روش تحقیق پایان نامه نقش مدیریت در تعمیرات و ایمنی راه ها

دانلود پایان نامه

فصل سوم

روش تحقیق

منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

3-1       مقدمه

تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص كردن یك موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است كه از طریق آن می توان درباره یک ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این سوال كه چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، به طوریكه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممكن كاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می‌توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهشهای علوم انسانی و دیدگاههای فلسفی زیربنایی آنها بدست آورد (سرمد و دیگران،1387، 22). به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و كشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یكی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است. انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشكلات، راههای مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌كند، بنابراین روش تحقیق همان بكارگیری راه و روش خاصی است كه اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید (بازرگان، 1376).

روشهای پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار میرود. روش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین واقعیت پی میبرد. روشهای پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازهای به کشف قوانین علمی کمک میکند(دلاور،1385، 25).

در این پژوهش سعی شده است از مناسبترین روش که نسبت به روشهای دیگر دقیقتر میتواند واقعیت را کشف کند، استفاده شود. در این فصل روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده میشود و مطالبی همچون جامعه آماری و چگونگی گزینش آن، روشهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش آماری مشخص شده مورد بحث قرار میگیرد.

 

3-2       روش انجام پژوهش

3-2-1    روش تحقیق

روش های تحقیق بر مبنای معیارهای مختلفی تقسیم بندی می­شوند، از جمله ماهیت و هدف تحقیق، مسیر، زمان، اجرا و میزان ژرفایی. اینکه پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید و چه کاربردی خواهد داشت، و تا چه میزان تعمیم­پذیر خواهد بود، می تواند تعیین کننده نوع پژوهش از نظر هدف باشد. پژوهش از نظر هدف را می­توان به پژوهش بنیادی[1]، کاربردی[2] و عملی[3] تقسیم کرد. پژوهش بنیادی یا ناب به ساخت الگوهای نظری جهت تبیین پدیده­ها می­پردازد. پژوهش کاربردی به بررسی ساخت­های نظری در بافت­ها و موقعیت­های عملی و واقعی می پردازد و به روش[4] می­انجامد. پژوهش عملی به بهره برداری عملی از یافته­های نظری و کاربردی برمی­گردد و به تکنیک یا فن می­انجامد. از نظر نوع مسیر، پژوهش­ها به کیفی، توصیفی، آزمایشی، پیمایشی، برآوردی و ارزیابی، علّی-مقایسه­ای، همبستگی، تاریخی و… تقسیم­بندی می­شوند. در پژوهش کیفی، پژوهشگران با مطالعه رفتار انسان در بافت طبیعی خود سروکار دارند و تلاش می­کنند وجود پژوهشگر یا بافت پژوهشی بر رفتار طبیعی اثر نگذارد. همچنین تلاش می­شود داده­ها از دید آزمودنی­ها یا گروه­های تحت مشاهده جمع­آوری و بررسی شوند و سوگیری­های فکری و فرهنگی پژوهشگر در جمع­آوری، تفسیر یا ارائه آنها تاثیر نگذارد. پژوهش توصیفی به پدیده­هایی می­پردازد که به صورت طبیعی رخ می­دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی­گیرد. در پژوهش آزمایشی، پژوهشگر یا آزمایشگر تلاش می­کند محرک، رفتار یا شرایط محیطی و بطور کلی متغیرهای مستقل را به صورت دقیق و منظم دستکاری و اثر متغیرهای نامربوط را کنترل و سپس چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت، رفتار آزمودنی­ها و بطور کلی متغیر وابسته را مشاهده نماید یا بسنجد. پیمایش[5] پژوهشی است توصیفی-تبیینی، که بر اساس انتخاب نمونه­ای تصادفی و معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آنها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، نظرسنجی و یا روش­های دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از نگرش­ها، عقیده­ها، رفتارها و بطور کلی استخراج اطلاعات درباره شرایط زندگی و مقوله­هایی که افراد را معین و متمایز می­گردانند، می­پردازد. از پیمایش می­توان برای آزمون تبیین­ها یا نظریه­های پیشین و ابداع نظریه­های جدید بهره جست. پژوهش برآوردی یا ارزیابی[6]، پژوهشی است جهت جمع­آوری اطلاعات تفصیلی از وضع موجود یا آنچه که هست به عنوان پایه­ای برای قضاوت یادآوری درباره ثمربخشی تصمیم­های گذشته و اتخاذ تصمیم برای آینده. روش علّی-مقایسه ای یا پس رویدادی[7] روشی است که طی آن پژوهشگر با مقایسه گروه­های متشکل، علت­های احتمالی تغییر در متغیر وابسته را مطالعه می­کند. روش همبستگی[8] که بیشتر آن را به عنوان یک روش تحلیل­آماری می شناسند تا یک روش پژوهش، به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می­پردازد. از نظر زمان پژوهش، پژوهش­ها به انواع مقطعی[9] و طولی[10] تقسیم بندی می­شوند. از لحاظ اجرا یا نحوه جمع­آوری داده­ها، پژوهش­ها به انواع میدانی، اسنادی و آزمایشگاهی تقسیم می­شوند. نهایتاً از لحاظ میزان ژرفایی نیز پژوهش­ها به دو گروه پهنانگر و ژرفانگر تقسیم می­شوند. پژوهش پهنانگر، به صورت مقطعی انجام می­شود، ابزار غالبا پرسشنامه و آزمون بوده و در آن با انتخاب نمونه، نتایج به کل جامعه قابل تعمیم می­باشد و سعی می­شود که به مساله یا پرسش­ها یا فرضیه­های مطرح شده پاسخ داده شود. این پژوهش ها بیشتر توصیف­کننده وضع موجود و بیان­کننده روابط می­باشد. اما پژوهش­های ژرفانگر، معمولا به صورت طولی و دراز مدت انجام شده و روشها، بیشتر مشاهده و مصاحبه یا آزمایش بوده و هدف بیشتر شکافتن پدیده مورد نظر در عمق یا ژرفا می­باشد. ناگفته نماند که این دو گروه پژوهش، در تقابل یا تعارض با هم نیستند و می­توانند به عنوان مکمل هم بکار روند (ساروخانی،1387).

از آن جایی که محقق به دنبال استفاده از نتایج مطالعه در کوتاه مدت و در میدان عمل (شرکت) است، بنابراین، مطالعه‌ کنونی به لحاظ هدف کاربردی است زیرا مطالعه یا پژوهشی کاربردی است که نه در جهت ارضای کنجکاوی‌های ژرف پژوهشگر، بلکه در جهت حل مسایل فردی، گروهی یا اجتماعی انجام می‌گیرد (ساروخانی، 1387: 73). به عبارت دقیق‌تر، هدف این نوع پژوهش‌ها، توسعه‌ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد و همکاران، 1385: 79). از لحاظ مسیر، از نوع پیمایشی(همبستگی) می­باشد که در آن، سعی می­شود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق فرآیندی شامل مراحل تصمیم گیری درباره مساله یا پرسش یا فرضیه پژوهش، انتخاب جامعه پژوهش و نمونه، تعیین معرف­ها و روش­های جمع آوری داده­ها، جمع آوری داده­ها و سازماندهی و تحلیل داده­ها، بررسی شود. در این پژوهش به توصیف متغیّرها و شاخص­ها نیز پرداخته می­شود. از نظر زمان، پژوهش حاضر مقطعی بوده که در آن مشاهده­ها فقط در یک دوره زمانی کوتاه که طی آن داده­ها جمع آوری می­شود، انجام می­پذیرد. از لحاظ نحوه جمع­آوری داده­ها، روش میدانی بوده که شامل جمع­آوری داده­های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی­ها به روشهایی مثل مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و … می­باشد.

[1] Basic Research

[2] Applied Research

[3] Practical Research

[4] Method

[5] Survey

[6] Evaluation Research

[7] Ex post facto

[8] Correlation

[9] Cross-Sectional Research

[10]

 

Longitudinal Research

Leave a comment