اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

الف) سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

ب) سوال­های ویژه………………………………………………………………………………………………….. 7

متغیر های  پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 8

تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 8

الف: تعاریف نظری (مفهومی)…………………………………………………………………………………….. 8

ب: تعاریف عملیاتی (عملی)……………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

قسمت نخست: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 12

خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………….. 12

مفهوم خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………….. 12

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی……………………………………………………………… 14

رشد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………. 16

تأثیرات خانوادگی در خودکارآمدی………………………………………………………………………………. 16

تأثیر هم سالان………………………………………………………………………………………………………… 18

نقش مدرسه…………………………………………………………………………………………………………… 19

تأثیرات گذر به دوره ی دیگر……………………………………………………………………………………… 20

تغییرات رشدی در مهارت های خودارزیابی…………………………………………………………………… 20

هوش……………………………………………………………………………………………………………………. 21

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 22

نظریه های هوش…………………………………………………………………………………………………….. 23

تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….. 26

دیدگاه‌های موجود در باب هوش هیجانی………………………………………………………………………. 27

هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 34

هوش معنوی و مدیریت……………………………………………………………………………………………. 35

هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….. 36

پایان نامه

کیفیت های ضروری برای هوش اجتماعی……………………………………………………………………… 37

قسمت دوم: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 38

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. 38

ب) پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………. 40

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 42

مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش انجام تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 45

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 46

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 46

ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 47

روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………. 49

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 51

بخش اول) تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………. 52

بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………… 61


یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی در بزرگسالان

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 83

یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 85

بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………… 88

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 92

الف) در قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………. 92

ب) محدودیت­های اجرایی………………………………………………………………………………………… 92

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 92

الف) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………. 92

ب) پیشنهادهایی مبتنی بر تجارب پژوهشگر………………………………………………………………….. 94

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 96

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 102

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 121

 

فهرست جدول­ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1: جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-1: جدول فراوانی متغیّر جنسیت…………………………………………………………………….. 52

جدول 4-2: جدول فراوانی متغیّر سن………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی متغیّر سطح تحصیلات…………………………………………….. 54

جدول 4-4: جدول فراوانی متغیّر سابقه کار…………………………………………………………………… 55

جدول 4-5: جدول فراوانی متغیّر سابقه مدیریت…………………………………………………………….. 56

جدول 4-6: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش هیجانی……………………………………… 57

جدول 4-7: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش معنوی………………………………………. 58

جدول 4-8: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش اجتماعی……………………………………. 59

جدول 4-9: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر خودکارآمدی………………………………………. 60

جدول 4–10: جدول ضرایب متغییرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام به گام………………….. 62

جدول 4–11: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش هیجانی مدیران………………………….. 63

جدول 4–12: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش معنوی مدیران……………………………. 64

جدول 4–13: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش اجتماعی مدیران…………………………. 65

جدول 4–14: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش معنوی مدیران……………………….. 66

جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران مرد و زن…………………………. 67

جدول 4–16: میزان هوش معنوی مدیران بر اساس سن……………………………………………………. 68

جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب سن………………. 68

جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب تحصیلات……………. 69

جدول 4–19: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش هیجانی مدیران………………………. 70

جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران مرد و زن………………………… 71

جدول 4–21: میزان هوش هیجانی مدیران بر اساس سن………………………………………………….. 72

جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر اساس سن……………… 72

جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب تحصیلات…………. 73

جدول 4- 24: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش اجتماعی مدیران……………………. 74

جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران مرد و زن………………………. 75

جدول 4–26: میزان هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن………………………………………………… 76

جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن……………. 76

جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر حسب تحصیلات………… 77

جدول 4–29: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان خودکارآمدی مدیران……………………….. 78

جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران مرد و زن…………………………. 79

جدول 4–31: میزان خودکارآمدی مدیران بر اساس سن…………………………………………………… 80

جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر اساس سن………………. 80

جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر حسب تحصیلات…………… 8=


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *