2-24. نظام های ارزیابی عملکرد. 46
2-25. اصول اندازه گیری عملکرد. 46
2-26. انواع ارزیابی.. 48
2-26-1. ارزیابی سرپرست مستقیم. 48
2-26-2. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس… 49
2-26-3. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر. 49
2-26-4. ارزیابی گروهی.. 50
2-26-5. ارزیابی از طریق خود سنجی.. 50
2-27. روشهای ارزیابی.. 51
2-27-1. روش مقیاسی.. 51
2-27-2. عامل سنجی.. 52
2-27-3. روش امتیازبندی.. 53
2-27-4. روش رتبه‌بندی مستقیم. 54
2-27-5. روش ثبت وقایع حساس… 54
2-27-6. روش توصیفی.. 55
2-27-7. روش قیاسی.. 55
2-27-8 . روش مقایسه زوجی.. 55
2-27-9. توزیع اجباری.. 56
2-27-10. انتخاب اجباری.. 56
2-27-11. روش مقیاسی رفتاری.. 57
2-28. روش‌های غیر متداول. 58
2-28-1. ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف… 58
2-29. مشکلات ارزیابی عملکرد. 61
2-30. ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد. 65
2-31. پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان. 66
فصل سوم : روش تحقیق
3-1. مقدمه. 77

پایان نامه و مقاله

3-2. روش اجرایی تحقیق.. 77
3-3. جامعه ونمونه آماری.. 78
3-4. روشها و ابزار گردآوری داده ها 78
3-5. روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری.. 78
3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 82
3-7. محدودیتهای تحقیق.. 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1. مقدمه. 85
4-2. توصیف پاسخ دهندگان. 86
4-3. توصیف متغیر های تحقیق.. 87
4-3. آزمون فرضیات… 93
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه. 102
5-2. نتایج آمار توصیفی.. 102
5-2-1. توصیف متغیر خدمات رسانی.. 102
5-2-2. توصیف متغیر تواضع. 102
5-2-3. توصیف متغیر قابلیت اعتماد. 102
5-2-4. توصیف متغیر مهرورزی.. 103
5-2-5. توصیف متغیر رهبری خدمتگزار. 103

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

5-2-6. توصیف متغیر عملکرد. 103
5-3. نتایج آمار استنباطی.. 103
5-3-1. نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 104
5-3-2. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول. 104
5-3-3. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم. 104
5-3-4. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم. 104
5-3-5. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم. 104
5-4. پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.. 105
5-5. پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه. 106

فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1. ویژگی های رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………… 21
جدول 2-2. امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………… 53
جدول 2-3. تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان…………….. 54
جدول4-1) توصیف نوع استخدامی پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 86
جدول4-2) توصیف متغیر خدمات رسانی…………………………………………………………………………. 87
جدول4-3) توصیف متغیر تواضع……………………………………………………………………………………. 88
جدول4-4) توصیف متغیر قابلیت اعتماد…………………………………………………………………………… 89
جدول4-5) توصیف متغیر مهرورزی………………………………………………………………………………… 90
جدول4-6) توصیف متغیر رهبری خدمت گزار…………………………………………………………………… 91
جدول4-7) توصیف متغیر عملکرد…………………………………………………………………………………… 92
جدول4-8) ضریب همبستگی بین رهبری خدمتگزار و عملکرد………………………………………………. 93
جدول4-9) ضریب همبستگی بین خدمات رسانی و عملکرد…………………………………………………. 94
جدول4-10) ضریب همبستگی بین تواضع و عملکرد………………………………………………………….. 95
جدول4-11) ضریب همبستگی بین قابلیت اعتماد و عملکرد…………………………………………………. 96
جدول4-12) ضریب همبستگی بین مهرورزی و عملکرد………………………………………………………. 97
جدول4-13) جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره بین متغیر های خدمتگزاری و عملکرد……………….. 98
جدول 4-14) تجزیه تحلیل واریانس……………………………………………………………………………….. 98
جدول4-15) ضرایب استاندارد و غیر استاندارد………………………………………………………………….. 99

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار4-1) نوع استخدامی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………. 86
نمودار4-2) هیستوگرام متغیر خدمات رسانی………………………………………………………………………. 87
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر تواضع…………………………………………………………………………………. 88
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قابلیت اعتماد………………………………………………………………………… 89
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر مهرورزی……………………………………………………………………………… 90
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر رهبری خدمت گزار………………………………………………………………… 91
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد……………………………………………………………………………….. 92

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 2-1. مراحل مختلف ارزیابی…………………………………………………………………………………… 45

چکیده
یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است  که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که روشهای تحقیق و تجزیه و تحلیل روش همبستگی می باشد .این بررسی شامل همه ی کارکنان شرکت گاز استان می باشد که تعداد آنها 419 نفر است . واندازه نمونه 201 نفر به روش آماری مورگان تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی از کارمندان اطلاعاتی را که به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده بود باطل ساخت و برای تجزیه وتحلیل نتایج اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و درنهایت رابطه ی بین متغیرها به وسیله ی همبستگی پیرسون مورد تصویب قرار گرفت .
کلیدواژه ها : رهبری خدمتگزار ، عملکرد کارکنان

 

 

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *