رضایت بیمارازمراقبت دربخش مراقبتهای ویژه (FS-ICU (34))

دانلود پایان نامه

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

رضایت بیمارازمراقبت دربخش مراقبتهای ویژه (FS-ICU (34))

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شمادرموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه چیست؟

عضو خانواده شما در این بخش مراقبت های ویژه بیمار بوده است. شما بعنوان یکی از بستگان ایشان معرفی شده اید. سوالات زیر از شما در مورد عضو خانواده شما که اخیراً به بخش مراقبت های ویژه پذیرش شده است، سوال می کند.

ما آگاهیم که بسیاری از پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان در مراقبت از بیمار شما درگیر بوده اند. ما می دانیم که ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد ولی ما علاقمند بهدانستن  بررسی کلی شما از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط ما هستیم. ما آگاهیم که اکنون زمان سختی برای شما و اعضای خانواده شما است. لطفا اندکی زمان بگذارید و بما بگویید کدام عملکرد ما مطلبوب بود و ما چگونه می توانیم بخش مراقبت های ویژه مان را بهبود بخشیم.مطمئن باشید پاسخ های شما با رعایت اصول امانتداری و افشا نشدن جمع آوری خواهد شد. پزشکان و پرستاران بعنوان مراقبان عضو خانواده شما قادر به شناسایی هویت شما از روی پاسخ هایتان نخواهند بود.

اطلاعات جمعیت شناختی:

لطفا موارد زیر را تکمیل نمایید و بما کمک نمایید تا اندکی در مورد شما و روابط تان با بیمار بدانیم.

 • من مذکر         مونث    هستم.
 • من ………………..ساله هستم.
 • من ……………….. بیمار هستم: زن     شوهر    شریک       مادر    پدر     خواهر    برادر      دختر   پسر      موارد دیگر (لطفا مشخص نمایید)
 • قبل از این رخداد اخیر، آیا شما بعنوان عضو خانواده بیمار تجارب مشابه از بخش مراقبت های ویژه داشته اید؟

بله                    خیر

 • آیا با بیمار زندگی می کنید؟ بله                خیر    اگر خیر، بطور میانگین هرچند وقت یکبار بیمار را ملاقات می کنید؟

بیش از یک  بار درهفته       هفتگی     ماهانه     یالانه    کمتراز یکبار در سال

 • کجا زندگی می کنید؟ در شهر محل بیمارستان          خارج از شهر

بخش اول: رضایت از مراقبت

لطفا هر مورد زیر را که منعکس کننده نظر شماست تیک بزنید. اگر سوال با اقامت بیمار شما در بخش مراقبت های ویژه ارتباطی ندارد، گزینه “مرتبط نیست” را انتخاب نمایید.

رفتار ما با عضو خانواده شما (بیمار) چگونه بود؟

 • نگرانی و مراقبت توسط کارکنان بخش مراقبت های ویژه (ادب، احترام، همدردی در برخورد با عضو خانواده شما(بیمار)):

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • مدیریت علامت (به چه میزان کارکنان بخش مراقبت های ویژه علایم عضو خانواده شما را مورد بررسی و توجه قرار دادند):

درد:    عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

فقدان تنفس: عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

آشفتگی: عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

رفتار ما با شما چگونه بود؟

 • توجه به نیازهای شما (به چه میزان کارکنان بخش مرقبتهای ویژه به نیازهای شما علاقه نشان دادند):

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • حمایت عاطفی (به چه میزان کارکنان بخش مراقبت های ویژه برایتان حمایت عاطفی فراهم کردند):

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • حمایت روحی (به چه میزان کارکنان بخش مراقبت های ویژه نیازهای روحی و مذهبی شما را برآورده کردند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما در مورد اقامت عضو خانواده شما در بخش مراقبت های ویژه

 • هماهنگی مراقبت (کار تیمی همه اعضای بخش مراقبت ویژه که از عضو خانواده شما مراقبت کرده اند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • نگرانی و مراقبت توسط کارکنان بخش مراقبت های ویژه (ادب، احترام، و همدردی فراهم شده به شما)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

پرستاران

 • مهارت و شایستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه (به چه میزان پرستاران از عضو خانواده شمامراقبت کرده اند):

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • دفعات ارتباط با پرستاران بخش مراقبت های ویژه (چند مرتبه پرستاران با شما در مورد وضعیت عضو خانواده شما ارتباط قرار کرده اند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

پزشکان (همه دکترها اعم از رزیدنتها)

 • مهارت و شایستگی پزشکان بخش مراقبت های ویژه (به چه میزان پزشکان به عضو خانواده شما مراقبت ارائه کرده اند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • دفعات ارتباط با پزشکان بخش مراقبت های ویژه (چند بار پزشکان با شما در مورد وضعیت عضو خانواده شما ارتباط قرار کرده اند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درمورداقامت عضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه

سایر کارکنان بخش مراقبت های ویژه

 • کارکنان مددکاری (به چه میزان مددکاران اجتماعی بخش مراقبت های ویژه به شما کمک کرده یا شما را مورد حمایت قرار داده اند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • روحانیون (به چه میزان روحانی بخش مراقبت های ویژه به شما کمک کرده یا شما را مورد حمایت قرار داده اند )

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

بخش مراقبت های ویژه

 • جو(فضا) بخش مراقبت های ویژه؟

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

اتاق انتظار

 • فضای اتاق انتظار بخش مراقت های ویژه چگونه بوده است؟

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

نگاه به عقب در مورد مراقبت از عضو خانواده شما و خودتان

 • رضایت کلی شما بر مبنای تجربه بخش مراقبت های ویژه

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه

بخش دوم: رضایت خانواده از تصمیم گیری در حیطه مراقبت از بیماران نیازمند مراقبت های ویژه

آموزشها برای خانواده بیماران نیازمند مراقبت های ویژه

این بخش پرسشنامه با هدف اندازه گیری احساس شما پیرامون مشارکت تان در تصمیم گیری مرتبط با مراقبت از عضو خانواده شما طراحی شده است. در بخش مراقبت های ویژه، عضو خانواده شما ممکن است از افراد مختلفی مراقبت دریافت کرده باشد. ما شما را به تفکر در همه مورد مراقبت ارائه شده به عضو خانواده شما حین پاسخگویی به سوالات تشویق می کنیم.

لطفا یک مورد که به بهترین وجه احساسات شما را توصیف می کند، تیک بزیند.

نیاز به اطلاعات

 • راحتی دستیابی به اطلاعات (تمایل کارکنان بخش مراقبت های ویژه برای پاسخ به سوالات شما):

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • درک اطلاعات (به چه میزان کارکنان بخش مراقبت های ویژه توضیحات قابل درک برای شما فراهم نمودند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • صداقت اطلاعات (صداقت اطلاعات ارائه شده بشما درباره وضعیت عضو خانواده شما)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • کامل بودن اطلاعات (به چه میزان کارکنان بخش مراقبت های ویژه شما را در مورد آنچه برای عضو خانواده شما اتفاق می افتاد و چرایی انجام مداخلات مطلع می ساختند)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

 • انسجام اطلاعات (انسجام اطلاعات فراهم شده در مورد وضعیت عضو خانواده شما: آیا داستان مشابهی از پزشک، پرستار و سایرین شنیدید)

عالی (1)        خیلی خوب (2)   خوب (3)   مناسب (4)    ضعیف (5)    مرتبط نیست (6)

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه

فرآیند تصمیم گیری: طی اقامت عضو خانواده شما در بخش مراقبت های ویژه، بسیاری از تصمیمات مهم در مورد مراقبتی که ایشان دریافت کرده است، گرفته شده است. از میان سوالات زیر، یک پاسخ را که به بهترین وجه با دیدگاه شما متناسب است، انتخاب کنید:

 • آیا احساس کردید که در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داده شده اید؟
 • احساس کردم اصلاً مشارکت داده نشده ام.
 • احساس کردم تاحدی مشارکت داده نشده ام.
 • احساس کردم مشارکت داده نشده ام و نیز از فرآیند تصمیم گیری بیرون رانده شده ام.
 • احساس کردم تاحدی مشارکت داده شده ام.
 • احساس کردم خیلی مشارکت داده شده ام

7- آیا بموقع در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داده شدید؟

 • من خیلی دیر مشارکت داده شدم.
 • من اندکی دیر مشارکت داده شدم.
 • من بموقع مشارکت داده شدم.
 • من اندکی زود مشارکت داده شدم.
 • من خیلی زود مشارکت داده شدم.

8-آیا شما میزان مناسبی اطلاعات جهت مشارکت در فرآیند تصمیم گیری دریافت کردید؟

 • من اطلاعات زیادی دریافت کردم.
 • من اطلاعات کافی دریافت کردم.
 • من اطلاعات کمی دیرافت کردم.

9- آیا شما احساس کردید زمان کافی برای تفکر درمورد اطلاعات فراهم شده داشتید؟

 • من احساس کردم می توانستم زمان بیشتری برای تفکر داشته باشم.
 • من احساس کردم زمان کافی برای تفکر داشتم.
 • من احساس کردم بیش از زمان کافی برای تفکر داشته باشم.

10-آیا احساس کردید طی فرآیند تصمیم گیری مورد حمایت واقع شدید؟

 • من احساس کردم کاملاً مغلوب شده ام.
 • من احساس کردم بطور نسبی مغلوب شده ام.
 • من احساس کردم نه مغلوب شده ام و نه مورد میات قرار گرفته ام.
 • من احساس کردم مورد حمایت قرار گرفته ام.
 • من احساس کردم خیلی مورد حمایت قرار گرفته ام.

 

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه

11-آیا شما احساس می کنید بر مراقبت از عضو خانواده تان کنترل داشته اید؟

 • احساس کردم واقعا کنترلی ندارم و سیستم مراقبت بهداشتی مراقبت ارائه شده به عضوخانواده ام را دیکته می کرد.
 • احساس کردم تا اندازه ای کنترل ندارم و سیستم مراقبت بهداشتی مراقبت ارائه شده به عضوخانواده ام را دیکته می کرد.
 • احساس کردم نه کنترل دارم و نه کنترل ندارم.
 • احساس کردم مقداری کنترل بر مراقبت ارائه شده به عضو خانواده ام دارم.
 • من احساس کردم کنترل خوبی بر مراقبت ارائه شده بر عضو خانواده ام دارم.

12- آیا میزان مناسبی امید در مورد بهبودی عضو خانواده تان دریافت کردید؟

 • احساس کردم هیچ امیدی در مورد بهبودی عضو خانواده ام دریافت نکردم.
 • احساس کردم امید خیلی کمی در مورد بهبودی عضو خانواده ام دریافت کردم.
 • احساس کردم میزان مناسبی از امید در مورد بهبودی عضو خانواده ام دریافت کردم.
 • احساس کردم میزان نسبتاً زیادی امید در مورد بهبودی عضو خانواده ام دریافت کردم.
 • احساس کردم میزان خیلی زیادی امید در مورد بهبودی عضو خانواده ام دریافت کردم.

13- آیا توافقی میان خانواده در مورد مراقبت ارائه شده به عضو خانواده وجود داشت؟

 • احساس کردم تضادهای شدیدی درون خانواده ام وجود داشت.
 • احساس کردم مقداری تضاد درون خانواده ام وجود داشت.
 • احساس کردم نه تضاد و نه توافق درون خانواده ام درمورد مراقبت ارائه شده به عضو خانواده ام وجود داشت.
 • احساس کردم توافق درون خانواده ام وجود داشت.
 • احساس کردم توافق زیادی درون خانواده ام وجود داشت.

14- هنگام تصمیم گیری، آیا زمان کافی داشتید تا نگرانی هایتان را مورد توجه قرار گرفته و به سوالات پاسخ داده شود؟

 • می توانستم زمان بیتشری داشته باشم.
 • زمان کافی داشتم.
 • زمان بیشتر از میزان کافی داشتم.

15- برخی افراد می خواهند هرکاری برای حل مشکل سلامتی شان انجام شود درصورتیکه دیگران نمی خواهند کار زیادی انجام شود. به چه میزان از مراقبت ارائه شده به عضو خانواده تان راضی هستید؟

خیلی ناراضی (1)  بطور جزئی ناراضی (2)    اغلب راضی (3)   خیلی راضی (4)  کاملاً راضی (5)

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای ویژه

16-رضایت کلی شما از نقش تان در تصمیم گیری مربوط به مراقبت از اعضای خانواده تان در بخش مراقبت های ویژه.

خیلی ناراضی (1)  بطور جزئی ناراضی (2)    اغلب راضی (3)   خیلی راضی (4)  کاملاً راضی (5)

اگر عضو خانواده شما طی اقامت در بخش مراقبت های ویژه فوت کرده است، لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید. اگرعضو خانواده شمافوت نکرده است تا سوال 20 را پاسخ ندهید.

17-کدام یک از موارد زیر به بهترین وجه دیدگاه شما را توصیف می کند:

 • احساس کردم زندگی عضو خانواده ام بطور غیرلازمی طولانی شد.
 • احساس کردم زندگی عضو خانواده ام بطور نسبی و غیرلازمی طولانی شد.
 • احساس کردم زندگی عضو خانواده ام نه لزوماً طولانی و نه کوتاه شد.
 • احساس کردم زندگی عضو خانواده ام بطور نسبی و غیرلازمی کوتاه شد.
 • احساس کردم زندگی عضو خانواده ام بطور غیر لازمی کوتاه شد.

18-طی ساعات پایانی زندگی عضو خانواده ام، کدام یک از موارد زیر به بهترین وجه دیدگاه های شما را توصیف می کند:

 • احساس کردم او خیلی ناراحت بود.
 • احساس کردم او بطور نسبی ناراحت بود.
 • احساس کردم او بیشتر راحت بود.
 • احساس کردم او خیلی راحت بود.
 • احساس کردم او بطورکامل راحت بود.

19-طی ساعات پایانی قبل از مرگ عضو خانواده تان، کدام یک از موارد زیر به بهترین وجه دیدگاه شما را توصیف میکند:

 • احساس کردم توسط کارکنان مراقبت بهداشتی کاملاً رها شده ام.
 • احساس کردم توسط کارکنان مراقبت بهداشتی رها شده ام.
 • احساس کردم توسط کارکنان مراقبت بهداشتی نه رها شده ام و نه حمایت شده ام.
 • احساس کردم توسط کارکنان مراقبت بهداشتی حمایت شده ام.
 • احساس کردم توسط کارکنان مراقبت بهداشتی خیلی حمایت شده ام.

 

ماچگونه مراقبت میکنیم؟

نظرات شما درموردپذیرش اخیرعضوخانواده شمابه بخش مراقبتهای  ویژه

20-آیا پیشنهادی برای چگونه بهتر شدن مراقبت ارائه شده به بیمار در بخش مراقبت های وبژه دارید؟

 

 

 

 

21-  آیا نظری در مورد چگونگی مراقبت ارائه شده توسط ما دارید؟

 

 

22- لطفا هر نظری یا پیشنهادی که احساس می کنید ممکن است برای کارکنان  بیمارستان مفید باشد، ذکر نمایید.

 

مایلیم از شما جهت مشارکت و ارائه نظراتتان بسیار تشکر کنیم.

Leave a comment