4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60
4-4 )آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………62
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..69
5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-2 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….70
5-3 ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………73
5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………74
5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75
5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..75
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………76
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..80

فهرست جداول
جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار ………………………………………………………………………………………………….30
جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار………………………………………………………………………………….33
جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف……………………………………………….39
جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی …………………………………..42
جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار………………………………………………………………………………………..43
جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ………………………………………………….55

پایان نامه

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه……………………………………………………………………..57
جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………………………………….59
جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت ……………………………………………………………………………………..59
جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل………………………………………………………………………………………60
جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………………….60
جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی………………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد……………………………………………………………………..62
جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد …………………………………………………………………..63
جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد …………………………………………………………..64

یک مطلب دیگر :

جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………65
جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………..66
جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل………………………………….67
جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل…………………………………..67
جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ………………………………………….68
جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت …………………………………………………………………………70
جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور…………………………………………………71
جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور………………………………………………….72

فهرست اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………6
نمودار(4-1) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها…………………………………………………………………………………96
نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت………………………………………………………………………………….96
نمودار(4-3)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل…………………………………………………………………………………….97
نمودار (4-4) هیستوگرام عملکرد ………………………………………………………………………………………………..97
نمودار (4-5)هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………………98
نمودار (4-6)هیستوگرام متغیر کارایی……………………………………………………………………………………………98

پیوست ها / ضمایم
پیوست الف : پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………82
پیوست ب : خروجی آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………….86
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..99

چکیده:
تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

فصل اول
کلیات تحقیق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *