الف-بیان  مسأله. 5

ب-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 8

ج- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10

د-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 11

ه-هدف ها 11

هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………… 11

و-روش تحقیق .. 12

فصل دوم-امنیت جهانی و تروریست و عقاید وهابی

امنیت جهانی…………………………………………………………………………………………………….. 14

۲-3-۳-تعریف و مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………. 16

-1- اقدامات تروریستی و راهبردهای مبارزه با آن……………………………………………………… 17

۳-2- جایگاه آموزش در گسترهی همکاری‌های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی      22

۳-3- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم . 22

۳-4-بررسی خاستگاه تروریسم . 24

۳-5- تروریسم و حقوق اسلامی .. 27

۳-5-۱- حرمت شرعی ترور………………………………………………………………………………… 28

۳-5-۲- مصادیق تروریسم و احکام فقهی آن…………………………………………………………… 31

۳-5-۳ـ حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی……………………………………………………….. 31

۳-5-۴- حملات تروریستی با اهداف سیاسی…………………………………………………………… 31

۳-6-نقش وهابیت در نا امنی منطقه……………………………………………………………………….. 33

۳-6-۱- گسترش وهابیت … 35

۳-7- نقش وهابیت در حوادث تروریستی………………………………………………………………. 36

۳-7-۱-مراکز انتشاراتی، رسانه ای و کتابخانه ای……………………………………………………….. 37

۳-7-۲-تبلیغ وهابی گری در خارج عربستان……………………………………………………………. 38

۳-7-۳-نقش عربستان سعودی در ظهور و رشد طالبان……………………………………………….. 41

۳-8- ضوابط تکفیر از دیدگاه وهابیت…………………………………………………………………….. 46

۳-9-رشد وهابیت در بستر تكفیر………………………………………………………………………….. 49

۳-10-تروریست داعش در جهان امروز…………………………………………………………………. 53

موعودگرایی .. 54

جغرافیای حضور داعش………………………………………………………………………………………. 56

سوریه . 57

نوشتار(های) وابسته: جنگ داخلی سوریه…………………………………………………………………. 57

لیبی………………………………………………………………………………………………………………… 57

صحرای سینا…………………………………………………………………………………………………….. 57

غرب آفریقا……………………………………………………………………………………………………… 58

افغانستان . 58

خودروهای هاموی ارتش عراق……………………………………………………………………………… 58

۳-11-بیانات مقام معظم رهبری راجع به تروریست ها و گروه داعش……………………………. 60

64

3-11-1-پیاده نظام و رهبران بحران عراق………………………………………………………………. 60

3-11-2-اهداف بحران افکنی .. 62

3-11-3-مدیریت بحران……………………………………………………………………………………. 63

فصل سوم-مباحث فقهی مربوطه

3-1-تروریسم از نگاه فقه ……………………………………………………………………………… 65

4-1-1دفاع مشروع . 65

4-1-2معیار دفاع مشروع. 67

4-1-3شرایط دفاع مشروع…………………………………………………………………………………. 67

4-2مصداق های تروریسم و احکام فقهی آن…………………………………………………………… 69

3-2-1اقدام های تروریستی با اهداف غیرسیاسی………………………………………………………. 70

3-3تعریف محارب…………………………………………………………………………………………… 70

3-3-1تعریف اصطلاحی محارب…………………………………………………………………………   70

3-4-محارب در سنت……………………………………………………………………………………….. 72

3-4-1تروریست در احکام اسلام…………………………………………………………………………. 73

3-5مصادیق اعمال تروریستی در فقه . 81

3-5-1کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان………………………………………………………………. 81

3-5-2کشتن مردان اسیران………………………………………………………………………………….. 82

3-5-3آلوده کردن آبها……………………………………………………………………………………….. 83

3-5-4تعقیب فراریان . 84

3-5-5قطع درختان و جنگلها 85

 

3-5-6-عدم تصرف در اموال دشمن……………………………………………………………………….86

فصل چهارم-مقایسه مبانی فصل دوم و سوم

4-1مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی……………………………………………………. 89

4-1-1اشتراک یا افتراق؟…………………………………………………………………………………….. 89

4-1-2سه مقوله اصلی برای مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی…………………….. 90

4-1-3مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر…………………………………………. 93

4-2مبانی کرامت انسان در جهان بینی اسلامی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر………………. 95

4-2-1. انسان برگزیده و خلیفه خدا 95

4-2-2. بهره مندی از عقل و خرد………………………………………………………………………… 96

4-2-3. اختیار و آزادی اراده……………………………………………………………………………….. 98

4-2-4 بهره مندی از فطرت الهی…………………………………………………………………………. 99

4-3اصول منبعث از کرامت انسان (لوازم کرامت انسان)………………………………………………. 99

4-3-1. حق حیات و امنیت در زندگی شخصی .. 101

4-3-2. آزادی اجتماعی……………………………………………………………………………………… 102

4-3-3 برخورداری از امتیازات اجتماعی به طور عادلانه……………………………………………… 107

4-3-4حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام …………………………………………………………  111

4-3-4-1 حقوق آزادی فردی: 111

یک مطلب دیگر :

4-3-4-2 حق آزادی سیاسی: 111

4-3-4-3 حقوق اولیه اجتماعی:………………………………………………………………………….. 111

4-4در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر» . 113

4-5اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام . 116

4-6-1سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب……………………………………………………….. 124

4-6-1-1 اعلامیه حقوق بشر فرانسه…………………………………………………………………….. 124

4-6-1-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………….. 124

4-6-1-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی…………………………….. 125

4-6-1-4 منشور اجتماعی اروپا…………………………………………………………………………… 125

4-6-1-5 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا…………………………………………….. 125

4-6-1-6 میثاقهای بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………… 126

4-6-1-7حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر . 126

4-7حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام……………………………………………………………… 127

4-7-1 حقوق آزادی فردی:………………………………………………………………………………… 127

4-7-2 حق آزادی سیاسی:…………………………………………………………………………………. 127

4-7-3 حقوق اولیه اجتماعی: 128

4-8در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر»…………………………………………………………. 128

4-8-1 اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام…………………………………………………. 132

4-8-2تاریخ تئوری حقوق بشر در اسلام . 136

4-8-5تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام . 140

4-8-6سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب……………………………………………………….. 141

4-8-6-1اعلامیه حقوق بشر فرانسه . 141

4-8-6-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر . 141

4-8-6-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی…………………………….. 142

4-8-6-4 منشور اجتماعی اروپا…………………………………………………………………………… 142

4-8-6-4 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا 142

4-8-6-5 میثاقهای بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………… 143

4-8-6-6حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر……………………………………………… 143

4-9حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب………………………………………………………………….. 144

4-9-1. حقوق داخلی و حقوق بین الملل………………………………………………………………. 144

4-9-2 رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب……………………………………. 144

4-9-5. انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر . 147

4-10-1بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی .. 152

4-11. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی……………………….. 153

4-11-1. دیدگاه غرب… 153

4-11-2. دیدگاه اسلام………………………………………………………………………………………. 154

4-12تروریسم دولتـى……………………………………………………………………………………….. 159

4-12-1ایجاد‌ ترس‌ و وحشت…………………………………………………………………………….. 161

4-12-2طبیعت كوركورانه تـرور………………………………………………………………………….. 161

4-12-3غافلگیركننده بودن و پنـهانى بـودن تـرور……………………………………………………. 161

4-12-4اهـداف سیاسى……………………………………………………………………………………… 161

4-12-5سازمان یافتگى .. 162

4-12-6خشونت … 162

4-12-7مشاركت كم…………………………………………………………………………………………. 162

4-12-8-جهت‌گیرى عمومى……………………………………………………………………………….. 162

4-13بررسى و نقد تروریسم او دیدگاه اسلام…………………………………………………………… 162

4-14گونه‌ها و روش‌هاى‌ مقاومت…………………………………………………………………………. 168

4-15مقاومت مـدنى(غـیرنظامى)………………………………………………………………………….. 168

4-16مقاومت مسلحانه……………………………………………………………………………………….. 168

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پسشنهاد ها 171

پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………… 174

6-2- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم…………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 182

 

 

چکیده

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام جهانی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابسامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. خاستگاه فکری این شبکه‌های تروریستی عمدتا به گرایش خردگریز و جعلی وهابیت برمی گردد و این تفکر به عنوان اصلی‌ترین حامی و تغذیه کننده ایدئولوژیک دولت سعودی نقش مهمی در فعالیت‌های تروریستی این کشور در منطقه و جهان دارد.مقابله با قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه از انگیزه های اصلی عربستان سعودی در تشکیل سازمان‌های تروریستی و حمایت از تروریسم دولتی در منطقه است، این کشور در جهت تلاش برای کم کردن نقش این محور تبلیغ و ترویج وهابیت را در جوامع اسلامی در دستور کار قرار داده است. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به­ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. ما در این مقاله  تلاش می‌کنیم به بررسی امنیت جهانی با نظر بر تروریسم وهابی و مقایسه آن با فقه حقوق اسلامی و حقوق بشر بپردازیم.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *