بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………………………………… 10
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف …………………………………………………………………………………………….. 10
ب) حل و فصل اجباری اختلافات …………………………………………………………………………………………………… 11
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 12
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………… 13
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ………………………………………………………………… 13
الف) مذاکره …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15
د) سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات …………………………………………………………………………….. 16
الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj ………………………………………………………………………………………………… 17
ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………………………………………………………………………………. 17
ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ……………………………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی …………………………………… 18
بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. 18
الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……………………………………………………………………………. 19
ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………………………………………………………………………………… 20
ج) انجمن داوری آمریکا AAA ……………………………………………………………………………………………………….. 20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) ……………………………………………………………………………. 20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) ………………………………………………………….. 21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) ………………………………………………………………………………… 21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………………………………………………………………………………… 21

مقالات و پایان نامه ارشد

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) ……………………………………………………………. 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………………………………………………………………………….. 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………………………. 22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………………………….. 23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………………………. 23
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ………………………………………………………. 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………….. 26
مرحله اول : مشورت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………………………………… 27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 28
مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………………………………. 30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل …………………………………………………………………………………………………… 30
الف:اقدام متقابل هم عرض ……………………………………………………………………………………………………………… 31
ب:اقدام متقابل مشابه ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
ج:اقدام متقابل متفاوت ……………………………………………………………………………………………………………………. 31
د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………………………………… 31
۱- گات چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32

یک مطلب دیگر :

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36
1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ………………………………………………………… 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48
بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51
بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52
بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53
بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55
ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60
بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62
مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67
الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67
ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71
الف) جهانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *