1ـ 2ـ فرضیات و پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 1

1ـ  3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1ـ 4 تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………………………………………………………………………………………….. 3

1ـ 4 ـ1تعریف توبه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ 4ـ 2 توبه و مشتقات آن………………………………………………………………………………………………………………… 5

1ـ 4ـ 1 توبه و انابت………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ 4ـ 3ـ1 مراتب و حقیقت انابت………………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ 4ـ 3ـ 2 آثار انابت…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ 4ـ 4 توبه و اوبت…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1ـ 4ـ 5 توبه، حال و مقام…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1ـ 4ـ 6 توبه، جبر  و اختیار………………………………………………………………………………………………………………… 9

1ـ 4-6-1 خداوند تعیین کننده سرنوشت…………………………………………………………………………………………… 11

1ـ 4ـ7 موضوع توبه ـ…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1ـ 4-8 ارکان توبه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1ـ 4ـ 9 شروط توبه…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1ـ 4ـ 9-1شرایط کمال توبه………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-4-10توبه و استغفار……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم: توبه از منظر قرآن کریم واحادیث معصو مین(ع)

درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ 1 توبه در قرآن و تفاسیر………………………………………………………………………………………………………………… 16

2ـ 1ـ 1 اولین توبه کننده…………………………………………………………………………………………………………………… 17

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2ـ 1ـ 2 توبه وعلم……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2ـ 1ـ 3 توبه وزمان……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2ـ 1ـ 4توبه و اصلاح………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2ـ 1ـ 5توبه از کفر،شرک ونفاق………………………………………………………………………………………………………….. 19

2ـ 2  ا نواع توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفا سیر……………………………………………………………………………………. 20

2ـ 2ـ1 توبه از کتمان…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2ـ 2ـ 2 توبه از ظلم به نفس………………………………………………………………………………………………………………. 21

2ـ 2ـ 3 توبه از محاربۀ با خدا ورسول………………………………………………………………………………………………….. 21

2ـ 2ـ 4 تو بۀ سا رق………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2ـ 2ـ5 توبه از ضایع کردن نماز وپیروی از شهوات……………………………………………………………………………….. 21

2ـ 2ـ6 توبه از قذف (نسبت زنا به زن مسلمان دادن)…………………………………………………………………………… 22

2ـ 3 آثار توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفاسیر…………………………………………………………………………………………. 22

2ـ  3ـ1  توبه و پاکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2ـ 3-2 توبه و آسایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2ـ 3-3 توبه و فراوانی نعمت ها …………………………………………………………………………………………………………. 22

2ـ 3-4 توبه وبهشت………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2ـ 3-5 توبه و استقامت……………………………………………………………………………………………………………………… 23

2ـ 4توبه در احادیث معصومین(ع)………………………………………………………………………………………………………. 24

2ـ 4-1 توبه و پذیرش الهی……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2ـ 4-2 شرایط پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2ـ 4-3 توبه و ابلیس………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ 4-3ـ1 تأخیر در توبه…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ 4-3-2 کوچک دانستن گناه …………………………………………………………………………………………………………. 25

2ـ 4-3-3تو به وتوجیه گناهان…………………………………………………………………………………………………………… 25

2ـ 4-4 آسان تر بودن ترک گناه…………………………………………………………………………………………………………. 26

2ـ 4ـ 1 زمان توبه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2ـ 5  مراتب توبه از منظر احادیث معصومین(ع)………………………………………………………………………………….. 27

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2ـ 5-1باز نگشتن به گناه…………………………………………………………………………………………………………………… 27

2ـ 5 -2 توبه از خا طرات نامناسب……………………………………………………………………………………………………… 27

2ـ 5-3توبۀ راستین……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2ـ 6 آثار توبه از منظر احادیث معصومین(ع)……………………………………………………………………………………….. 28

2ـ 6-1توبه ورحمت خدا……………………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ 6-2توبه وامید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ 6-3توبه وشفاعت………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ 6-4توبه و بخشش…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ 6ـ 5توبه ومحبّت خدا……………………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ 6ـ 6 توبه و سعادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2ـ 6ـ 7 توبه وپاکی از گناه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2ـ 6ـ 8توبه و عطر آن………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2ـ 6ـ 9 توبه و شادی خداوند……………………………………………………………………………………………………………… 29

2ـ 6ـ 10 توبۀ پیوسته……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2ـ 6ـ 11توبه وعفو خدا……………………………………………………………………………………………………………………… 30

2ـ 6ـ 12 توبه و نعم الهی………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2ـ 6ـ 13توبه و سعۀ رحمت………………………………………………………………………………………………………………. 30

2ـ 6-14……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2ـ 7 توبه ودرمان سر گذشت توبه کنندگان در قرآن کریم……………………………………………………………………. 31

2ـ 7ـ 1 توبۀ انبیاء (ع)………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2ـ 7-1-1 توبه آدم (ع)……………………………………………………………………………………………………………………… 31

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2ـ 7-1-2توبۀ یونس(ع)…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ 7-2توبۀجوانان……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-7-2-1توبۀ بهلول…………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-7-3توبۀ متخلّفان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-7-4سرگذشت توبه کنندگان دراحادیث معصومین(ع)……………………………………………………………………… 33

2-7-4-1توبۀ راهزن…………………………………………………………………………………………………………………………… 33

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2-7-4-2توبۀ مرد گنهکار…………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم: تحلیل عرفانی توبه

درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3ـ 1تعریف توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3ـ 1ـ 1 توبه در لغت…………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3ـ 1ـ 2تعریف توبه از دیدگاه بزرگان…………………………………………………………………………………………………… 37

3ـ 1ـ 2ـ 1 تعریف توبه از دیدگاه معصومین (ع)………………………………………………………………………………….. 37

3ـ 1ـ 2ـ 2تعریف توبه از دیدگاه عارفان………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-2- 2ـ 1 میبدی…………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2 هجویری…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 3 مستملی بخاری………………………………………………………………………………………………………….. 38

3ـ 1ـ  2ـ 2ـ 4 کلابادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 5 غزالی…………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 6 مکّی…………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 7  احمد جام…………………………………………………………………………………………………………………. 39

3ـ 1-2-2-8  ابن عطا    …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3ـ 1ـ 2ـ 2- 9شیخ ابوالفتوح رازی    …………………………………………………………………………………………………. 40

3ـ 2 وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3ـ 2ـ 1 دلایل وجوب توبه از دیدگاه عرفا……………………………………………………………………………………………. 41

3ـ 2ـ 1ـ 1 مکی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3ـ 2ـ 1ـ 2غزالی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

یک مطلب دیگر :

3ـ 2ـ 1ـ 3میبدی……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3ـ 2ـ 1ـ 4طبرسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3ـ 2-1-5مستملّی بخاری………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ 2-1- 6   احمد جام……………………………………………………………………………………………………………………… 43

3ـ 3    موضوع توبه……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3ـ 3ـ 1 منشأ گناهان…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

عنوان                                                                                                                                     صفحه

3ـ 3ـ 2  گناهان صغیره و گناهان کبیره………………………………………………………………………………………………. 44

3ـ 3-3    ا صرار بر گناه……………………………………………………………………………………………………………………… 45

3ـ3-4 کوچک شمردن گناه……………………………………………………………………………………………………………….. 45

3ـ 4 مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3ـ 4ـ1 توبۀ با بصیرت……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3ـ 4ـ 2 توبۀ عوام………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3ـ 4ـ 3تأخیر در توبه…………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3ـ 4ـ 4 توبه از امیدهای دروغین………………………………………………………………………………………………………… 47

3ـ 4ـ 5 کوچک شمردن گناه……………………………………………………………………………………………………………… 47

3ـ 4ـ 6 توبه کاذب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3ـ 4ـ 7 توبه از لذت یاد آوری گناه……………………………………………………………………………………………………… 48

3ـ 4ـ 8 توبۀ مداوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3ـ 4ـ 9 توبه از اسباب گناه………………………………………………………………………………………………………………… 49

3ـ 4ـ 10 توبه از اخلاص نداشتن……………………………………………………………………………………………………….. 49

3ـ 4ـ 11 توبه ازخود پسندی……………………………………………………………………………………………………………… 50

3ـ 4ـ 12 توبۀ ناقص………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3ـ 4ـ 13 توبه از کوتاهی در عمل به وظیفه………………………………………………………………………………………… 51

3ـ 4ـ 14 مراتب توبه از دیدگاه ابوطالب مکی………………………………………………………………………………………. 51

3ـ 4ـ 14-1 گروه های چهارگانه مردم………………………………………………………………………………………………… 51

3ـ 4-15توبه از هر عملی بدون بدون توجه به خدا………………………………………………………………………………. 52

3ـ 5 حقیقت توبه……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3ـ 5ـ1فراموشی گناه………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3ـ 5ـ 2توبه وبازگشت………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3ـ 5ـ 3پشیمانی وحسرت………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3ـ 6 اسرار توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3ـ 7 لطائف اسرار توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3ـ 8 انواع توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

عنوان                                                                                                                                     صفحه

3ـ 8- 1عوام و صوفیه…………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3ـ 8ـ 2توبه گروه های مختلف مردم……………………………………………………………………………………………………. 56

3ـ 8ـ 3توبۀ از غفلت………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3ـ 8ـ 4توبۀ مقرّبین…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3ـ 8ـ 5توبۀ خالص……………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3ـ 8ـ 6 توبۀ انابت واستجابت……………………………………………………………………………………………………………… 57

3ـ 8ـ 7توبۀ عام ،خاص وخاص الخاص……………………………………………………………………………………………….. 58

3ـ 9 دیدگاه های عرفا دربارة انواع توبه………………………………………………………………………………………………… 59

3ـ 9-1امام صادق (ع)………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3ـ 9-2غزالی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3ـ 9ـ3هجویری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3ـ 9ـ 3ـ 1ـ توبه مؤمنان، اولیاء و انبیا…………………………………………………………………………………………………. 59

3ـ 9ـ 4سراج طوسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3ـ 9ـ 5 خواجه عبدالله………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3ـ 9ـ 6 میبدی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *