1-1-5- بررسی قابلیت جذب انرژی و مقاومت خمشی صفحات مشبك كامپوزیتی.. 23

1-2- پلیمرها و كامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده28

1-2-1- معرفی و تاریخچه مواد خودترمیم‌شونده 28

1-2-2- روند خودترمیمی در پلیمرها 31

1-2-2-1- طراحی مواد خود ترمیم شونده 31

1-2-2-2- انواع مكانیزم‌های خودترمیمی در پلیمرها 31

1-2-2-2-1- خودترمیمی ذاتی در پلیمرها 31

1-2-2-2-2- خودترمیمی غیرذاتی در پلیمرها 38

1-2-2-2-3- ارزیابی بازده خودترمیمی.. 43

1-2-3- مروری بر كامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌شونده حاوی الیاف توخالی.. 44

1-2-4- كاربرد پلیمرها و كامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده 54

1-2-4-1- پوشش‌های ضدخراش… 54

1-2-4-2- صنایع پزشکی.. 55

1-2-4-3- صنایع هوافضا 55

1-2-4-4- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.. 56

1-2-4-5- سایر كاربردها 56

1-3- اهداف اصلی از انجام پژوهش…. 57

 

پایان نامه

فصل دوم: مواد، تجهیزات و روش‌های آزمایش…. 58

2-1- معرفی مواد59

2-1-1- رزین اپوكسی.. 59

2-1-2- الیاف و پارچه شیشه. 61

2-1-3- لوله‌های موئین شیشه‌ای.. 63

2-1-4- سیلیكون قالب‌گیری.. 65

2-2- تجهیزات آزمایش…. 66

2-2-1- تجهیزات مورد نیاز برای قالب‌گیری.. 66

2-2-2- تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نمونه كامپوزیت مشبك… 68

2-2-3- نگهدارنده آزمون خمش سه‌نقطه‌ای.. 70

2-2-4- دستگاه آزمون خمش سه‌نقطه‌ای.. 73

یک مطلب دیگر :

2-2-5- سیستم اعمال فشار بر روی نمونه‌های كامپوزیتی مشبك… 74

2-3- روش انجام آزمایش…. 74

2-3-1- ساخت قالب سیلیكونی.. 76

2-3-2- روش ساخت نمونه‌های كامپوزیتی مشبك خودترمیم‌شونده 79

2-3-2-1- محاسبات مربوط به وزن و درصد حجمی مواد مورد نیاز برای ساخت نمونه. 79

2-3-2-2- برش الیاف و پارچه شیشه. 83

2-3-2-3- ساخت شبكه خودترمیم‌شونده 83

2-3-2-4- ساخت نمونه كامپوزیت‌مشبك (خودترمیم‌شونده و شاهد) 85

2-3-2-5- كدگذاری نمونه‌ها 89

2-3-3- تخریب نمونه‌های خودترمیم‌شونده 92

2-3-4- آزمون خمش سه‌نقطه‌ای.. 93

فصل سوم: نتایج و بحث… 94

3-1- نتایج آزمون خمش نمونه‌های كامپوزیت مشبك…. 95

3-1-1- نمونه‌های شاهد. 95

3-1-2- نمونه‌های خودترمیم‌شونده 108

3-1-2-1- تخریب نمونه‌های خودترمیم‌شونده 108

3-1-2-2- محاسبه بازده ترمیم و تعیین درصد حجمی بهینه مواد خودترمیم‌شونده 111

3-1-2-3- تعیین مدت‌زمان بهینه مورد نیاز برای ترمیم. 120

3-2- نتایج آزمون خمش نمونه‌های اپوكسی مشبك…. 121

3-2-1- نمونه‌های شاهد. 121

3-2-2- نمونه‌های خودترمیم‌شونده 125

3-2-2-1- تخریب نمونه‌های خودترمیم‌شونده 125

3-2-2-2- محاسبه بازده ترمیم و تعیین درصد حجمی بهینه مواد خودترمیم‌شونده 127

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *