هدف این پژوهش بررسی همراهی چند ریختی جایگاه 5 ژن هورمون رشد و چندریختی جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد، با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو­های هلشتاین بود. در این پژوهش از 130 گاو هلشتاین خونگیری شد و سپس DNA ژنومیک آنها با استفاده از کیت استخراج DNA شرکت ژن فن­آوران استخراج شد. ژن­های مورد مطالعه، با استفاده از پرایمر­های اختصاصی و با واکنش­های زنجیره­ای پلی­مراز تکثیر شدند. برای تعیین ژنوتیپ در دو ژن، آنزیم محدود کننده­ی AluI استفاده شد، و سپس نمونه­ها روی ژل 5/2 درصد آگارز الکتروفورز شدند. واکاوی همراهی چندریختی­ها و صفات تولید­ی و تولید مثلی با استفاده از نرم­افزار SAS انجام شد. داده­های صفات پیوسته با رویه­ی MIXEDو داده­های صفات گسسته با رویه­ی GENMOD واکاوی شدند. مقایسه­ی میانگین با روش میانگین حداقل مربعات در سطح معنی داری 5 درصد انجام شد. چندریختی AluI در جایگاه 5 ژن هورمون رشد با سخت­زایی همراهی معنی­دار داشت، اما با دیگر صفات همراهی نداشت. چندریختی AluI در جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات تولید شیر و صفات تولید­مثلی همراهی نداشت.

کلیدواژه­ها: آنزیم محدود کننده­یAluI، ژن گیرنده­ی هورمن رشد، ژن هورمن رشد، گاو هلشتاین

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                       صفحه

 

فصل اول: مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 2

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده

2-1- هورمون رشد ………………………. 6

2-1-1- ژن هورمون رشد………………… 8

2-1-2- چندریختی­های RFLP شناسایی شده در ژن هورمون رشد   8

2-1-3- همراهی چندریختی­های ژن هورمون رشد و صفات تولیدی و تولید­مثلی……………………………. 9

2-2- گیرنده­ی هورمون رشد……………….. 11

2-2-1- فرآیند انتقال پیام توسط گیرنده­ی هورمون رشد 12

2-2-2- ژن گیرنده­ی هورمون رشد ……….. 12

2-2-3- چندریختی­های ژن گیرنده­ی هورمون رشد 13

2-2-4- همراهی چندریختی­های ژن گیرنده­ی هورمون رشد و صفات تولیدی و تولید

مثلی………………………………. 14

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- محل اجرای پژوهش …………………. 17

3-2- استخراج DNA …………………….. 17

عنوان…………………………….. صفحه

 

3-3- بررسی کمیت و کیفیت استخراج………… 19

3-3-1- الکتروفورز DNA­ی استخراج شده روی ژل آگارز یک درصد…………………………………… 19

3-3-2- تهیه­ی بافر TAE 50X…………….. 20

3-3-3- تهیه­ی بافر TAE 1X…………….. 20

3-4- واکنش­های زنجیره پلیمراز (PCR)………. 20

3-4-1- ژن هورمون رشد………………… 20

3-4-2- ژن گیرنده­ی هورمون رشد…………. 22

3-5- هضم محصولات PCR با آنزیم­های برشی……. 24

3-6- واکاوی همراهی چندریختی­ها و صفات تولیدی و تولید­مثلی  25

 

فصل چهارم: یافته­ها

4-1- DNA ژنومیک………………………. 28

4-2- فرآورده­های واکنش­های PCR ژن­­های هورمون رشد و گیرنده­ی آن……………………………………… 29

4-3- هضم محصولات PCR با آنزیم­های برشی……. 29

4-3-1- هضم محصولات PCR جایگاه 5 ژن هورمون رشد با آنزیم برشی AluI………………………………….. 29

4-3-2- فراوانی­­های اللی و ژنوتیپی در جایگاه 5 ژن هورمون رشد……………………………………. 29

4-3-3- واکاوی همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات تولیدی

و تولید­مثلی………………………. 31

4-3-4- هضم محصولات PCR جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با آنزیم برشی

AluI………………………………… 32

4-3-5- فراوانی اللی و ژنوتیپی در جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد…………………………………. 33

 

عنوان………………………………… صفحه

 

4-3-6- واکاوی همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات

تولیدی وتولید­مثلی…………………… 34

فصل پنجم: بحث

بحث …………………………………. 37

فهرست منابع و مآخذ

منابع انگلیسی ………………………… 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

 

جدول 3-1- آغازگر­های استفاده ­شده در ازدیاد ژن هورمون رشد   21

جدول 3-2- مواد استفاده شده در هر واکنش PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد …………………………………… 21

جدول 3-3- چرخه­ی گرمایی استفاده شده در ازدیاد ژن هورمون رشد 21

جدول 3-4- آغازگر­های استفاده شده در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………………. 22

جدول 3-5- مواد استفاده شده در هر واکنش PCR در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………… 22

جدول 3-6- چرخه­ی گرمایی استفاده شده در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………………. 23

جدول 3-7- ترکیب­های لازم برای هضم آنزیمی در هر واکنش هضم 24

جدول 4-1- فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن هورمون رشد    30

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار داده­های صفات تولیدی و تولید­مثلی…………………………………… 31

جدول 4-3- همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات چند­دسته­ای………………………………. 31

جدول4-4- میانگین حداقل مربعات (خطای استاندارد) همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات پیوسته.. 32

جدول 4-5- اثر جایگزینی آلل­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد بر صفات پیوسته…………………………………. 32

جدول 4-6- فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن گیرنده­ی هورمون رشد 33

جدول 4-7-همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات چند دسته­ای………………………. 34

 

عنوان…………………………………. صفحه

 

جدول 4-8- میانگین حداقل مربعات (خطای استاندارد) همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات پیوسته……………………………………………………………………………………….. 34

یک مطلب دیگر :

جدول4-9- اثر جایگزینی آلل­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد بر صفات پیوسته………………………….. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره‌ها

عنوان                                       صفحه

 

نگاره­ی 4-1- الکتروفورز چند نمونه از DNA ژنومیک استخراج شده 28

نگاره­ی 4-2- فرآورده­های PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد و گیرنده­ی آن…………………………………….. 29

نگاره­ی 4-3- ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد 30

نگاره­ی 4-4- ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *