پایان نامه و مقاله

  

فهرست مطالب

 

   
صفحه عنوان
   
1 فصل اول  مقدمه
2 1-1- تنش شوری
3 1-2- تعریف شوری
3 1-3- اثرات شوری بر گیاهان
4 1-4- اسید سالیسیلیک
4 1-4-1- ویژگی­های شیمیایی و بیو­شیمیایی اسید سالیسیلیک
5 1-4-2- بیوسنتز اسید سالیسیلیک
6 1-5- نیتریک اکسید
7 1-5-1- ویژگی­های شیمیایی نیتریک اکسید
7 1-5-2- بیوسنتز نیتریک اکسید
7 1-5-2-1- مسیرهای آنزیمی تولید نیتریک اکسید
7 1-5-2-2- مسیر نیتریک اکسید سنتتاز
8 1-5-2-3- مسیر نیترات ردوکتاز
9 1-6- منشاء و تاریخچه کشت انگور
9 1-6-1- ارقام انگور
10 1-6-1-1- رقم تامپسون سیدلس
11 1-6-1-2- رقم قره شانی (شاهانی سیاه)
11 1-7- اهداف پژوهش
13 فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین
14 2-1- اثرات شوری بر مورفولوژی گیاه
16 2-2- تاثیر شوری بر فتوسنتز
18 2-3- تاثیر شوری روی محتوای نسبی آب برگ
19 2-4- تاثیر شوری بر جذب عناصر غذایی
23 2-5- تاثیر شوری بر پراکسیداسیون لیپیدی غشاء
24 2-6- تاثیر شوری بر اسمولیت ها و محافظت کننده اسمزی
25 2-7- تنش شوری و انگور
27 2-8- نقش اسید سالیسیلیک در پاسخ به تنش شوری در گیاهان
29 2-9- نقش نیتریک اکسید در پاسخ به تنش شوری در گیاهان
32 فصل سوم- مواد و روش ها
33 3-1- مکان و زمان انجام پژوهش
33 3-2- روش انجام پژوهش
34 3-3- مواد گیاهی و شرایط رشد
35 3-4- ترکیب محلول غذایی
35 3-5- نحوه اعمال تنش شوری
36 3-6- کاربرد سدیم نیتروپروسید
36 3-7- کاربرد اسید سالیسیلیک
37 3-8- صفات مورد بررسی و روش­های اندازه­گیری آن­ها
37 3-8-1- ویژگی­های رشدی گیاه
38 3-8-2- اندازه گیری نشت یونی غشاء برگ
38 3-8-3- محتوای نسبی آب برگ
39 3-8-4- میزان پرولین آزاد
40 3-8-5- میزان قندهای محلول کل
40 3-8-6- اندازه­گیری محتوای مالون دی آلدئید
41 3-8-7- اندازه­گیری رنگیزه­های کلروفیل و کاروتنوئید
41 3-8-8- اندازه­گیری گلایسین بتائین
42 3-8-9- اندازه­گیری پروتئین کل
43 3-9- اندازه­گیری فعالیت آنزیم ها
43 3-9-1- استخراج عصاره گیاهی برای سنجش فعالیت آنزیم ها
43 3-9-2- اندازه­گیری فعالیت کاتالاز
44 3-9-3- اندازه­گیری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز
44 3-9-4- اندازه­گیری فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز
45 3-10- اندازه­گیری عناصر برگ و ریشه
45 3-10-1- استخراج عصاره گیاهی جهت اندازه­گیری کلر، سدیم، پتاسیم و نیترات
45 3-10-2- اندازه­گیری میزان یون کلر
46 3-10-3- اندازه­گیری میزان یون نیترات
46 3-10-4- اندازه­گیری میزان یون­های سدیم و پتاسیم
47 3-10-5- استخراج عصاره گیاهی جهت اندازه­گیری کلسیم، منیزیم، آهن و روی
47 3-11- اندازه­گیری میزان فتوسنتز
48 3-12- تجزیه آماری داده­ها و نرم افزارهای مورد استفاده
49 فصل چهارم- نتایج
50 4-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ویژگی­های مورفولوژیک
58 4-2- تاثیر شوری و سدیم نیترو­پروسید و برهمکنش آن­ها بر ویژگی­های مورفولوژیک
64 4-3- ویژگی‌های فیزیولوژیک
64 4-3-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها برمیزان کلروفیل a
66 4-3-2- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها برمیزان کلروفیل a
68 4-3-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان کلروفیل b
68 4-3-4- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان کلروفیل b
69 4-3-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر کلروفیل
69 4-3-6- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر کلروفیل
70 4-3-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان کلروفیل کل
71 4-3-8- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان کلروفیل کل
71 4-3-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان کاروتنوئیدها
72 4-3-10- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان کاروتنوئیدها
73 4-3-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها برمیزان
73 4-3-12- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر
73 4-3-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان فتوسنتز خالص
75 4-3-14- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان فتوسنتز خالص
77 4-3-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان هدایت روزنه‌ای
78 4-3-16- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان هدایت روزنه‌ای
79 4-3-17- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان تعرق
81 4-3-18- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان تعرق
82 4-3-19- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان نشت یونی
84 4-3-20- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها برمیزان نشت یونی
85 4-3-21- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر محتوای نسبی آب برگ
87 4-3-22- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر محتوای نسبی آب برگ
88 4-4- ویژگی‌های بیوشیمیایی
88 4-4-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان مالون­دی آلدئید
89 4-4-2- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان مالون­دی آلدئید
90 4-4-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان پروتئین کل
91 4-4-4- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان پروتئین کل
92 4-4-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان قندهای محلول
93 4-4-6- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان قندهای محلول
94 4-4-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان گلیسین بتائین
95 4-4-8- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان گلیسین بتائین
96 4-4-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان پرولین
97 4-4-10- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان پرولین
98 4-4-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز
100 4-4-12- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز
101 4-4-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم کاتالاز
103 4-4-14- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم کاتالاز
104 4-4-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز
105 4-4-16- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز
107 4-5- ارزیابی میزان غلظت عناصر غذایی
107 4-5-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان یون­های سدیم برگ و ریشه
110 4-5-2- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان یون­های سدیم برگ و ریشه
112 4-5-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان یون­های كلر برگ و ریشه
116 4-5-4- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان یون­های كلر برگ و ریشه
118 4-5-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان نیترات برگ و ریشه
121 4-5-6- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان نیترات برگ و ریشه
123 4-5-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان پتاسیم برگ و ریشه
125 4-5-8- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان پتاسیم برگ و ریشه
128 4-5-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه
131 4-5-10- تاثیر شوری و سدیم نیترو پروسید و برهمکنش آن­ها بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه
133 4-5-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان كلسیم برگ و ریشه
136 4-5-12- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان كلسیم برگ و ریشه
138 4-5-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان منیزیم برگ و ریشه
139 4-5-14- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان منیزیم برگ و ریشه
140 4-5-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان آهن برگ و ریشه
142 4-5-16- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان آهن برگ و ریشه
143 4-5-17- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان روی در برگ و ریشه
144 4-5-18- تاثیر شوری و سدیم نیتروپروسید و برهمکنش آن­ها بر میزان روی در برگ و ریشه
146 فصل پنجم ـ بحث
147 5-1- ویژگی‌های مورفولوژیک
147 5-1-1- تأثیر تیمارهای مختلف شوری، اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر ویژگی‌های مورفولوژیک
153 5-2- ویژگی‌های فیزیولوژیکی
153 5-2-1- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان کلروفیل
156 5-2-2- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید برمیزان فتوسنتز
163 5-2-3- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان نشت یونی
165 5-2-4- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان مالون­دی­آلدئید
168 5-2-5- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان محتوای نسبی آب برگ
171 5-3- ویژگی‌های بیوشیمیایی
171 5-3-1- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان پرولین
173 5-3-2- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان گلیسین بتائین
174 5-3-3- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان قندهای محلول
177 5-3-4- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان پروتئین کل
179 5-3-5- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک و سدیم نیتروپروسید بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان
183 5-4- بررسی میزان جذب عناصر غذایی
183 5-4-1- تأثیر تیمارهای شوری و اسید سالیسیلیک در میزان جذب عناصر غذایی
188 5-4-2- تأثیر تیمارهای شوری و سدیم نیتروپروسید بر میزان جذب عناصر غذایی
194 5-4-3- نتیجه­گیری کلی
194 5-4-4- پیشنهادات
195 منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


پردرآمدترین بازیگران مرد جهان در سال ۲۰۱۵


  

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان صفحه
   
جدول 4- 1- نتایج مقایسه میانگین برخی از شاخص­های رشدی مورد ارزیابی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت اسید سالیسیلیک 57
جدول 4-2- نتایج مقایسه میانگین برخی از شاخص­های رشدی مورد ارزیابی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت های متفاوت سدیم نیترو­پروسید 63
جدول 4-3- نتایج مقایسه میانگین رنگیزه­های فتوسنتزی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت اسید سالیسیلیک 65
جدول 4-4- نتایج مقایسه میانگین رنگیزه­های فتوسنتزی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت سدیم نیتروپروسید 67
جدول4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان کلسیم، منیزیم، آهن و روی برگ و ریشه در دو رقم انگور 135
جدول4-6- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان کلسیم، منیزیم، آهن و روی برگ و ریشه در دو رقم انگور 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *