دورکنندگی

دانلود پایان نامه

آفت انباری R. dominica و T. castaneum نشان داد که فعالیت دورکنندگی اسانس L. nobilis وابستگی زیادی به غلظت و مدت زمان قرارگیری در معرض اسانس دارد. نتایج به دست آمده توسط بن‏جما در مورد افزایش دورکنندگی همراه با افزایش غلظت تاییدی بر نتایج به دست آمده در این پژوهش می‏باشد.
بر اساس پژوهش‏های باقری و همکاران (۱۳۹۰) و مقایسه‏ی بیشترین میزان دورکنندگی ایجاد شده توسط E. globulus در غلظت ۱/۰ میکرولیتر بر سانتی‏مترمربع روی شپشه‏آرد (۴/۹۴%) با دورکنندگی E. occidentalis روی همین حشره در غلظت ۱۱۹۴/۰ میکرولیتر بر سانتی‏مترمربع که ۷۸% بعد از ۲ ساعت و ۸۲% بعد از ۴ ساعت است، می‏توان نتیجه گرفت اثر دورکنندگی اسانس E. occidentalis نسبت به E. globulus کمتر است.
مقایسه میانگین‏های مربوط به دورکنندگی امولسیون سیر روی حشرات کامل T. castaneum و O. surinamensis در روش پتری‏دیش توسط قانع‏جهرمی و همکاران (۱۳۹۱) نشان می‏دهد که پس از ۲۴ ساعت T. castaneum در تمام غلظت‏های به کار برده شده (۵/۰، ۱، ۵ و ۱۰ درصد) با ۸۸/۵۸، ۸۵/۶۵، ۰۵/۶۸ و ۰۷/۷۲ درصد دورکنندگی نسبت به O. surinamensis با ۶۵/۵۲، ۸۸/۵۸، ۷۶/۶۳ و ۳۵/۶۸ درصد دورکنندگی حساسیت بیشتری دارد. در هر دو آفت روند افزایشی دورکنندگی با افزایش غلظت و زمان (۱۲، ۲۴، ۴۸ ساعت) دیده شد. در آزمایشات دورکنندگی این پژوهش هم، دورکنندگی اسانس‏ها برای T. castaneum بیشتر از O. surinamensis بود و روند افزایشی دورکنندگی همراه با افزایش غلظت مشاهده شد.
۴-۲-۳-۲ دورکنندگی اسانس برگ نارنج
نتایج آزمایشات دورکنندگی اسانس برگ نارنج روی حشرات مورد آزمایش پس از ۲ و ۴ ساعت در جدول ۴-۸ نشان داده شده است. این نتایج نشان داد که با افزایش غلظت، دورکنندگی افزایش می‏یابد و بیش‏ترین میزان دورکنندگی مربوط به بالاترین غلظت است. غلظت‏های پایین این اسانس اثر دورکنندگی کمی دارند، طوری که درصد دورکنندگی اسانس نارنج پس از ۲ ساعت برای سوسک کشیش در غلظت‏های پایین‏تر از ۳-۱۰×۱۹۴/۱ منفی بود و دورکنندگی مشاهده نشد (جدول ۴-۸).
بیش‏ترین دورکنندگی اسانس برگ نارنج روی شپشه‏آرد و پس از آن به ترتیب روی شپشه‏دندانه‏دار و سوسک کشیش م

Leave a comment