مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

توسعه مهارت های حل تعارض

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
1) پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
بخش اول:  گستره نظری مربوط به کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………  
کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………..  
دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
سبب شناسی کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ویژگی‌های افراد کمال‌گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
ابعاد کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
تلاش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..  
ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..  
نحوه غلبه بر تفکر کمال‌گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….  
سیکل معیوب در روند کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………  
تلاش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
گام‌های تغییر نگرش‌های کمال‌گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..  
شرایط رشد کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………  
بخش دوم:  گستره نظری مربوط به حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………  
تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………..  
نظریه های مرتبط با حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………….  
نظر آلبرت الیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
نظر ویلیام جیمز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
نظر جرج مید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
اجزاء حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  
شکل‌گیری حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ……………………………………………………………………………………………………….  
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………  
تاثیر حرمت به خود بر زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………  
رشد حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
راه‌های افزایش حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………………  
بخش سوم: گستره نظری مربوط به پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………..….  
تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………  
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………………  
2) عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….  
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………..  
ارتباط متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2) پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………..  
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………………….  
جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
جامعه  پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………  
متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….  
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ………………………………………………………………………………………………………………  
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………….  
روش گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………  
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
فصل چهارم:  یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………..  
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………  
الف. فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
ب. فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
الف. پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ب. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ب)  منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی  بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که در سال تحصیلی 1392-1393 شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند. حجم نمونه 160 نفر (80 نفر دختر و 80 نفر پسر) بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از 2 پرسش نامه مقیاس کمال‌گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه. یافته های پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم 28 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. دیگر نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی به وسیله متغیرهای کمال گرایی و حرمت به خود  قابل  پیش بینی است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *