1-5-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………12

1-6-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-2-تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1- مبانی نظری سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………………..16

2-1-1- خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-2- اهمیت و ضرورت خانواده………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-3- وظایف خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………18

2-1-4- ارزشهای تربیتی خانواده……………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-5- تاثیر خانواده بر فرزند…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1- 6- سبکهای فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-6-1-  والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی)………………………………………………………………………….22

2-1-6-2- والدین مستبد و دیکتاتور………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-6-3- والدین سهل‌گیر (آزادگذار)……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-7- عوامل تاثیر گذار بر تربیت فرزندان………………………………………………………………………………………………30

  • اختلاف خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………30

2-1-7-2- روابط بین خواهران و برادران………………………………………………………………………………………………….31

2-1-7-3-  سن والدین …………………………………………………………………………………………………………………………32

2-1-7-4-اشتغال مادر……………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-مبانی نظری مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..34

  • جریان اجتماعی­شدن …………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-2-  مهارتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-3-  عناصر مهارتهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-4- عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی   …………………………………………………………………………………………….40

2-2-4-1-  تئوریهای رشد …………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-4-2-  معیارهای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-4-3-  انتخاب رفتارشناختی و رفتارعاطفی…………………………………………………………………………………………43

2-2-5-  ارزیابی و سنجش مهارتهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………44

2-2-6-  تقویت کننده های مهارتهای اجتماعی   ………………………………………………………………………………………45

2- 3-مبانی نظری مشکلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………48

2-3-1-  رفتار بهنجار و ناهنجار………………………………………………………………………………………………………………48

2-3-2-  قضاوت درباره مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان  ………………………………………………………………….48

2-3-3-  طبقه بندی انواع اختلالات رفتاری کودکان…………………………………………………………………………………..50

2-3-3-1-  گروهبندی براساس مزاج……………………………………………………………………………………………………….50

2-3-3-2-  گروه­بندی براساس رفتارهای اولیه و ثانویه………………………………………………………………………………51

2-3-3-3-  گروه­بندی براساس سن………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-3-4-   گروه­بندی براساس سبب­شناسی ……………………………………………………………………………………………53

2-3-3-5-   گروه­بندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان ……………………………………………………………………………53

2-3-3-6-   گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط گروه ترویج روانپزشکی…………………………………………53

2-3-3-7-  گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش…………………………………………………………………..54

  • میزان شیوع اختلات رفتاری کودکان و تداوم آن………………………………………………………………………..55
  • علل مشکلات رفتاری کودکان…………………………………………………………………………………………………57

2-3-5-1-  عوامل مربوط به خود کودک………………………………………………………………………………………………….57

2-3-5-2-  عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………..60

  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتارگرایان…………………………………………………………………….61
  • پایان نامه و مقاله

  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر فروید…………………………………………………………………………..62
  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت­گرایان…………………………………………………………………62
  • پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………64

2-4-2- تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………………………………68

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-1- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- داده های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………76

3-3- ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-4- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..79

3-6- انواع متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-7- روشهای تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………………………80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-1- توصیف شاخص های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………83

4-1-1-توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………..83

4-2- بررسی وضعیت متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….84

4-3- بررسی فرضیه‏ های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..89

4-3-1-بررسی فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-3-2-بررسی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………91

4-3-3-بررسی فرضیه 3………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-4-بررسی فرضیه 4………………………………………………………………………………………………………………………….95

4-3-5-بررسی فرضیه 5………………………………………………………………………………………………………………………….97

4-3-6-بررسی فرضیه 6…………………………………………………………………………………………………………………………99

4-3-7-بررسی فرضیه 7……………………………………………………………………………………………………………………….101

4-3-8-بررسی فرضیه 8……………………………………………………………………………………………………………………….103

 

فصل پنجم: بحث وتفسیرو نتیجه گیری وجمع بندی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

5-1- نتیجه گیری و بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………..106

5-2- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………113

منابع

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….122

پیوست

پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامیریند………………………………………………………………………………………………126

پرسشنامه  مهارت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….128

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر………………………………………………………………………………………………………130

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

 

یک مطلب دیگر :

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ گویان…………………………………………………………………………….83

 

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت سبک های تربیتی والدین دانش آموزان…………………………………………………..85

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان………………………………………………………..86

جدول 4-4: توزیع فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان………………………………………………………………88

جدول 4-5:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک های فرزند پروری اقتدار گرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جدول 4-6: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

جدول 4-7: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

جدول 4-8:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-9: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت اجتماعی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

جدول 4-10: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

جدول 4-11: آزمون T برای مقایسه  مهارت های  اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها………………… 102

جدول 4-12: آزمون T برای مقایسه  میانگین مشکلات  دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها……………………… 103

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی جنسیت در میان پاسخگویان…………………………………………………………………….84

نمودار 4-2: درصد فراوانی وضعیت سبک های فرزند پروری والدین دانش آموزان………………………………………85

نمودار 4-3: درصد فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………….86

نمودار 4-4: آماره‌های توصیفی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان………………………………………………….87

نمودار 4-5: درصد فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………..88

نمودار 4-6: آماره‌های توصیفی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان………………………………………………………..89

نمودار 4-7: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

نمودار 4-8: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

نمودار 4-9: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

نمودار 4-10: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

نمودار 4-11: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

نمودار 4-12: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مشکلات رفتاری دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

 

نمودار 4-13: نمودار جعبه ای مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها………………… 102

نمودار 4-14: نمودار جعبه ای مقایسه مشکلات رفتاری  دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها ……………………..104

 

چکیده

امروزه شیوه فرزند پروری والدین، عاملی تعیین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی را در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می کند. بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزند پروری والدین، تقریبا غیر ممکن است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان منوجان  می باشد.  روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده  و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان  دوره ابتدایی شهرستان منوجان تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران  363 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس ابتدایی دختر و پسر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامه، سبکهای فرزند پروری بامبریند با پایایی 0/81، مهارت های اجتماعی با پایایی 0/83، اختلا لات رفتاری کودکان راتر با پایایی 0/84 بود. برای  آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون T استفاده گردید. نتایج نشان داد که 263نفر از والدین (5/72 درصد)، سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه، 66 نفر ( 1/18 درصد) سبک فرزند پروری مستبدانه و  34 نفر (4/9درصد) سبک فرزند پروری سهل گیرانه داشتند. همچنین از بین 363نفر دانش آموز مورد بررسی ، 69نفر (19درصد) مهارتهای اجتماعی پایین و 294نفر (81درصد) مهارت اجتماعی بالا داشتند، همچنین 296نفر (5/81درصد) مشکلات رفتاری پایین و 67نفر (5/18درصد) مشکلات رفتاری بالا داشتند. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و مستبدانه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک  فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و سهل گیرانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر بود و میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر بود.

واژه های کلیدی : سبک های تربیتی والدین، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری، دانش آموزان

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 
   
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *