2-7-1-1-3-1-اهمیت سود هر سهم………………………………………………………………………………………………….. 49
2-7-1-1-3-2-سود تقسیمی هر سهم………………………………………………………………………………………………… 50
2-7-1-2-معیارهای عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………. 50
2-7-1-2-1-ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 50
2-7-1-2-2- سود باقیمانده………………………………………………………………………………………………………………. 51
2-7-1-2-3- ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-8-سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-9-نرخ بازده دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-9-1-محاسبه نرخ بازده دارایی ها…………………………………………………………………………………………………….. 54
2-9-2-ایرادات وارده بر نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………….. 55
بخش سوم
2-10-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 56

پایان نامه

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-2-فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-3-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4-جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-5-روشها و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………… 65
3-5-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-5-2-پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-6- روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-2-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 72
4-3-توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 77
4-4-آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 83
4-5-بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 84
4-5-1-بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………………………………….. 84
4-5-2-بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری…………………………………………………………………………………. 85
4-5-3-بررسی معیار نکویی برازش مدل …………………………………………………………………………………………….. 86
4-6-آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 87
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
5-2-نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-3-نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………… 91
5-4-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………….. 94
5-5-پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 96
5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………. 99
5-7-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 100
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
پیوست1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
پیوست2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
پیوست3……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120
چکیده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *