2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش    ……………………………………………………………………………………………………12
2-1-3 ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش    ……………………………………………………………………………………..15
2-1-4 ) مدلهای رفتار فرا نقش    …………………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل گراهام     ………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل پودساکف  ………………………………………………………………………………………19
2-1-4-1 ) مدل مارکوزی  ……………………………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل بورمن و موتوویدلو    ……………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل فار   ………………………………………………………………………………………………20
2-1-4-1 ) مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………20
2-1-5 ) عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش   …………………………………………………………………………..22
2-1-5-1 ) ویژگی های فردی کارکنان     …………………………………………………………………22
2-1-5-2 ) ویژگی های شغلی   ………………………………………………………………………………..23
2-1-5-3 ) ویژگی های سازمانی    ……………………………………………………………………………23
2-1-5-4 ) سبك رهبری   ……………………………………………………………………………………….24
2-1-6 ) پیامدهای رفتار فرانقش   …………………………………………………………………………………………………24
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-1-7 ) سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش    ……………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) گزینش واستخدام   …………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) آموزش و توسعه    …………………………………………………………………………………26
2-1-7-1 ) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات   ……………………………………………………………26
2-1-7-1 ) سیستم‌های غیررسمی    …………………………………………………………………………26
2-2 ): فلسفه اخلاقی کارکنان   …………………………………………………………………………………..27
2– 2-1 ) مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………27
2– 2-2 ) مفهوم فلسفه اخلاقی    …………………………………………………………………………………………………27
2-2-3 ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق   ………………………………………………………………………………………….28
2-2-4 ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقی   …………………………………………………………………………………….29
2-2-5 ) انواع فلسفه های اخلاقی    ………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-1 ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند   ……………………………………………………….30
2-2-5-2 ) دسته بندی محوری   ………………………………………………………………………………31
2-2-5-3 ) دسته بندی فورسیت    …………………………………………………………………………….32
2-2-5-4) دسته بندی قاری سید فاطمی……………………………………………………………………..33

پایان نامه

2-2-5-5 ) دسته بندی الوانی …………………………………………………………………………………….35
2-2-5-6) دسته بندی رحمان سرشت ………………………………………………………………………..36
2-2-5-7 ) دسته بندی لدبتر………………………………………………………………………………………37
2-2-5-8 ) دسته بندی هس مر ………………………………………………………………………………..38
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها   …………………………………………………………………………………………………43
2-3): رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش……………………………………………………………44
2-3-1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-2 ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها……………………………………………………………………………………….44
2-3-3 ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ویژگی های کارکنان ……………………………………………………………..46
2-3-4 ) الگوی تصمیم گیری اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..48
2-3-4-1 ) تجزیه و تحلیل اقتصادی …………………………………………………………………….49
2-3-4-2 ) تجزیه وتحلیل قانونی …………………………………………………………………………49
2-3-4-3 ) تجزیه وتحلیل فلسفی …………………………………………………………………………49
2-3-5 ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصمیم گیری و رفتار فرا نقش……………………………………………………..50
2-4): پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………………………..52
2-4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-4-2) پیشینه تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………52
2-4-3) پیشینه تحقیقات خارجی   ……………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-2) روند اجرای تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………57
3-3)  روش تحقیق    …………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4) جامعه آماری     ……………………………………………………………………………………………………………………58
3-5)  نمونه آماری    …………………………………………………………………………………………………………………….58
3-6)  روش و ابزار گردآوری داده ها   …………………………………………………………………………………………….58
3-7) روایی و پایایی تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………59
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها    ……………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4 – 1 ) مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………………..62
4 – 2 ) توصیف متغیرهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………………….62
4-2-1) جنسیت    ………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-2) سن    ……………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-3) تحصیلات    …………………………………………………………………………………………………….63
4-2-4) ارتباط رشته    …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-5) سابقه خدمت   …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-6) نوع شغل   ………………………………………………………………………………………………………..65

یک مطلب دیگر :

4-2-7) قانون طلایی    …………………………………………………………………………………………………65
4-2-8) منفعت گرایی    …………………………………………………………………………………………………65
4-2-9) وظیفه گرایی    ………………………………………………………………………………………………….66
4-2-10) عدالت گرایی    ………………………………………………………………………………………………66
4-2-11) آزادی فردی    …………………………………………………………………………………………………67
4-2-12) نوع دوستی    ………………………………………………………………………………………………….67
4-2-13) فضیلت مدنی    ……………………………………………………………………………………………….67
4-2-14) وجدان کاری    ……………………………………………………………………………………………….68
4-2-15) جوانمردی    ……………………………………………………………………………………………………68
4-2-16) ادب و نزاکت    ……………………………………………………………………………………………….68
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
4-2-17) رفتار شهروندی    …………………………………………………………………………………………….69
4 – 3 ) آزمون فرضیه های تحقیق    ………………………………………………………………………………………………69
4 – 3-1 ) آزمون فرضیه اصلی      …………………………………………………………………………………69
4 – 3-2 ) آزمون فرضیه فرعی اول      …………………………………………………………………………..70
4 – 3-3 ) آزمون فرضیه فرعی دوم      …………………………………………………………………………..71
4 – 3-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم      ………………………………………………………………………….72
4 – 3-5 ) آزمون فرضیه فرعی چهارم         ……………………………………………………………………73
4 – 3-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم      ………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5 – 1 ) مقدمه     …………………………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2 ) نتایج آمار توصیفی    …………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2-1 ) توصیف پاسخ دهندگان     ………………………………………………………………………………76
5 – 2-2 ) توصیف متغیر های تحقیق     …………………………………………………………………………76
5 – 3 ) نتایج آمار استنباطی    ………………………………………………………………………………………………………..79
5 – 3-1 ) نتیجه آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….79
5 – 3-2 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 1     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-3 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 2     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 3     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-5 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 4     ……………………………………………………………………..81
5 – 3-6) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 5     ……………………………………………………………………….81
5 – 4 ) پیشنهاد ها بر اساس نتایج تحقیق  ………………………………………………………………………………………81
5 – 5 ) محدودیتهای تحقیق     ……………………………………………………………………………………………………..83
5 – 6 ) پیشنهاد برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………………….83
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………………………………..84
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………90

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                         صفحه

جدول3-2) ابعاد متغیرها ، سوالات مربوطه و ضریب پایائی متغیرها    ………………………………………………………………60
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-2) جدول فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-3) جدول فراوانی تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………63
جدول 4-4) جدول فراوانی ارتباط رشته………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-5) جدول فراوانی سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………………………64
جدول 4-6) جدول فراوانی نوع شغل……………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-7) جدول توصیفی قانون طلایی………………………………………………………………………………………………………65
جدول 4-8) جدول توصیفی منفعت گرایی……………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-9) جدول توصیفی وظیفه گرایی………………………………………………………………………………………………………66
جدول 4-10) جدول توصیفی عدالت گرایی……………………………………………………………………………………………………66
جدول 4-11) جدول توصیفی آزادی فردی……………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-12) جدول توصیفی نوع دوستی………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-13) جدول توصیفی فضلیت مدنی……………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-14) جدول توصیفی وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-15) جدول توصیفی جوانمردی………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4-16) جدول توصیفی ادب و نزاکت……………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-17) جدول توصیفی رفتار فرانقش……………………………………………………………………………………………………69
جدول 4-18) جدول همبستگی فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش…………………………………………………………………………69
جدول 4-19) جدول همبستگی فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان ………………………………………………….70
جدول 4-20) جدول همبستگی وظیفه گرایی و رفتار فرانقش کارکنان …………………………………………………………….71
جدول 4-21) جدول همبستگی قانون طلایی و رفتار فرانقش………………………………………………………………………….72
جدول 4-22) جدول همبستگی عدالت گرایی و رفتار فرانقش………………………………………………………………………….73
جدول 4-23) جدول همبستگی آزادی فردی و رفتار فرانقش کارکنان ……………………………………………………………..74
جدول 5-1) توصیف عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………………….76
جدول 5-2) توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………77

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                         صفحه
شکل 1 – 1 ) مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *