2-3-3-2-4)مدل بکوویتز: 45
2-3-3-2-5)مدل نوناکا و تاکوئوچی.. 47
2-3-3-2-6)مدل بویسوت.. 50
2-3-3-2-7)مدل لاستری.. 50
2-3-3-2-8)مدل مفهومی چند مرحلهای.. 51
2-3-3-2-9)مدلهای شبکهای و مخزنی.. 52
2-3-3-2-10)مدل انتشار نظام مدیریت دانش… 53
2-3-3-2-11)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE) 54
2-3-3-2-12)مدل مرجع مدیریت دانش… 54
2-3-3-2-13)مدل پایه های ساختمان دانش… 56
2-3-4) اصول مدیریت دانش… 63
2-3-5) مزایای مدیریت دانش… 63
2-3-6) موانع مدیریت دانش… 66
2-3-7) تعریف عملکردی مدیریت دانش… 71
2-3-7-1) قابلیت اشتراک گذاری دانش… 72
2-3-7-2) قابلیت جذب دانش… 75
2-4) نوآوری سازمانی.. 80
2-4-1) خلاقیت و نوآوری.. 81
2-4-2) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری.. 84
2-4-3) سیرتحول نوآوری.. 87
2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری.. 89
2-4-5) ساختارنوآوری.. 89
2-4-6) اصول نوآوری.. 90
2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی.. 91
2-4-8) انواع نوآوری.. 91
2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی.. 97
2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) 97
2-4-9-2) مدل کشش بازار : 97
2-4-9-3) مدل اتصالی.. 98
2-4-9-4) مدل یکپارچه و شبکه ای.. 98
2-4-9-5) مدل زنجیره ارزش… 99
2-4-10) محرکهای نوآوری.. 100
2-4-11) عوامل شکست در فرآیند نوآوری.. 101
2-4-12) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.. 102
2-4-13) ویژگی های سازمان های نوآور. 104
2-4-14) نوآوری درگمرک.. 106
2-5) پیشینه تحقیقات… 108
2-5-1) تحقیقات داخلی.. 108
2-5-2) تحقیقات خارجی.. 110
فصل سوم :روش اجرای تحقیق.. 112
3-1)مقدمه. 113
3-2) روش تحقیق.. 113

پایان نامه و مقاله

3-3)جامعه آماری.. 114
3-3-1)  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 114
3-4) ابزار و روش جمع آوری دادههای تحقیق.. 116
3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادههای تحقیق. 121
3-4-1-1) روایی.. 121
3-4-1-2) پایایی.. 122
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 123
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها 126
4-1) مقدمه. 127
4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 127
4-2-1)توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 127
4-2-2)توصیف متغیر قابلیت جذب بالقوه 128
4-2-3)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل. 129
4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش… 130
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 131
4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. 132
4-5) بررسی مدل تحقیق.. 133
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 133
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری.. 134
4-6) آزمون فرضیه ها 134
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 136
5-1) مقدمه. 137
5-2)نتایج تحقیق.. 137
5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 137
5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 143
5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 143
5-4) محدودیتهای انجام تحقیق.. 144
5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی.. 145
پیوست… 146
منابع و ماخذ. 161

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول(2-1) دو دیدگاه متفاوت درباره دانش(انتظاری،1385ص26). 23
جدول (2-2) مروری بر مدل های مدیریت دانش(افرازه،1384). 42
جدول(2-3) مدل مفهومی چند مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی. برگرفته ازLee & kim,2001. 52
جدول (2-4) ابزار استفاده از فرایند دانش(افرازه،1386). 59
جدول (2-5) حوزه های كار و سطوح گوناگون مدیریت دانش(افرازه،1384). 62
جدول (2-6) مزایای مدیریت دانش (رادینگ،1383،ص44). 64

یک مطلب دیگر :

جدول(2-7) تعریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف (نوروزی و کاوسی،1386،ص5). 83
جدول (2-8) تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر(امیریان زاده،1387،ص39). 84
جدول (2-9) طبقه بندی نظرات صاحب نظران براساس انواع نوآوری سازمانی(رضوانی وگرایلی نژاد،1390،ص24)  96
جدول(3-1) لیست گمرکات جهت نمونه آماری… 116
جدول(3-2) پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک…. 119
جدول(3– 3) جدول تناظر سوالات پرسشنامه. 120
جدول(3-4)  محاسبه آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه. 123
جدول(4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی… 127
جدول(4-2) توصیف متغیر قابلیت جذب بلقوه. 128
جدول(4-3) توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل… 129
جدول(4-4) توصیف متغیراشتراک گذار ی دانش….. 130
جدول(4-5) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق… 132
جدول(5-1) توصیف معیارهای اشتراک گذاری دانش….. 139
جدول (5-2) توصیف معیارهای جذب بالقوه دانش….. 140
جدول(5-3) توصیف معیارهای جذب بالفعل دانش….. 141
جدول(5-4) توصیف معیارهای نوآوری سازمانی… 142

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل (1-1) مدل عملیاتی تحقیق   9
شکل (2‑1) چهار کارکرد اساسی دانش(رادینگ،1383)  24
شکل ( 2‑2) ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش(افرازه،1384)  29
شکل (2-3) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر،2005ص14)  33
شکل (2-4) مدل نوناکاوتاکائوچی،1995  34
شکل(2-5) مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا(Skandia)برگرفته از(Chase,1997)  37
شکل (2-6)مدل مدیریت دانش دامرست،1997  39
شکل( 2-7 )مدل هفت سی   45
شکل( 2-8 )مدل حلزونی نوناکا و تاکائوچی(nonaka,takuchi1995)  49
شکل (2-9) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش(probst & Raub & Romhard,2002)  56
شکل (2-10) نگرشی سیستمی به نوآوری(مقیمی،1385،ص133)  87
شکل(2-11)چارچوب  DNA نوآوری (امیریان زاده،1387ص42)  90
شکل(2-12) مدل پیشنهادی نایت 1967  92
شکل (2-13)  طبقه بندی کوپر  93
شکل (2-14) طبقه بندی انواع نوآوری ازدیدگاه لی و ژو و سی   94
شکل (2-15) طبقه بندی استگلیتز و هین   95
شکل (2-16) مدل کشش بازار  98
شکل (2-17) مدل اتصالی   98
شکل (2-18) مدل زنجیره ارزش    100
شکل (2-19)محرک های نوآوری (مقیمی،1385،ص134)  101
شکل(2-20) عوامل مهم شکست نوآوری(سلیمی،1387،ص99)  102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                       صفحه
نمودار(4-1) هیستوگرام  متغیر نوآوری سازمانی   128
نمودار(4-2) هیستوگرام  متغیر قابلیت جذب بالقوه  129
نمودار(4-3) هیستوگرام  متغیر قابلیت جذب بالفعل   130
نمودار(4-4) هیستوگرام  متغیراشتراک گذاری دانش     131
نمودار( 4-5) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)  133
نمودار( 4-6) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری)  134
 
چکیده
هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری  تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكیل می­دهد، و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ای انجام شده است. برای گردآوری داده­ها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازه­گیری پاسخ­ها از مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو  که تحقیقی تحت همین عنوان انجام داده­اند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می­باشد، و در تحلیل داده­های تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس­پی­اس­اس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته­اند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیه­های اصلی و فرعی در سطح معنی­داری خوبی بوده و مورد تأییدند.
واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک­گذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

فصل اول : کلیات تحقیق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *