته از ریسك‌ها نمی‌شود كه جزء ذات سرمایه‌گذاری است و به دلیل عدم توانایی در شناسایی هزینه‌ها اتفاق می‌افتد بلكه منظور هزینه‌هایی می‌باشد كه از بیرون بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌گردد و قابل مدیریت نمی باشند. از این رو دولت در ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری نقشی اساسی می‌یابد و رفتار دولت می‌تواند به طور چشمگیری بر انگیزه‌های سرمایه‌گذرای اثر بگذارد.

در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی كه شرایط محیطی كشورهای در حال توسعه به دلیل عبور از مرحله گذار اقتصادی، دارای تحولاتی می‌باشد، پیش‌بینی آینده در این كشورها نسبت به كشورهای توسعه‌ یافته دشوارتر می‌باشد.از این رو امنیت سرمایه‌گذاری در این كشورها به عنوان یكی از عوامل اساس در شكل گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس رویكرد تحقیق حاضر، امنیت سرمایه‌گذاری به دو بخش سیاسی- اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است و سعی شده است تأثیر هر یك از این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اقتصادی نوسانات متغیرهای كلان اقتصادی كه بر عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند به عنوان ریسك اقتصادی شناسایی شده است. این شاخص با محاسبه نااطمینانی سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی در كشورهای در حال توسعه و ایران محاسبه گردیده است. داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی-اجتماعی از گزارشات سالانه سازمان بین‌المللی راهنمای ریسك كشورها (ICRG) برای كشورهای مختلف به دست آمده است و جهت رهایی از مشكل همخطی این داده‌ها در هر كشور با استفاده از روش آنالیز اجزای اساسی (PCA) تجمیع شده است. امنیت اقتصادی در این حوزه با سه شاخص كیفیت سیاسی-اجتماعی دولت، شاخص ثبات سیاسی و شاخص كیفیت حوزه اداری اندازه‌گیری شده‌اند كه هر یك دارای زیر بخش‌های مختلف می‌باشند.

در تحقیق حاضر ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در میان كشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مقایسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از داده‌های تابلویی در كشورهای در حال توسعه منتخب تخمین زده شده است. در ادامه اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر میزان سرمایه‌گذاری كل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات، در ایران  مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد كه شاخص كیفیت سیاسی-اجتماعی دولت در كشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص در میان كشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی‌داری از كشورهای MENA بیشتر است. چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی نیز دیده می‌شود.

افزایش كیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به طور معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت می‌گذارد. در ایران نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی-اجتماعی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

بر این اساس یافته‌های تحقیق  تثبیت متغیرهای كلان اقتصادی به طوری كه دارای نوسانات شدید نباشند، افزایش كیفیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بهیود رشد سرمایه‌گذاری در ایران گردد. همچنین اصلاح ساختار سیاسی-اجتماعی یك فرایند می‌باشد كه باید به صورت آرام و پیوسته دنبال شود و نه بر اساس یك برنامه كوتاه‌مدت و ضربتی.

كلید واژه: امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نااطمینانی اقتصادی، ثبات سیاسی-اجتماعی، كیفیت بروكراسی

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment